tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ (INKLUZE)

INFORMACE PRO METODIKY ŠKOL

18. 5. 2017 - METODICKÉ SETKÁNÍ S ŘEDITELI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Podklady a pracovní materiály k metodickému setká s řediteli základních škol bruntáslkého okresu:
   - PREZENTACE K PROJEDNÁVANÝM BODŮM
   - PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE
   - ZASTUPOVÁNÍ DÍTĚTE, ŽÁKA VE VĚCECH TÝKAJÍCÍCH SE VZDĚLÁVÁNÍ (ČŠI 2015)

10. 5. 2017 - UPŘESŇUJÍCÍ INFO - PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE

Předmět speciálně pedagogické péče je možné poskytovat od 2. stupně PO.

A) PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE JAKO VYUČOVACÍ PŘEDMĚT
Je jako vyučovací předmět realizován v disponibilních hodinách daných rámcovým učebním plánem příslušného rámcového vzdělávacího programu a započítává se do maximálního počtu povinných vyučovacích hodin stanovených v souladu s § 26 odst. 2 školského zákona příslušným rámcovým vzdělávacím programem.

B) PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE JAKO FORMA DALŠÍ PÉČE O ŽÁKA
Forma další péče o žáka ve škole - druh intervence, která má přispět ke zlepšení aktuálních obtíží žáka (dříve označované jako "nápravy" nebo "reedukace"), zaměřené například na na podporu při reedukaci specifických poruch učení. V tomto případě nemá předmět speciálně pedagogické péče povahu povinné vyučovací hodiny ve smyslu § 26 odst. 2 školského zákona a nezapočítává se do maximálního týdenního počtu povinných vyučovacích hodin. Proto není účelné sestavovat pro výuku tohoto předmětu učební osnovy, postačuje informace o poskytování tohoto podpůrného opatření školou v části ŠVP, která se věnuje zabezpečení výuky žáků se SVP nebo v části charakteristika vyučovaného předmětu.

Podrobné info na webu NÚV:
   - ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY PŘEDMĚTŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE (PSPP)
   - ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PŘI ZAJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE
   - PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE PRO KONKRÉTNÍHO ŽÁKA V „BĚŽNÉ“ ŠKOLE

1. 2. 2017 - INFOMAIL - VÝKAZNICTVÍ

Naše výstupy (Zprávu a Doporučení) zpracováváme ve standardizovaném formuláři MŠMT (v prostředí Software602 FormFiller), z něhož generujeme k tisku uvedené dokumenty, které Vám následně zasíláme datovou schránkou (scan ve formátu *.pdf) nebo v listinné podobě doporučenou poštou.
Do vašich školních matrik a statistik jste poté nuceni “ručně” přepisovat diagnostické indikátory a jednotlivá podpůrná opatření.

Dle našich informací by váš software, ve kterém vedete školní matriku (dmSoftware, systém SAS - školní matrika, systém BAKALÁŘI software apod.), by již nyní (nebo v brzké budoucnosti) měl být schopen komunikovat i s našimi datovými výstupy z prostředí Software602 FormFiller ve formátu *.xml. Potom byste již nebyli nuceni zadávat námi uvedené údaje v Doporučení “ručně”, ale stačilo by do Vaší matriky naimportovat náš datový soubor *.xml.

Proto si vás a vedení vašich škol dovoluji požádat o informaci, zda již máte jakékoliv indicie o tom, zda váš software, ve kterém vedete školní matriku, je schopen naše datové výstupy naimportovat. Pokud tomu tak je, potom vám můžeme do datové schránky k Doporučení ve formátu *.pdf (scan dokumentu) přikládat rovněž uvedený datový soubor *.xml. Usnadní Vám to nejen přepisovaní dat do matriky, ale údajně i generování statistik (výkazy R43-01, R44-99 ...).

Pokud pedagogové ve školách cítí potřebu cokoliv k otázce společného vzdělávání (z pohledu PPP) prodiskutovat, neváhejte se na nás obrátit s požadavkem metodického setkání pro “sborovnu” nebo skupinu pedagogů vaší školy.
Dohodneme termín a rádi vás navštívíme.

