Přeskočit hlavní menu
Logo PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
příspěvková organizace

Vnitřní řád

(vnitřní předpis č. 02/2019)

Článek 1
Cíl

Ředitel Pedagogicko - psychologické poradny, Bruntál, příspěvkové organizace (dále jen "organizace") vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tento Vnitřní řád.

Článek 2
Úvodní ustanovení

 1. Tento vnitřní řád upravuje podrobnosti stanovené § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tedy podrobnosti k výkonu práv a povinností klientů a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky; provoz a vnitřní režim PPP, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů a jejich ochrany před rizikovými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí; podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany klientů; podrobnosti o stanovení diagnostických postupů a závěrů vyšetření.

 2. Děti, žáci, studenti a jejich zákonní zástupci (dále jen "klient") má možnost se s tímto vnitřním řádem seznámit prostřednictvím internetové prezentace organizace (www.pppbruntal.cz) a v čekárnách na obou pracovištích organizace.

Článek 3
Práva klientů

Klient má právo

 1. na poskytnutí komplexní poradenské služby (dále jen "služby") v souladu s etickými principy1) poradenské práce;

 2. na poskytnutí služby, která zahrnuje poskytování informací, konzultací, pedagogicko - psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, poradenství a následnou péči;

 3. na poskytnutí služby výhradně s informovaným souhlasem 2) klienta, který má před zahájením poradenské služby právo na poskytnutí všech dostupných informací o povaze a případném rozsahu poskytované služby;

 4. být bezodkladně seznámen se závěry a doporučeními, která vyplývají z vyšetření a se všemi variantami možných řešení;

 5. být včas a plně informován o případných rizicích spojených s navrhovanými doporučeními a o postupech, jak budou tato doporučení uskutečňována;

 6. odmítnout poskytnuté služby, navrhovaná doporučení i poskytnutí závěrů a výstupů z vyšetření třetím osobám;

 7. na přesné a úplné informace o navrhovaných podpůrných opatřeních, o rozdílech mezi vzdělávacími programy základní školy a školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (škola zřizovaná dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů);

 8. požádat o službu jiné školské poradenské zařízení v rámci celé ČR;

 9. na soukromí a bezpečí (ochranu před diskriminací, nepřátelstvím, násilím, újmou na zdraví a všemi formami rizikového chování);

 10. vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje, připomínky, požadavky a rozhodnutí týkající se řešení posuzovaného případu.

Článek 4
Povinnosti klientů

 1. Klienti jsou povinni

  1. přicházet včas k termínu sjednané poradenské služby, nezletilí klienti v doprovodu zákonného zástupce;

  2. dbát pokynů zaměstnanců organizace, pokud nejsou v rozporu jejich právy;

  3. respektovat práci s jiným klientem, nevstupují do kanceláří (vyšetřoven) bez vyzvání zaměstnance organizace;

  4. dodržovat předem dohodnutá pravidla poradenské služby, pokud s ní vyslovili souhlas;

  5. pravdivě informovat odborného pracovníka o skutečnostech souvisejících s řešením případu, poskytnout informace o termínech předešlých poradenských služeb v jiném zařízení, o výsledcích odborných vyšetření, o aktuálním zdravotním stavu klienta;

  6. udržovat čistotu ve všech prostorách organizace a chovat se v souladu s pravidly slušného chování;

  7. dbát na bezpečnost svoji i ostatních klientů, zachovávat ohleduplnost k sobě i druhým;

  8. při horečnatém onemocnění nebo při onemocnění infekční nemocí, jsou zletilí klienti nebo zákonní zástupci nezletilých klientů povinni přesunout poradenskou službu na dobu, kdy pominou tyto skutečnosti a neohrozí tak zdraví ostatních klientů a zaměstnanců organizace;

  9. oznamovat zaměstnancům organizace údaje, které jsou podstatné pro průběh poradenské služby (vyšetření, konzultace) nebo bezpečnost klienta, a změny v těchto údajích.

 2. Během poradenské služby je možní používat mobilní telefon pouze v neodkladných případech. V čekárně je nutné ztišit hlasitost vyzvánění, aby nedošlo k narušení poradenské služby.

 3. Během vyšetření je zakázáno pořizování jakýchkoliv zvukových a obrazových záznamů bez souhlasu zaměstnance organizace.

 4. Klienti nesmí manipulovat se zařízením organizace bez souhlasu zaměstnance organizace.

Článek 5
Pravidla vzájemných vztahů mezi klienty a zaměstnanci organizace

 1. Zaměstnanci organizace vydávají klientům a zákonným zástupcům klientů pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s poradenskou službou, plněním vnitřního řádku a dalšími nezbytnými organizačními opatřeními.

 2. Všichni zaměstnanci organizace klienty chrání před všemi formami špatného zacházení.

 3. Zaměstnanci organizace dbají na to, aby klienti nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nevměšují se neadekvátně do soukromí klientů a jejich zákonných zástupců, pokud tyto skutečnosti nejsou důležité pro řešení zakázky.

 4. Zaměstnanci organizace klienty chrání před nezákonnými útoky na jejich osobu. Zjistí-li, že klient je týrán, krutě trestán nebo je s ním jinak špatně zacházeno, splní svoji oznamovací povinnost.

