tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

FONETIKA

Fonetika je věda o zvukové stránce jazyka, důsledné výslovnosti, fyziologii mluvení (logopedie - nauka o správné výslovnosti)

ZÁKLADNÍ SLOŽKY MLUVENÍ

 • dýchání

 • tvorba hlasu

 • článkování (artikulace)

SOUSTAVA ČESKÝCH HLÁSEK

 • samohlásky - a, e, i, o, u, + samohlásky s čárkou

 • souhlásky - nepárové (m, n, j, l); párové (znělé a neznělé g, b, d, v, z, h, p, f, t, s)

HLAVNÍ ZÁSADY ČESKÉ SPISOVNÉ VÝSLOVNOSTI

 1. některé hlásky při výslovnosti znějí stejně, ale v písmu se označují dvojím způsobem

  • i x y

  • ú x ů (stůl, úl)

  • ď, ť, ň   dě, tě, ně (ďábel, děti)

 2. Splývání - dvě sousední stejné souhlásky se vyslovují jednou

  • vyšší (vyší), měkký (měký)

  • ke splýván může dojít i tam, kde došlo ke spodobě znělosti hlásek. vítězství (vítěství)

  • tam, kde by mohlo dojít k nedorozuměnění vyslovujeme zdvojeně (nejjednodušší - nejednoduší)

 3. Zjednodušování (dcera - "cera", srdce - "srce")

 4. Skupiny hlásek - vyslovujeme ji buď celou zněle nebo nezněle (Čechy - nezněle, Morava - zněle)

 5. nevyslovujeme počáteční ve tvarech slovesa (jsem, jsi - vyslovujeme: sem, si)


NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY VE VÝSLOVNOSTI DOMÁCÍCH SLOV

 1. nedodržuje se délka samohlás

  • prodlužujeme (pívo, prápor, zéli)

  • zkracujeme (domu, řikam, zustat) - zkracuje se hlavně ů a í

 2. mění se kvalita hlásek:

  • v Čechách se vyslovují samohlásky širší (veď, že jo)

  • na Moravě se samohlásky zužují

 3. mění se souhlásky (škořápka, šlupka, lepčí, štvrtek)

 4. vysouvají se souhlásky (řbitov, řeben, kanička)

NEDOSTATKY VE VÝSLOVNOSTI PŘEJATÝCH SLOV

 1. nedodržuje se délka samohlásek - kultůra - kultura

 2. vyslovuje se z místo s (diskuse, dresy - diskuze, drezy)

 3. psané th se nevyslovuje se nevyslovuje jako t, ale jako tch (théma, theorie - tchéma, tcheórie)

 4. místo k se před samohláskou nebo před souhláskami r, l vyslovuje g (demokracie, lokál - demogracie, logál)

 5. skupina sch se ve slovech řeckého nebo italského původu vyslovuje jako š (schéma, ischias - šéma, išias)

 6. skupina sp, st, sk se na počátku slova vyslovuje jako šp, št, šk (student, speciální - študent, špeciální)

 7. psané x se nesprávně vyslovuje jako ks (existence - eksistence)

SLOVNÍ PŘÍZVUK

 1. čeština má stálý slovní přízvuk na 1. slabice

 2. jednoslabičné předložky se slovem jako jeden celek

 3. mimo přízvuku hlavního je i přízvuk vedlejší('tmavo'vlasý, 'červeno'hnědý)

 4. příklonky - slova, která vlastní přízvuk memají a připojují se ke slovům předchozím (ti,mi,se,mě,tě- dal Ti to..)

 5. předklonky - slova, která se spojují se slovem následujícím

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKOVÝCH PROJEVŮ

 1. členění na větné úseky (frázování textu)

 2. větný přízvuk (dáváme důraz na určité slovo v textu)

 3. větná melodie (význam sdělení ovlivňuje větná melodie)

  • oznamovací

  • otázka zjišťovací

  • otázka doplňovací

  • rozkazovací

  • zvolací