6. 1. 2017 - INFOMAIL - PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY (PLPP)

Průběžně řešíme nové a nové nejasnosti (resp. nejednotnosti výkladu) vyplývající z legislativy, která se vztahuje ke společnému vzdělávání.

Jelikož jsme opakovaně zaznamenali nejednotný přístup škol k problematice zpracovávání plánu pedagogické podpory, dovolím si stručný komentář k této problematice, který je podpořen i stanoviskem NÚV, ke kterému jsme vznesli dotaz.

 1. Plán pedagogické podpory (PLPP) řeší ustanovení § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění. Zde by neměl vznikat problém výkladu – stručně řečeno, projeví-li se u žáka jakékoliv specifické obtíže, zahájí škola poskytování podpůrných opatření prvního stupně a před zahájením poskytování těchto podpůrných opatření zpracuje škola pro žáka plán pedagogické podpory a dále postupuje v souladu s § 10 uvedené vyhlášky (vto. předepsaného formuláře v příloze č. 3).

 2. Problematický výklad vyhlášky nastává v případě, kdy žák byl u nás vyšetřen a vzhledem k výsledkům diagnostiky byla námi doporučena i nadále “pouze” podpůrná opatření prvního stupně, kdy velká část škol těmto žákům (např. i v případě kontrolních šetření žáků u nás dlouhodobě vedených) opět automaticky zpracovávala nové PLPP a do nich opisovala jednotlivé body z našich doporučení. Takovýto postup však vyhláška nijak striktně nestanoví a i z odpovědi certifikované lektorky NÚV (se kterou se ztotožňujeme i my) pro vás plyne následující informace, která by měla (alespoň částečně) zjednodušit vaši práci:

Pokud u nás byl žák vyšetřen a byla mu doporučena podpůrná opatření prvního stupně, zpracovává tomuto žákovi škola PLPP pouze v případě, je-li toto výslovně uvedeno v našem doporučení.
V opačném případě se škola při poskytování jednotlivých podpůrných opatření řídí námi uvedenými doporučeními (viz. jednotlivé body ve vám zasílaném “Doporučení školského poradenského zařízení ...”) a PLPP není nutné žákovi nově zpracovávat!

6. 12. 2016 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Dne 24. října 2016 vešla v účinnost nová vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (viz. www.zakonyprolidi.cz nebo aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu).

Tato v ustanovení § 5 odst. 1) písm. d) stanoví, že střední kola předá Centru do registru uchazečů m.j. tyto údaje (dle nich Centrum na základě údajů z přihlášek zpracuje zkušební dokumentaci):
"údaje o uzpůsobení podmínek při přijímání ke konání testu jednotné zkoušky, které odpovídají stupni podpůrných opatření z doporučení školského poradenského zařízení, a další náležitosti ...".

Citované ustanovení prakticky nezohledňuje dvouleté přechodné období a skutečnost, že námi vydaná doporučení před účinností vyhlášky č. 27/2016 Sb. (tedy před 1. 9. 2016) platí až do 31. 8. 2016 a vyžaduje uvedení odpovídajícího stupně podpůrných opatření.
Ačkoliv jsme se opakovaně dotazovali jak na MŠMT, tak na NÚV, nedostali jsme jednoznačnou odpověď, zda námi vydané posudky před datem 1. 9. 2016 (bez uvedení stupně podpůrných opatření) umožňují zohlednit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) při přijímacím řízení na SŠ. Stejně tak poněkud mlhavě vyznívá i “Informace MŠMT k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách (čj. 27 388/2016-3 ze dne 22. listopadu 2016)” - viz. příloha tohoto mailu. Navíc i samotný tiskopis přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole obsahuje pole “Stupeň podpůrných opatření”.

Jelikož bychom neradi dostali naše klienty do situace, která by jim zkomplikovala průběh přijímacího řízení, u kterého by nemohli být náležitě zohledněni, rozhodli jsme se žákům se SVP, kteří u nás byli šetření před 1. 9. 2016, a kteří v letošním školním roce podávají přihlášky ke střednímu vzdělávání, nabídnout možnost vystavení odpovídajícího doporučení k jednorázovému využití pro přijímací řízení, které obsahuje stupeň podpůrných opatření v souladu s výše uvedenou vyhláškou.