 5. Informace, které zákonný zástupce dítěte a žáka poskytne do spisové dokumentace nebo jiné důležité informace o klientovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni zaměstnanci organizace jsou povinni se řídit zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 6. Před poradenskou službou je zletilý klient nebo zákonný zástupce nezletilého klienta jednoznačně a srozumitelně informován o všech náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby. Stvrzuje, že byl informován o prospěchu a důsledcích, které mohou vyplynout z poradenské služby a o následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta. Stvrzuje, že byl informován o právech a povinnostech spojených s poradenskou službou, včetně práva žádat o poskytnutí poradenské služby znovu, včetně možnosti obrátit se na "revizní pracoviště" pokud nebudou spokojeni se závěry a doporučeními z vyšetření.

 7. Informovaný souhlas stvrdí zletilý klient nebo zákonný zástupce nezletilého klienta svým podpisem. Podepsaný informovaný souhlas je nedílnou součástí spisové dokumentace.

 8. V informovaném souhlasu u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kterým bylo doporučeno podpůrné opatření 2. až 5. stupně potvrzuje zletilý klient či jeho zákonný zástupce odeslání doporučení k realizaci podpůrných opatření na adresu do školy a školského zařízení a to k rukám jeho ředitelky či ředitele.

 9. Všichni pedagogičtí pracovníci ústně informují zletilé klienty nebo zákonné zástupce nezletilých klientů o výsledcích vyšetření a diagnostických závěrech, konzultují opatření ke vzdělávání a zpracovávají písemnou zprávu z vyšetření včetně konkrétních doporučení pro práci doma i ve škole. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rovněž doporučení ke vzdělávání s určení stupněm podpory 1. až 5. stupně.

 10. Písemnou zprávu a doporučení převezme zákonný zástupce nezletilého klienta nebo zletilý klient osobně nebo požádá v závažných důvodech o zaslání zprávy a doporučení adresu, kterou uvede v informovaném souhlasu, poštou.

Článek 6
Vnitřní režim a provoz organizace

 1. Obě pracoviště organizace mají provozní dobu stanovenou následovně:
  pondělí 8:00 - 17:00
  úterý 8:00 - 15:00
  středa 8:00 - 17:00
  čtvrtek 8:00 - 15:00
  pátek   8:00 - 13:00

 2. Prázdninový provoz je zajištěn po celou dobu prázdnin na obou pracovištích následovně:

  1. pracoviště Bruntál, Krnovská 9, telefonní číslo 554 717 737
   pondělí 8:00 - 17:00
   úterý 8:00 - 15:00
   pátek 8:00 - 13:00

  2. pracoviště Krnov, Soukenická 27, telefonní číslo 554 612 395
   středa 8:00 - 17:00
   čtvrtek 8:00 - 15:00

 3. Individuální konzultace je možné sjednat i mimo stanovenou provozní dobu přímo s pedagogickými pracovníky organizace.

 4. O službu mohou klienti žádat písmeně nebo osobní návštěvou organizace. Objednání klientů provádí administrativní pracovnice a sociální pracovnice telefonicky nebo písemně (e-mail, listovní pošta).

 5. Klienti vyčkají v čekárně, než budou vyzvání pracovníky organizace ke vstupu do pracovny

 6. Všechny osobní věci si klienti berou s sebou do pracoven, za odložené věci mimo pracovny organizace nezodpovídá.

 7. Zákonný zástupce nezletilého klienta může být přítomen po celou dobu vyšetření klienta, případně vyčká po doby vyšetření v čekárně.

 8. Po skončení poskytování poradenské služby se klient a zákonný zástupce zdržují v prostorách organizace pouze po nezbytně nutnou dobu

 9. Nezletilý klient musí být vždy doprovázen zákonným zástupcem. Ve výjimečných případech po podepsání informovaného souhlasu a na žádost zákonného zástupce může doprovodit klienta zákonným zástupce určená osoba. Té však nebudou sděleny závěry vyšetření a doporučení.

Článek 7
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů

 1. Klienti jsou povinni dbát na dodržování zásad hygieny.

 2. Klienti se v prostorách organizace chovají tak, aby neohrožovali zdraví své ani jiných přítomných osob.

 3. Klienti přicházejí do prostor organizace slušně a čistě oblečeni a upraveni.

 4. Klientům je v rámci jejich bezpečnosti zakázáno jakkoliv manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením.

 5. Zletilí klienti přicházejí a odcházejí sami, nezletilí vždy v doprovodu zákonného zástupce.

 6. Pracovníci organizace vytvářejí bezpečné prostředí bez jakékoliv diskriminace, nepřátelství, násilí apod., chrání bezpečí a zdraví klienta a předcházejí všem formám rizikového chování.

Článek 8
Nakládání s majetkem organizace

 1. Klienti jsou povinni zacházet s vybavením a zařízením organizace i se svěřenými předměty a pomůckami šetrně a ohleduplně a vždy jen způsobem, který je v souladu s účelem, kterému jsou určeny.

 2. Klienti majetek organizace nepoškozují, neodnášejí z prostor organizace a udržují jej v čistotě a pořádku.

 3. V případě úmyslného poškození majetku organizace budou klienti a jejich zákonní zástupci vyzvání k jednání o náhradě způsobené škody.

 4. Ve všech prostorách organizace (včetně budovy a areálu, ve kterém organizace sídlí) je přísně zakázáno kouřit, a užívat alkohol a jiné návykové a psychotropní látky.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní předpis může být měněn pouze písemnými změnami vydanými ve formě dodatku tohoto předpisu.


příloha č. 1 - Etický kodex

příloha č. 2 - Informovaný souhlas