Přeskočit hlavní menu
Logo PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
příspěvková organizace

Etický kodex

Dokument ke stažení  ZDE

Preambule

Smyslem tohoto etického kodexu je vymezení souboru pravidel, kterými jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci Pedagogicko - psychologické poradny, Bruntál, p.o. (dále jen "poradny"). Tato pravidla vycházejí z platných právních předpisů.

Tento etický kodex zaručuje respektování práv klientů školského poradenského zařízení zejména ve vztahu k těmto právům:

 1. právo klienta vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí,

 2. právo klienta na jeho anonymitu,

 3. právo klienta na informace,

 4. právo klienta odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od spolupráce bez uvedení důvodu,

přičemž lidská důstojnost klienta nesmí být zpochybněna.

Povinnosti zaměstnance

 1. Respektovat lidskou důstojnost a právo každého klienta na poskytnutí informovaného souhlasu, tedy právo být předem plně a srozumitelně informován(a) o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, nebude-li poradenská služby poskytnuta.

 2. Zajistit klientovi právo na bezpečnost, diskrétnost a zachování profesionálního tajemství.

 3. Poradenskou službu poskytnout pouze na žádost klienta a s výsledky vyšetření klienta srozumitelně seznámit.

 4. Být nestranný. Respektovat práva klienta, nepřipustit finanční, sexuální, emocionální ani jakékoliv jiné zneužití klienta. Volit při poskytování poradenských služeb takové postupy, které nepůsobí klientovi újmu v somatické, psychické ani sociální oblasti.

 5. Zaručit klientovi naprosté soukromí. K účasti dalších osob (mimo zaměstnanců poradny) při poskytnutí poradenské služby získat klientův písemný souhlas (týká se odborných stáží, ale i jednostranných zrcadel, audio a videozáznamů).

 6. Vytvářet klientovi při své činnosti takové podmínky, které mu pomohou nacházet uspokojivá řešení problémů. Umožnit mu náhled na řešení situace při respektování jeho hodnotové orientace, osobnostních charakteristik, kognitivních schopností a integrity osobnosti.

 7. Zohledňovat při své práci předvídatelná rizika, která klientovi hrozí při poskytnutí poradenské služby. Anticipovat možné konflikty klienta v oblasti jeho osobních zájmů před zahájením i v průběhu poskytování poradenské služby.

 8. Jednat s klientem s profesionálním respektem, během práce s klientem nevykonávat žádné činnosti ani neprojednávat jiné záležitosti, nemající vztah k práci s klientem.

 9. Působit samostatně a používat postupy a metody pouze v rámci dosažené kvalifikace.

 10. Odmítnout poskytnutí služby, která neodpovídá odborné kompetenci zaměstnance a informovat klienta o možnosti obrátit se na jiného kvalifikovaného odborníka.

 11. Přerušit poskytování poradenské služby, pokud fyzický či psychický stav zaměstnance může negativně ovlivnit úroveň profesionálního přístupu.

 12. Zachovat důvěrnost od klienta získaných informací a vést o poskytování poradenských služeb průběžně řádnou dokumentaci, která je chráněna před zneužitím. Pokud jakkoliv použije získané informace (např. ke studijním, vědeckým aj. účelům), vždy garantuje anonymitu osobních údajů klienta.

 13. Postoupit informace a reference o klientovi třetím osobám pouze s písemným souhlasem klienta, s výjimkou situací, ve kterých by jejich neposkytnutí mělo za následek ohrožení klienta nebo osob v jeho okolí.

 14. Nejednat za klienta, pokud o to klient výslovně nežádá.

 15. Neznevažovat profesionální způsobilost jiných odborníků, má-li však podezření na neprofesionální přístup některého kolegy, je povinen na toto vhodným způsobem upozornit.

 16. Nezneužívat vztahu důvěry nebo závislosti, který může vzniknout v pedopsychologické profesionální praxi a stejně tak nevyužívat profesní vztah k osobním, náboženským, politickým či jiným ideovým zájmům. Neposkytovat poradenskou službu z důvodů zištných a v situaci vlastní podjatosti.

 17. Nepřipustit ovlivnění své profesionální odpovědnosti a standardů praxe jak ve vztahu k sobě, tak i klientovi z důvodů rasy, věku, národnosti, politické příslušnosti, náboženství, postavení a jiných vnějších faktorů.

 18. Zabezpečit, aby další osoby, které pracují pod jeho přímým dohledem nebo vedením, dodržovaly zásady uvedené v tomto etickém kodexu.

 19. Průběžně se profesně zdokonalovat a odborně vzdělávat tak, aby byl způsobilý poskytovat poradenskou službu kvalitně a kvalifikovaně.