Z tohoto důvodu prosíme základní školy o následující:

Projednejte se zákonnými zástupci těchto žáků
(ve spolupráci s výchovnými poradci),
zda potřebují a požadují uzpůsobení podmínek přijímacího řízení
(u řady z nich je toto doporučení ve starších posudcích formou textu uvedeno).

Seznam těchto žáků
(uveďte příjmení a jméno žáka, datum narození, ev.č. spisu z naší zprávy)
nám, prosím, zašlete
datovou schránkou nebo listovní zásilkou na adresu dle našeho spádového pracoviště
(e-mail nedoporučujeme - riziko úniku osobních údajů)
v termínu nejpozději do 20. ledna 2017 !

Na základě dříve diagnostikovaných speciálně vzdělávacích potřeb budou těmto žákům vystavena odpovídající doporučení (s uvedením stupně podpůrných opatření pro přijímací řízení) v termínu do 17. 2. 2017 (do jarních prázdnin), který umožní zákonným zástupcům si u nás tato doporučení vyzvednout a v zákonném termínu přiložit k přihlášce ke vzdělávání – studiu ve střední škole.

20. 11. 2016 - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA WEBU MŠMT (aktualizováno)

 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

 2. SPOLEČNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY TYPY ŠKOL

 3. INFORMACE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 4. INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 5. INFORMACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

 6. INFORMACE PRO VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

 7. INFORMACE PRO SPECIÁLNÍ ŠKOLY (ŠKOLY PODLE § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA)

 8. INFORMACE PRO ŠKOLY PŘI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

 9. INFORMACE PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 10. INFORMACE PRO VÝKON ÚSTAVNÍ NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNOU PÉČI

 11. INFORMACE PRO ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ

 12. INFORMACE PRO RODIČE

 13. INFORMACE PRO ASISTENTY PEDAGOGA, ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGY, ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY A DALŠÍ

 14. INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ - ŽÁKŮ CIZINCŮ

 15. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

 16. FAQ (ČASTO KLADENÉ DOTAZY) A FORMULÁŘ PRO DOTAZY

 17. TISKOVÉ INFORMACE A ZPRAVODAJE MŠMT

 18. INFORMACE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

 19. ODKAZY NA DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

 20. PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

 21. VÝKAZNICTVÍ SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

1. 11. 2016 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŠKOLY

Upozorňujeme, že od 1. 9. 2016 akceptujeme pouze žádosti o vyšetření, které jsou zpracovány na předepsanám formuláři, splňujícím náležitosti vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Část "Žádost zákonného zástupce žáka / zletilého žáka o vyšetření ve školském poradenském zařízení" musí být zpracována a podepsána zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem.

 2. Část "Pedagogické zjištění (informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka - zprávu školy o žákovi)" podrobně a pečlivě (!) zpracuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícím ostatních předmětů, výchovným poradcem, školním spec. pedagogem, školním psychologem atd.

 3. Kompletně zpracovaný dokument (včetně uvedených příloh) je možné zaslat rovněž elektronicky - naskenovaný v odpovídající kvalitě prostřednictvím datové schránky.
  ID datové schránky Pedagogicko - psychologické poradny, Bruntál, p.o.: 585jqap

Žádosti, které nebudou obsahovat požadované informace (nedostatečně a nepřesně zpracované apod.), budeme, bohužel, nuceni vracet školám k dopracování - v této souvislosti upozorňujeme školy na povinnost součinnosti dle příslušných ustanovení uvedené vyhlášky.

Tiskopisy formulářů (žádosti o vyšetření pro všechny typy škol) naleznete ZDE

Pozn.: Formuláře odpovídají požadavkům vyhl. č. 27/2016 Sb.
a jsou shodné pro základní i střední školy (vše ve formátu "docx")

3. 10. 2016 - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA WEBU MŠMT (aktualizováno)

1. 9. 2016 - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA WEBU MŠMT (aktualizováno)

26. 6. 2016 - ZMĚNY LEGISLATIVY

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky - ZDE a ZDE.

Úplné znění části vyhlášky č. 197/2016 Sb. na našem webu ZDE.

