tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

Přejeme hezký den a vítáme Vás na webu www.pppbruntal.cz
Moravskoslezský kraj


DIAGNOSTIKA PŘEDŠKOLÁKŮ

Žádáme mateřské školy (příp. zákonné zástupce předškoláků), aby žádostí o vyšetření
školní zralosti zaslali nejpozději do 17. února 2017!

Podrobnější informace o problematice školní zralosti ZDE
Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění MŠ (formulář) ke stažení ZDE


INFORMACE KE SPOLEČNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

Průběžně aktualizované metodické informace zaměřené na společné postupy
v problematice inkluze (koordinace jednotlivých kroků škol vers. PPP)

Info ZDE (aktualizováno 8. 2. 2016 !)


Pedagogicko-psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace je zřizována Moravskoslezským krajem
a poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou péči dětem, žákům, studentům (ve věku od tří let do ukončení vzdělávání na střední škole), jejich zákonným zástupcům a školám a školským zařízením.

Poradenské služby uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb. jsou na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení poskytovány bezplatně.
Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce.

JAK A KDY NÁS KONTAKTOVAT!
Podrobné informace ve složce
"Kontakty"

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Náhled ve formátu "pdf" Informovaný souhlas ZDE
HTML verze ZDE

Další nezbytnou podmínkou je tzv. "infomovaný souhlas", kdy zletilý klient (v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce) má právo být dle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., předem plně a srozumitelně informován(a) o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta. Současně má právo být seznámen s právy a povinnostmi spojenými s poskytnutím poradenské služby a je mu umožněno klást doplňující otázky, které musí být poradenským pracovníkem zodpovězeny.

STANDARDNÍ SLUŽBY

Standardní činnosti pedagogicko-psychologické poradny jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb. a přílohou č. 1 této vyhlášky

 • Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika (školní zralosti, dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje, specifických poruch učení a chování - SPUCH a žáků s výukovými problémy, mimořádného nadání žáků).

 • Diagnostika jako podklad pro integraci žáků se SPUCH nebo pro specializovanou péči.

 • Diagnostika pro pomoc žákům v případech komplikací při volbě další školy či povolání, při reorientaci a přestupu na jinou střední školu, žáků s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy.

 • Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů.

 • Krátkodobá reedukace žáků se SPUCH, vyžadujích odborně mimořádně náročnou péči.

 • Krátkodobá individuální práce se žáky osobními problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

 • Kariérové poradenství.

 • Krátkodobé poradenské nebo terapeutické vedení rodin (v případech problémů negativně ovlivňujících vzdělávání).

 • Poradenské konzultace a krátkodobé vedení pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků, kterým je poskytována diagnostická a intervenční péče poradny.

 • Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence.

 • Příprava podkladů pro inidividuální a skupinovou integraci žáků se SPUCH.

 • Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům, vto. pomoci s vytvářením a naplňováním individuálních vzdělávacích plánů.

 • Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol.

 • Spolupráce se středisky výchovné péče (žáci se specifickými poruchami chování).

VÍKENDOVÝ ADAPTAČNÍ KURZ
PRO UČITELE I.

6. až 8. 6. 2008
Malá Morávka

Více info + a foto ZDE

 

VÍKENDOVÝ ADAPTAČNÍ KURZ
PRO UČITELE II.

5. až 7. 6. 2009
Malá Morávka

Více info + a foto ZDE


REALIZUJEME

 • Odborné semináře pro rodičovskou i pedagogickou veřejnost se zaměřením na témata předškolní výchovy, vývojových poruch učení a chování, sociálně patologických jevů atd.

 • Činnost přednášková, školící a osvětová.


V roce 2008 - 2011 partnerství v projektu
ROZVOJ PODPORY ROVNÝCH VZDĚLÁVACÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽÁKŮ V MS KRAJI ROZŠÍŘENÍM A ZDOKONALENÍM PORADENSKÝCH SLUŽEB V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝCH PORADNÁCH MS KRAJE

Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

V roce 2010 - 2014 partnerství v projektu č: CZ.1.07/2.4.00/31.0153
VZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU KATEDRY PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Vznik a rozvoj partnerské sítě ...

Projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PAPSAV

V roce 2010 - 2014 partnerství v projektu č: CZ.1.10/2.1.00/20.01234
DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE, ICT A POMŮCKY PRO PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro PPP

Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem a Evropským fondem pro regionální rozvoj