Přeskočit hlavní menu
Logo PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
příspěvková organizace

Přijímání a vyřizování stížností

(vnitřní předpis č. 11/2017)

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž se fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob obracejí na statutárního orgánu organizace ve věci ochrany svých zájmů, kterým upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti statutárního orgánu organizace, nebo kterým poukazují na nevhodné chování nebo nesprávný postup zaměstnanců organizace.
 2. Za stížnost se pro účely těchto pravidel považují:
  1. stížnosti proti nevhodnému chování úředních nebo proti postupu zaměstnanců organizace, ve smyslu ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

  2. ostatní stížnosti, podněty, oznámení či jiné písemnosti sloužící k ochraně zájmů pisatele nebo upozorňující na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti statutárního orgánu organizace.

 3. Anonymní stížnost je stížnost, v níž stěžovatel neuvedl své jméno, příjmení a kontaktní adresu.
 4. Za hromadnou stížnost se považuje stížnost podaná skupinou osob. Při podání hromadné stížnosti je vhodné určit kontaktní osobu pro doručování písemností.
 5. Podle těchto pravidel se postupuje při vyřizování stížností směřujících do oblasti výkonu samostatné i přenesené působnosti kraje.
 6. Stěžovatel má právo požádat, aby jeho jméno nebylo v souvislosti s podanou stížností uváděno.

Čl. 2

Určení podacího a evidenčního místa

 1. Podacím a evidenčním místem pro podání stížnosti je ředitelství organizace na adrese Krnovská 9*, Bruntál (dále jen "ředitelství organizace"). Podacím místem pro podání písemné stížnosti elektronickou poštou je elektronická adresa ředitele organizace.
 2. Podacími místy pro podání ústní stížnosti je ředitelství organizace. Pokud stížnost nelze vyřídit ihned na místě, o podání ústní stížnosti se sepíše záznam.
 3. Záznam se sepíše rovněž v případě, že vyřízení věci nenáleží do působnosti statutárního orgánu organizace a stěžovatel na sepsání záznamu trvá.
 4. Záznam podepíše osoba, která podání učinila, zaměstnanec, který záznam pořídil, a ostatní účastníci jednání.
 5. Ústní podání anonymní stížnosti není a telefonické podání stížnosti není možné.
 6. Stěžovatel má právo požádat, aby jeho jméno nebylo v souvislosti s šetřením stížnosti uváděno. Takový požadavek je nutno zřetelně vyznačit do záznamu.

Čl. 3

Příjem a vyřizování stížností

 1. Při vyřizování stížnosti je nutno důsledně chránit práva a oprávněné chráněné zájmy stěžovatele. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu. Odpovědnost za trestný čin, přestupek nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena.
 2. Přijetí stížnosti je nutno stěžovateli písemně potvrdit. Potvrzení o přijetí stížnosti zasílá evidenční místo stížností do 10 dnů ode dne doručení. Potvrzení o přijetí stížnosti se nezasílá:
  1. u stížností podaných ústně nebo doručených osobně,

  2. pokud je stížnost v plném rozsahu vyřízena do 10 dní od jejího přijetí,

  3. pokud byla stížnost postoupena k vyřízení jiným správním orgánem,

  4. u stížností zaslaných statutární,u orgánu organizace "na vědomí".

 3. Evidenční místo stížností stížnost zaeviduje a originál stížnosti postoupí k vyřízení statutárnímu orgánu organizace.
 4. Statutární orgán organizace je povinen věc prošetřit a do 60 dnů stěžovali zaslat sdělení o vyřízení stížnosti. Ve sdělení se zejména uvede, zda byla stížnost jako celek, resp. její jednotlivé části, důvodná, částečně důvodná nebo nedůvodná.
 5. V případě, že stížnost nelze pro náročnost věci vyřídit ve stanovené lhůtě, je statutární orgánu organizace povinen tuto skutečnost s uvedením důvodu a stanovením nové lhůty pro vyřízení stížnosti písemně oznámit stěžovateli před uplynutím stanovené lhůty. Pokud novou lhůtu pro vyřízení stížnosti nelze přesně určit, stanoví se lhůta 60 dnů. Před jejím uplynutím zašle statutární orgán organizace stěžovateli sdělení s aktuálními informacemi o stavu vyřizování stížnosti a případně stanoví novou lhůtu pro vyřízení stížnosti.
 6. Pokud vyřízení stížnosti, nebo její části, nenáleží do působnosti statutárního orgánu organizace, postoupí statutární orgán organizace tuto stížnost, nebo její část, bez zbytečného odkladu věcně příslušnému správnímu orgánu. O tomto postupu statutární orgán organizace stěžovatele uvědomí.
 7. Na žádost stěžovatele vrátí statutární orgán organizace stěžovateli zaslané materiály, toto se netýká písemností obsahujících samotnou stížnost.
 8. Opakovaná stížnost ve věci, která již byla prošetřována, pokud neobsahuje nové skutečnosti zakládající důvod pro nové šetření nebo přijetí nových opatření, nebude řešena, pokud stěžovatel nedoplní nové skutečnosti. O tomto postupu statutární orgán organizace uvědomí stěžovatele.
 9. Pokud bude při prošetřování stížnosti zjištěno, že ve věci probíhá správní, soudní, případně jiné řízení, bude šetření stížnosti zastaveno a stěžovateli bude tato skutečnost statutárním orgánem organizace písemně sdělena.
 10. Anonymní stížnosti se šetří pouze, pokud jsou adresné a konkrétní. Na šetření se vztahují postupy uvedené v těchto pravidlech s tím, že vzhledem k anonymitě stěžovatele statutární orgán organizace výsledek šetření pouze založí do spisu.
 11. Při vyřizování hromadných stížností, není-li ve stížnosti určena kontaktní osoba pro doručování písemností, jsou písemnosti doručovány pouze osobě, která je ve stížnosti uvedena na prvním místě.

Čl. 4

Zvláštní ustanovení ke stížnostem podle § 175 správního řádu

 1. Lhůtu pro vyřízení stížnosti podle čl. 3 tohoto vnitřního předpisu je možno překročit pouze tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.
 2. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u statutárního orgánu organizace nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti. Statutární orgán organizace je povinen takovou žádost, pokud byla statutárnímu orgánu organizace opět adresována, nadřízenému orgánu postoupit a stěžovatele o tomto postupu informovat.
 3. V případě podání hromadné stížnosti se postupuje podle ustanovení § 35 správního řádu.

Čl. 5

Lhůty

 1. Všechny lhůty vztahující se k přijímání a vyřizování petic a stížností počínají běžet dnem následujícím po dni doručení.
 2. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu, končí lhůta nejbližší následující pracovní den.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení a účinnost

 1. Statutární orgán organizace informuje zřizovatele prostřednictvím Portálu kraje - aplikace Evidence - Stížnosti (agenda je určena k oznámení a evidenci stížností na příspěvkové organizace a jejich zaměstnance) a formou veřejné výroční zprávy o počtu a způsobu vyřízení přijatých stížností.
 2. Tento vnitřní předpis může být měněn pouze písemnými změnami vydanými ve formě dodatku tohoto předpisu.