23. 6. 2016 - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA WEBU MŠMT (aktualizováno)

6. 6. 2016 - ZMĚNY LEGISLATIVY

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky - ZDE

2. 6. 2016 - PRACOVNÍ METODICKÉ SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI ŠKOL

Zveřejnění prezentace jednotlivých témat ke stažení (formát PDF): prezentace_sv.pdf

31. 5. 2016 - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY WEBU MŠMT

DOTAZY A ODPOVĚDI k jednotlivým paragrafům vyhlášky č. 27/2016 Sb. a novely školského zákona č. 82/2015 Sb.

18. 5. 2016 - PRACOVNÍ METODICKÉ SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI ŠKOL

Dne 18. 5. 2016 byl všem školám odeslán e-mail s pozvánkymi na pracovní metodické setkání s tématikou "společného vzdělávání" v těchto termínech:

 • spádová oblast Bruntál - úterý 31. 5. 2016 od 13,00 - Základní škola Bruntál, Okružní 38, p.o. (aula školy),

 • spádová oblast Krnov - čtvrtek 2. 6. 2016 od 13,00 - Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1 (velká zasedací místnost).

Pracovní setkání bude zaměřené na konkrétní kroky a postupy spolupráce (ve vztahu PPP / SPC - školy) po účinnosti nové školské legislativy (od 1. 9. 2016).

Předpokládaný program:

 1. Informace z PPP (Mgr. Piňos),

 2. Informace ze SPC (Mgr. Lišková),

 3. Dotazy, diskuse ....

17. 5. 2016 - INFORMAČNÍ E-MAIL PRO ŠKOLY

1. Průběžně aktualizujeme dostupné informace na našem webu – prosím sledujte. Ze dne 9. 5. 2016 zde naleznete aktualizované metodické materiály MŠMT (metodiku pro nastavování podpůrných opatření, upravený RVP ZV, infobalíček ke společnému vzdělávání).

2. Dnem 15. 5. 2016 došlo k avizované změně formuláře žádostí o vyšetření, který byl upraven tak, abychom ze školy obdrželi ke každému žákovi veškeré nezbytné informace dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. Najdete je na našich webových stránkách pod odkazem www.pppbruntal.cz/download.html. Při tvorbě tohoto dokumentu jsme se snažili (v koordinaci s ostatními řediteli poraden v kraji) o jeho maximální zjednodušení a co nejkomfortnější možnost jeho zpracování pro školy. Přesto je obsáhlejší než pedagogické zjištění, na které jste byli doposud zvyklí. Jedná se o tzv. “beta verzi” (tedy jakýsi zkušební provoz) – čas ukáže, zda v tomto dokumentu bude nutné přistoupit k nějakým dílčím změnám. Formuláře jsou shodné jak pro základní, tak pro střední školy.

Důležité upozornění: Vzhledem k počtu žádostí o vyšetření, které máme na obou našich pracovištích evidovány, máme již nyní zcela zaplněn harmonogram zvaní klientů do 31. 8. 2016. Všechny žádosti, které k nám od dnešního dne zašlete již budou řešeny v září 2016, tedy dle příslušných legislativních novel (školský zákon, vyhl. č. 27/2016). Z tohoto důvodu je nezbytné, zasílat žádosti o vyšetření na nových formulářích
(v opačném případě budeme nuceni je vracet školám k přepracování) !

3. Připravili jsme pro vás rovněž formulář (najdete ZDE) ke zpracování plánu pedagogické podpory, který obsahuje veškeré náležitosti dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. (pokud vám bude vyhovovat, můžete využívat).

4. Blíží se termín pracovního setkání se zástupci základních a středních škol, které bude zaměřeno na konkrétní kroky a postupy spolupráce ve vztahu PPP - školy. Termíny byly stanoveny následovně:

 • úterý 31. 5. 2016 – spádová oblast Bruntál,

 • čtvrtek 2. 6. 2016 – spádová oblast Krnov.

Zahájení předpokládáme ve 13,00, místo upřesníme v pozvánce, kterou vám včas zašleme.

5. Dovoluji si připomenout, že vzhledem k blížícímu se termínu účinnosti nové legislativy (od 1. 9. 2016) je nezbytné začít podnikat přípravné kroky. Upozorňuji, že dvouleté přechodné období platí pouze pro klienty u nás diagnostikované do konce tohoto školního roku. Od září již nastane “ostrý start” - žákům, kteří u nás budou šetřeni od 1. 9. t.r., již budou vydány nové výstupy (zpráva a doporučení) v předepsané struktuře obsahující podpůrná opatření dle přiznaného stupně podpory (viz. přílohy č. 1 a č. 2 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.). Proto je nezbytné se seznámit:

Jsem si vědom, že jde o velmi rozsáhlé materiály, ale bez jejich znalostí nebudou pedagogové schopni pracovat se žáky se speciálními vzdělávacím potřebami, zpracovat plán pedagogické podpory, vypracovat IVP atd.

16. 5. 2016 - NOVÉ FORMULÁŘE PRO ŠKOLY NA NAŠEM WEBU

Tiskopisy formulářů (žádosti o vyšetření pro všechny typy škol) naleznete ZDE

Pozn.: Formuláře odpovídají požadavkům vyhl. č. 27/2016 Sb.
a jsou shodné pro základní i střední školy (vše ve formátu "docx")

9. 5. 2016 - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA WEBU MŠMT (aktualizováno)

6. 5. 2016 - DOPIS MINISTRINI NA WEBU ASP ČR

28. 4. 2016 - ČLÁNEK NA WEBU ČESKÁ ŠKOLA

20. 4. 2016 - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA WEBU NÚV A RVP.CZ

19. 4. 2016 - NFORMAČNÍ E-MAIL PRO ŠKOLY

1. Na základě kladných referencí ředitelů ostatních PPP v kraji vám doporučuji zvážit možnost vzdělávací akce pro sborovny na téma “Jak sestavit plán pedagogické podpory” – více info zde: www.poradnaprodeti.eu/ped_podpora.html (lektor Mgr. Sohrová)

2. Vzhledem k blížícímu se termínu účinnosti nové legislativy (od 1. 9. 2016) doporučuji začít podnikat přípravné kroky (je opravdu “za minutu 12”). Upozorňuji, že dvouleté přechodné období platí pouze pro klienty u nás diagnostikované do konce tohoto školního roku. Od září již nastane “ostrý start” - žákům, kteří u nás budou šetřeni od 1. 9. t.r., již budou vydány nové výstupy (zpráva a doporučení) v předepsané struktuře obsahující podpůrná opatření dle přiznaného stupně podpory (viz. přílohy č. 1 a č. 2 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.).
Proto je nezbytné se seznámit:

 • se zněním příslušných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zejména §§ 16 až 19 (ale i další),

 • se zněním nové vyhlášky č. 27/2016 Sb. včetně všech příloh,

 • doporučuji projít si “Průvodce ředitele společným vzděláváním” na webu MŠMT,

 • sledovat připomínkové řízení k novele vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (pracovní verze návrhu MŠMT přiložena k e-mailu) – vymezuje činnosti nejen PPP a SPC, ale i školských poradenských pracovišť, výchovného poradce, metodika prevence, školního spec. pedagoga, školního psychologa atd.

Neotálejte, září se blíží! Jsem si vědom, že jde o velmi rozsáhlé materiály, ale bez jejich znalostí nebudou pedagogové ve školách schopni pracovat se žáky se speciálními vzdělávacím potřebami, zpracovat plán pedagogické podpory, vypracovat IVP apod.

3. Na poradně momentálně řešíme řadu dílčích kroků v souvislosti z blížící se “inkluzí”. Jsme si vědomi extrémního nárůstu (nejen) administrativních činností jak pro nás, tak pro všechny pedagogy škol. Proto se snažíme vše maximálně (samozřejmě v mezích možností) zjednodušit:

 • Připravujeme novou žádost a pedagogické zjištění (tzv. informace o dosavadním průběhu žáka - dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. nám budou školy zasílat), které musí obsahovat informace nezbytné ke zpracování zprávy a doporučení (viz. příloha č. 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). Naší snahou je vytvořit jej tak, aby co největší počet položek bylo možno vyplnit výběrem z nabídnutých možností (označení “x”), tedy minimalizovat množství textových pasáží. které by pedagogové byli nuceni doslovně vypisovat (ale ani těm se, bohužel, nevyhneme).

