Přeskočit hlavní menu
Logo PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
příspěvková organizace

Žádost o poskytnutí informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanoví podmínky, za kterých je Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p.o. (dále jen organizace) povinna poskytovat informace ze své působnosti.

 1. Organizace nesmí poskytnout informaci:
  • která vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích, členstvích v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech (§ 8 zákona), pokud tak nestanoví zvláštní zákon a nebo žijící dotčená osoba nedá předchozí písemný souhlas.
  • která byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí (§11 zákona),
  • která se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením duševního vlastnictví (§11 zákona).

 2. Přijímáním písemných žádostí o poskytnutí informace, jejich evidencí a koordinací a jejich vyřizováním je v organizaci pověřen Mgr. Miroslav Piňos, ředitel

 3. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně i jiným způsobem, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pověřený pracovník organizace místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní informace tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti tuto skutečnost sdělí pověřený pracovník žadateli písemně nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

 4. Ústní žádost - lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej pověřený pracovník organizace, který jeho žádost v ústním podání přijímá, k podání žádosti v písemné formě. Tato pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci podle citovaného zákona.

 5. Písemná žádost - není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích.

 6. Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči organizaci nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost není podáním ve smyslu cit. zákona a nepodléhá evidenci. Pokud je požadovaná informace mimo působnost organizace, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí písemně žadateli. Citovaný zákon nestanoví povinnost postoupit žádost orgánu příslušnému k vyřízení.

 7. Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

  • poskytováním informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu

  • odložením žádosti - je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil,

  • odmítnutím žádosti - pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § l5 odst. 2 zákona).

 8. Pověřený pracovník organizace vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Evidence žádostí obsahuje (Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.):

  • datum doručení žádosti, věc, číslo jednací,

  • jméno, příjmení a adresu žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele,

  • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena,

  • datum vyřízení žádosti.

 9. Lhůty vyřizování žádostí o poskytování informací - lhůta je doba, ve které musí být informace poskytnuta, nebo ve které musí být vydáno rozhodnutí, že se žádosti o informace nevyhovuje

  Přehled lhůt stanovených citovaným zákonem

  poskytnutí informací

  do 15 dnů od přijetí žádosti (§14 odst. 3 písm. c); podle § 20 odst. 3 se lhůta v prvním roce účinnosti prodlužuje na dvojnásobek a ve druhém roce o polovinu.

  prodloužení lhůty

  o 10 dnů (§ 14 odst. 5); podle § 20 odst. 3 se lhůta v prvním roce účinnosti prodlužuje na dvojnásobek a ve druhém roce o polovinu

  rozhodnutí o odepření informací

  do 15 dnů od přijetí žádosti

  lhůta, ve které povinný subjekt odkáže na zveřejněnou informaci

  nejpozději do 7 dnů (§ 6 odst. 1)

  odložení žádosti, tj. žádost se nevztahuje k působnosti úřadu

  do 3 dnů (§ 14 odst. 3 písm. b)

  výzva žadateli, aby žádost upřesnil

  do 7 dnů od podání žádosti (§ 14 odst. 3 písm. a)

  lhůta, v jaké musí být žádost upřesněna

  do 30 dnů (§ 14 odst. 3 písm. a)

  lhůta pro podání odvolání

  do 15 dnů ode dne doručení (§ 16 odst. 1)

  odvolání proti fiktivnímu negativnímu rozhodnutí

  do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti (§ 15 odst. 4)

  lhůta pro vyřízení odvolání

  do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem (§ 16 odst. 3)

 10.  Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace - Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání prostřednictvím organizace zřizovateli, kterým je Moravskoslezský kraj a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo ode dne marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v odstavci l.

  Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Možnost soudního přezkoumání není podáním odvolání dotčena.

 11. Sazebník úhrad za poskytování informací - Poskytování informací na základě žádosti je prováděno poradnou za úhradu. Výše úhrady za poskytnutí informace se stanoví takto (cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie a cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku):

  Náklady

  pozn.

  osobní

  50,00

  za každou započatou 1/4 hodinu práce pracovníka spojenou s vyhledáváním informace (s výjimkou první 1/4 hodiny práce)

  věcné

  0,50 / 1,00

  1 kopie formátu A4 černobílá jednostranná / oboustranná

  1,00 / 2,00

  1 kopie formátu A3 černobílá jednostranná / oboustranná  3,00 / 6,00

  1 kopie formátu A4 barevná jednostranná / oboustranná

  6,00 / 12,00

  1 kopie formátu A3 barevná jednostranná / oboustranná  6,00 / 10,00

  cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči CD / DVD

  ostatní

   

  poštovné a jiné poplatky - dle tarifů České pošty a.s.

Bezplatně jsou poskytovány informace dle zákona 106/1999 Sb.

Zaměstnanec, odpovědný za zpracování žádostí o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, archivuje podané žádosti a odpovídá na ně v souladu s ustanoveními zákona 106/1999 Sb. Podané dotazy ani odpovědi nejsou zveřejněny na webových stránkách organizace a jsou archivovány pouze v listinné podobě.

Dále jsou bezplatně poskytovány ústní informace a dále jednoduché informace, u nichž vyhledávání a předání nepřesáhne 1/4 hodiny práce pracovníka poskytujícího tuto informaci a věcné náklady nebudou vyšší než 10,-Kč.

Žadateli o informaci je na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů. V odůvodněných případech může poradna podmínit vydání informací zaplacením úhrady nákladů nebo zálohy alespoň ve výši 50 % nákladů předem.