Přeskočit hlavní menu
Logo PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
příspěvková organizace

Informovaný souhlas

(pravidla pro poskytování poradenské služby)

Dokument ke stažení ZDE

 1. Zletilý klient školského poradenského zařízení, příp. zákonný zástupce nezletilého žáka (dále je „klient“), má právo být předem a plně informován o skutečnosti, že poradenské služby poskytuje školské poradenské zařízení s jeho informovaným souhlasem.

 2. Klient musí být před poskytnutím poradenské služby informován o skutečnosti, že před zahájením poradenské služby mám právo na poskytnutí všech dostupných informací o povaze a případném rozsahu poskytované služby.

 3. Klient má právo být předem a plně informován o svých právech a povinnostech v souvislosti s poskytnutím služeb školského poradenského zařízení, kdy:

  1. Má právo na poskytnutí komplexní poradenské služby, která zahrnuje poskytování informací, konzultací, pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, poradenství a následnou péči. Tato služba je poskytována v souladu s etickými principy poradenské práce.

  2. Má právo poradenské vyšetření a následnou péči odmítnout, případně o tuto službu požádat jiné školské poradenské zařízení.

  3. Má právo být bezodkladně seznámen se závěry a doporučeními, která vyplývají z vyšetření a právo na seznámení se všemi variantami možných řešení.

  4. Má právo být včas a plně informován o případných rizicích spojených s navrhovanými doporučeními a o postupech, jak budou tato doporučení uskutečňována - přitom má právo na odmítnutí těchto doporučení.

  5. Má právo odmítnout poskytnutí závěrů z poradenského vyšetření třetím osobám.

  6. Má právo na přesnou informaci o různých formách podpůrných opatření navrhovaných školským poradenským zařízením, která vždy předchází případnému zařazení žáka do jiného vzdělávacího programu ZŠ.

  7. Má právo na poskytnutí úplné informace o rozdílech mezi jednotlivými vzdělávacími programy, podle kterých se uskutečňuje vzdělávání v základní nebo speciální škole.

  8. Má právo odmítnout navrhovaná podpůrná opatření s vědomím vlastní odpovědnosti za případná rizika spojená s tímto rozhodnutím.

 4. Klient musí být před poskytnutím poradenské služby předem a plně informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta.

 5. Klient má právo být předem informován o délce vyšetření a o skutečnostech, že:

  1. i přes citlivou snahu odborných pracovníků školského poradenského zařízení, aby atmosféra při vyšetření byla pro dítě co nejpřirozenější a v mezích možností "příjemná", je třeba si uvědomit, že ve velké části řešení úkolů dochází dítě až k té úrovni náročnosti a obtížnosti, která může přesahovat jeho dovednosti a schopnosti, kterou už nezvládá (abychom zjistili jeho maximální možnou výkonnost) - dítě je tedy nutně konfrontováno s neúspěchem, což může u dítěte krátkodobě vyvolat nepříjemné pocity;

  2. nejobsáhlejší částí psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky je vyšetření dítěte pomocí psychodiagnostických a speciálně pedagogických metod, což jsou soubory úkolů (vědomostní otázky, hledání vztahů a souvislostí, řešení logických problémů, úkolů založených na manipulaci s předměty typu skládání obrazců, fantazijní produkce nad různými podněty, dotazníkové metody, grafomotorické zkoušky, zkoušky čtení a psaní, atd. - dle typu řešeného problému), jejichž vypovídací hodnota (schopnost dát informaci o konkrétní osobě) je ověřená na velkých souborech osob příslušné věkové skupiny;

  3. v průběhu vyšetření vždy s dítětem volně hovoříme o jeho současných pocitech a situaci tak, jak ji vnímá ono samo a hledáme spolu s ním způsoby řešení pro zlepšení své situace a pomoci od okolí (rodina, škola apod.);

  4. v průběhu rozhovoru mohou být klienti nebo zákonní zástupci nezletilých klientů dotazováni na důvěrné a citlivé údaje, jako je zdravotní stav klienta od jeho narození, na jeho projevy chování doma i ve škole, na jeho silné i stinné stránky, na rodinnou situaci, ve které dítě vyrůstá; vzhledem k tomu, že jsme vázáni zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), můžeme jakékoliv osobní a citlivé údaje sdělovat třetím osobám pouze s písemným souhlasem zletilého klienta nebo zákonného zástupce nezletilého klienta..

 6. Klient může využít svého práva a odmítnout poskytnutí poradenské služby a to i s vědomím, že může dojít k situaci, kdy výchovné vedení dítěte, případně přístup k němu ve škole nemusí odpovídat jeho potřebám a výsledky jeho školní práce nemusí odrážet jeho skutečné možnosti.

 7. Zařazení mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s tím související podpůrná opatření ve vzdělávání nemohou být bez doporučení školského poradenského zařízení realizována. Potom nelze v mezních případech vyloučit narušení psychiky dítěte dlouhodobým nevhodným, byť dobře míněným, výchovným tlakem či možnostem dítěte nepřiměřenými požadavky - např. může dojít k narušení jeho citového života, sebeúcty, sebevědomí a tím i jeho životní pohody.

 8. Výsledky vyšetření jsou do 30 dnů zpracovány ve formě písemné Zprávy a Doporučení, které obsahuje výsledek vyšetření (diagnózu) a doporučení k podpůrným opatřením ve vzdělávání. Klientovi je Zpráva a Doporučení předána formou osobního převzetí, kdy jednotlivá doporučení s ním budou projednána tak, aby porozuměl jejich povaze a obsahu. Klient má k těmto doporučením možností uplatnit výhrady, právo žádat o revizi podle § 16b školského zákona a právo podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona.