Přeskočit hlavní menu
Logo PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL
příspěvková organizace

Informace poskytované správcem

Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, p.o. jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Dokument ke stažení ZDE

I. Účel Dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, povinné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce, případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů, poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány. Dokument "Ochrana osobních údajů - Informace poskytované správcem", může být poskytnut na vyžádání nebo zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.pppbruntal.cz


II. Totožnost a kontaktní údaje správce

 1. Název: Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o.

 2. Kontaktní poštovní adresa: Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál

 3. Kontaktní e-mail: info@pppbruntal.cz

 4. Adresy pro osobní návštěvu: Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál (ředitelství); Soukenická 137/27, 794 01 Krnov (odloučené pracoviště)

 5. Telefonní čísla: 554 717 737 - pracoviště Bruntál, 554 612 395 - pracoviště Krnov, 554 714 724 - ředitel

 6. Elektronická adresa podatelny: PPPBr@po-msk.cz

 7. Identifikátor datové schránky: 585jqap

 8. IČ: 60802774


III. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí extérní společnost
Jobman s.r.o.
se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10
komunikační adresa Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
IČ: 27177726
tel. +420 910 120 377
ID DS: tkyd8fz
e-mail: dpo@dpohotline.cz
kontaktní osoba: Ing. Michal Merta, MBA


IV. Zásady zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:

 • "zákonnost, korektnost a transparentnost" - Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně.

 • "účelové omezení" - Osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme je od Vás získali. Za slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce.

 • "minimalizace údajů" - Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

 • "přesnost" - Zpracováváme údaje přesně a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.

 • "omezení doby uložení" - Údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány vyjma právní důvody archivace.

 • "integrita a důvěrnost" - Osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením.

 • "proporcionalita" - Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.

 • "odpovědnost" - Za konkrétní zpracovávání osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost zaměstnanců a pověřených zpracovatelů.


V. Zákonnost zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Pokud nenajdeme zákonný způsob zpracovávání osobních údajů, osobní údaje nezpracováváme. Mezi tyto zákonné způsoby patří:

 1. Souhlas: Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento způsob využíváme jen v případech, pokud nelze použít následující zákonné způsoby.

 2. Plnění či uzavření smlouvy: Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele.

 3. Právní povinnost: Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Patří sem především povinnost zpracovávání osobních údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce s legislativou.

 4. Životně důležitý zájem: Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů poskytovatele osobních údajů nebo jiné fyzické osoby z důvodu např. autonehody, požáru, přírodní katastrofy, ohrožení života aj.

 5. Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci: Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Soudní příkazy aj.

 6. Oprávněný zájem: Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Tento zákonný způsob nevyužíváme pro výkon veřejné moci. Používáme jej pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu naší práce. V takových případech máme dle platné legislativy zpracováno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nebo interní předpis.


VI. Oprávněné zájmy správce

 • Monitorování aktivity zaměstnanců v IT prostředí - bezpečnost a efektivita IT prostředí správce.

 • Efektivita a kvalita práce zaměstnanců správce.

 • Komunikace v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů mimo smluvní vztahy.

 • Prezentace a propagace správce.


VII. Práva subjektu údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva a rádi bychom Vám pomohli při uplatňování Vašich práv. V případě pochybnosti, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktuje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace jsou uvedeny v bodě III. tohoto dokumentu.

Informujeme Vás zároveň, že ochrana osobních údajů není absolutním právem a je vždy v souladu i s ostatními právy vycházející z právní povinnosti a výkonu veřejné moci správce. Máme právo a povinnost ke všem žádostem se vyjádřit, a to v souladu s ostatními právy a zásadou proporcionality.

V případě uplatnění níže uvedených Vašich práv využíváme v souladu s legislativou formalizovaný proces žádosti a maximálního ověření vaší totožnosti případně plné moci včetně zabezpečené komunikace.

Práva subjektu údajů lze uplatňovat několika způsoby:

 • Osobně na pracovišti správce nebo pověřence po ověření totožnosti subjektu.

 • Písemně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis subjektu musí být úředně ověřen.

 • E-mailem správci nebo pověřenci, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem.

 • Datovou schránkou.


 1. Právo na informace - Subjekt údajů má právo na následující informace:

  • totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce,

  • kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů,

  • účely a právní základ zpracování,

  • oprávněné zájmy správce nebo třetí strany.

  • příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů,

  • úmysl správce předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím,

  • plánovaná doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy,

  • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o použitém postupu a důsledcích takového zpracování

  • v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů - zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí a případné informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

 2. Právo na přístup k osobním údajům - Subjekt údajů má právo získat od správce osobních údajů potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

  • účely zpracování,

  • kategorie zpracovávaných osobních údajů,

  • příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, úmysl správce předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím,

  • plánovaná doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy,

  • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,

  • právo podat stížnost u dozorového úřadu,

  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

  • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

 3. Právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů - Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

 4. Právo na výmaz (právo být zapomenut) - Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  • osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

  • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování,

  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,

  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 5. Právo na omezení zpracování osobních údajů - Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování do doby vyřešení podnětu subjektu údajů, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

 6. Právo na přenositelnost údajů - Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci nebo požádat správce osobních údajů o předání těchto údajů jinému správci přímo.
  Aby mohl subjekt údajů přenositelnost údajů požadovat, musí být zpracování osobních údajů založeno na souhlasu nebo na smlouvě a musí být prováděno automatizovaně.

 7. Právo vznést námitku - Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud jsou tyto zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce nebo zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
  V případě, že správce osobních údajů neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce osobních údajů zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 8. Právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu - Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení tohoto Obecného nařízení.

 9. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů - V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, má subjekt údajů právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to u správce osobních údajů pokud toto zpracovávání není předmětem jiné naší právní povinnosti.