Přeskočit hlavní menu
Logo PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
příspěvková organizace

Informace pro školy

Vážené kolegyně, vážení kolegové, úvodem bych vám rád moc poděkoval za spolupráci v této nelehké době omezujících opatření a dovoluji si zaslat několik důležitých informací takto formou e-mailové komunikace (námi plánované osobní setkání s vámi nebylo, bohužel, možné zrealizovat):

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRVNÍHO STUPNĚ

 1. Opětovně připomínám, že dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. vřadí škola žáka s projevujícími se vzdělávacími obtížemi nejprve do prvního stupně podpůrných opatření, která představují určitou minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Tzv. plán pedagogické podpory (PLPP) škola zpracuje v případě, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání. To ale neznamená, že žákovi bez PLPP nejsou žádná konkrétní podpůrná opatření poskytována.

  Připomínám, že dle výše uvedené vyhlášky (v platném znění od 1. 1. 2021) se pedagogická intervence poskytuje již jako podpůrné opatření prvního stupně a slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku a k rozvoji učebního stylu žáka. Pouhé přiznání tohoto podpůrného opatření tedy není indikací k zaslání žádosti o vyšetření k nám.

 2. Až v případě, pokud k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepostačuje poskytování podpůrných opatření prvního stupně, doporučí škola návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb a pokud zákonný zástupce žáka souhlasí, zašle k nám zpracovaný formulář žádosti (pedagogické zjištění školy).

 3. Školy k nám v rozporu s výše citovanou vyhláškou (viz. § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) zasílají žádost o vyšetření, aniž by byl žák s projevujícími se vzdělávacími obtížemi nejprve vřazen do prvního stupně podpůrných opatření a aniž by školou bylo vyhodnoceno, zda tato poskytovaná podpůrná opatření prvního stupně vedou k naplnění stanovených cílů.

ŽÁDOSTI O VYŠETŘENÍ (pedagogické zjištění školy)

 1. Formuláře žádostí nám z mnohých škol přicházejí, bohužel stále častěji, nedostatečně resp. nesprávně zpracované, což značně komplikuje naši orientaci v konkrétní kauze, následnou diagnostiku obtíží, zvaní klientů atd.:

  • není uveden telefonický, příp. mailový kontakt na zákonného zástupce žáka;
  • nejsou dostatečně konkretizovány a specifikovány důvody žádosti o vyšetření (např. uvedeno pouze "špatně čte" bez popisu projevujících se specifických chyb apod.);
  • nejsou uváděny informace o intervenci jiného odborného pracoviště (ačkoliv má škola informace k dispozici - např., že je žák v péči dětské psychiatrické ambulance nebo že již byl šetřen v jiném školském poradenském zařízení - SPC apod.);
  • velká část škol zcela opomíjí zpracovat návrhy (své požadavky) na konkrétní podpůrná opatření - např. požadavek na IVP, specifikaci úprav metod výuky, obsahu vzdělávání, očekávaných výstupů vzdělávání, hodnocení žáka, navrhované pomůcky, příp. návrh úprav podmínek přijímání ke vzdělávání (u žáků před ukončením povinné školní docházky);
  • v návrhu formy vzdělávání školy často označují požadavek na třídu, oddělení, skupinu v běžné škole podle § 16, odst. 9 školského zákona (zejména z důvodu susp. LMP) - takovéto doporučení je nad rámec naší kompetence (s požadavkem je třeba se obrátit na příslušné SPC);
  • pokud měl žák zpracován PLPP, není k nám zaslán, případně v jeho závěru zcela chybí vyhodnocení PLPP;
  • pokud byla žákovi poskytována podpůrná opatření prvního stupně bez PLPP, není v žádosti uvedeno jaké a zcela chybí vyhodnocení těchto podpůrných opatření (co se dařilo / nedařilo, jaký byl dopad na školní úspěšnost atd. - např. v závěru v oddíle "Další poznatky a informace" ve formuláři žádosti).
 2. V některých případech stále přetrvává nesprávné zasílání žádostí datovou schránkou:

  • Naskenované dokumenty, které nám zasíláte datovou schránkou, odesílejte, prosím, ve formátu "pdf". V jiné verzi (zejména např. jako grafický soubor "jpg") nejsou tisknutelné a je třeba je (někdy docela komplikovaně) upravovat.
  • Ohlídejte si, prosím, kvalitu naskenovaného souboru - jak jeho čitelnost (odpovídající kvalita rozlišení), tak správné pořadí stránek dokumentu atd.
  • Jednotlivé skeny žádostí o vyšetření zasílejte, prosím, odděleně => každá žádost dotyčného žáka v samostatném souboru a v samostatné datové zprávě!
  • Při vyplňování náležitostí datové zprávy uvádějte, prosím, v položce "Věc" příjmení žáka - např. Žádost o vyšetření - Novák nebo Žádost - Novák apod.! Datová schránka splňuje kritéria na ochranu osobních údajů a není nutné údaje zbytečně anonymizovat (např. Žádost o vyšetření D.S. …).
 3. Některé školy stále zasílají žádost a další dokumentaci běžnou poštou s rizikem úniku osobních údajů (není-li zasláno min. doporučenou listovní zásilkou), zbytečné finanční náklady na poštovné (DS je zdarma), pro nás narůst administrativních úkonů (takto doručené dokumenty musíme skenovat a následně "ručně" zadávat do elektronické spisové služby). Prosím, využívejte datové schránky.

 4. Neúplné žádosti, které neobsahují výše požadované informace, jsme potom nuceni (na úkor časové prodlevy termínu vyšetření a při zvýšených administrativních nárocích pro obě strany) vracet školám k dopracování.

DOPORUČENÍ ASISTENTA PEDAGOGA

 1. Ve větším množství nám nyní školy zasílají žádosti o kontrolní vyšetření s požadavkem doporučení (prodloužení) asistenta pedagoga (AP). 90% z těchto žádostí má však více jak 1 rok staré zprávy od psychiatra a termíny návštěvy psychiatrické ambulance si začínají rodiče "vyřizovat" až poté, co k nám byla žádost doručena a jsou na tuto potřebu s naší strany upozorněni. V Doporučení přitom často zdůrazňujeme, že při kontrolním vyšetření je potřeba doložit zprávu psychiatra, která není starší 6 měsíců (také viz. § 15 odst. 1 vyhlášky č. 227/2016 Sb.).

  • Z tohoto důvodu se termín pozvání k nám může výrazně protáhnout, jelikož bez zprávy psychiatra, na kterou čekáme cca. 2 až 4 měsíce (někdy i déle), nemůžeme podpůrné opatření AP doporučit a hrozí riziko, že Doporučení škola nedostane z pohledu financování včas. Řešením by bylo (prosím, berte jako naši prosbu) včas ve škole instruovat rodiče, že se blíží konec platnosti Doporučení, a že je nutné si s dostatečným předstihem zajisti termín návštěvy dětské psychiatrické ambulance.
 2. "Prodloužení" doporučení AP v žádném případě nepovažujeme za formální a jsme si vědomi skutečnosti, že naše Doporučení je "poukázkou" na navýšené financování školy ze státního rozpočtu, za kterou nejen naše školské poradenské zařízení, ale i náš dotyčný odborný pracovník nese plnou zodpovědnost! Proto ze strany školy velmi postrádáme ve zpracovaných žádostech důležité informace - např.:

  • chybí podrobný popis přetrvávajících obtíží v chování (s příp. dopadem na výuku) - nestačí jako důvod uvést "kontrolní vyšetření",
  • chybí zhodnocení vlivu AP na žáka, dopad na zmírnění obtíží žáka,
  • chybí popis toho, jak dítě pod vedením AP pracuje (ve srovnání s tím, jak je schopno pracovat bez pomoci AP),
  • chybí vyhodnocení, jak probíhá rozvoj sociálních kompetencí, rozvoj nebo stagnace exekutivních funkcí atd.

  Tyto informace jsme potom nuceni dodatečně (někdy velmi komplikovaně) zjišťovat a takto neúplné žádosti, které neobsahují výše požadované informace, jsme potom taktéž nuceni vracet školám k dopracování.

TERMÍNY - AKTUÁLNÍ SITUACE

Nyní, po rozvolnění mimořádných epidemických opatření a při návratu k prezenční formě vzdělávání evidujeme výrazný nárůst počtu doručených žádostí o vyšetření. Vzhledem k našim možnostem jsem nucen vás, bohužel, upozornit, že nejsme schopni garantovat pozvání klientů, jejich žádosti k nám v těchto dnech přicházejí, do konce tohoto školní roku.

Děkujeme za vstřícnost a součinnost a těšíme se na další spolupráci.

Prosím, seznamte s obsahem tohoto mailu i vaše pedagogické týmy.