 • Zpráva a doporučení bude oproti podpisu předávána rodičům a část “doporučení” přímo škole – musí být předáno prokazatelně (osobně oproti podpisu, poštou s doručenkou, elektronicky datovou schránkou). Zvažujeme tedy možnost komunikace se školami prostřednictvím datové schránky (zaslání ve formátu PDF s razítkem i podpisy).

4. Další důležitá informace pro vás: vzhledem k personálním možnostem poradny (i my jsme “limitování” hodinami přímé činnosti a nutností čerpat ŘD o prázdninách ...) a aktuálnímu stavu počtu žádostí o vyšetření nyní prioritně řešíme předškoláky (psychologové do cca. 15. 5. t.r.) a žádosti o kontrolní vyšetření (spec. pedagogové do cca. 30. 6. t.r.). S velkou pravděpodobností žádosti k nám zaslané ve 2. polovině dubna (a později), nebudeme schopni vyšetřit do konce školního roku – tito žáci již budou šetřeni v září s výstupy dle nových legislativních pravidel.

5. Cca. v polovině května plánujeme pracovní setkání se zástupci všech škol (ve dvou termínech pro Bruntálsko a pro Krnovsko), na která budete s dostatečným předstihem pozváni. Témata budou zaměřena na konkrétní kroky a postupy spolupráce ve vztahu PPP - školy.

18. 4. 2016 - NABÍDKA SEMINÁŘE PRO "SBOROVNY"       DOPORUČUJEME!

JAK SESTAVIT PLÁN PEDAGOGICKÉ PODPORY
(rozsah 8 vyučovacích hodin)
Akreditace MŠMT č.j.: 1514/2015-1-110

V rámci kurzu se seznámíme s novinkami v legislativě vztahující se k 1. stupni podpory žáků. Projdeme celý formulář PLPP a podrobně si vysvětlíme, jak vyplňovat jednotlivé položky u dětí s různými typy obtíží. Začneme aktuální pedagogickou diagnostikou žáka. Ukážeme si, jak si zjistit úroveň dovednosti číst, psát a počítat, porovnáme je s normou daného ročníku a z nich pak vyvodíme, jakou podporu ve výuce je vhodné poskytovat žákům v rámci jednotlivých předmětů, tj. jak ze zjištěné úrovně odvodím potíže při zvládání aktuální látky a co žák potřebuje, aby nebyl znevýhodněn.
Ukážeme si, jak si stanovovat cíle PLPP, jaká doporučení jsou vhodná pro rodiče k domácímu procvičování.
Sestavíme plán pedagogické podpory pro konkrétního žáka.
Lektorka: Mgr. Šárka Sohrová, e-mail: sSohrova@seznam.cz, tel. 604 857 653

11. 3. 2016 - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA WEBU MŠMT

10. 3. 2016 - INFORMAČNÍ E-MAIL PRO ŘEDITELE ŠKOL

Vážené kolegyně, Vážení kolegové

Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, která byla doporučena před platností § 16 školského zákona a prováděcí vyhlášky, jsou platná nejdéle další 2 roky od vystavení doporučení školského poradenského zařízení. Jejich platnost je tak prodloužena až k 1. 9. 2018. Žáci, kteří však požádají školské poradenské zařízení o doporučení ke vzdělávání s podporou po 1. 9. 2016, nebo v tomto období mají plánované kontrolní vyšetření, obdrží již doporučení ke vzdělávání podle nových pravidel, tedy se zařazením do stupně podpůrných opatření a s podpůrnými opatřeními včetně jejich normované finanční náročnosti.
Dle legislativy (s účinností od 1. 9. 2016) školské poradenské zařízení před vydáním doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami konzultuje svůj návrh se školou (zejména v případě, že bude doporučovat asistenta pedagoga, didaktické pomůcky a kompenzační pomůcky). Z tohoto důvodu je nezbytné určit ve vaší škole pedagoga (můžeme jej nazývat pracovním názvem “metodik pro inkluzi”), který bude zajišťovat komunikaci se ŠPZ před vystavením doporučení (podrobněji viz. přiložený dokument nebo web www.msmt.cz) a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Dovoluji si Vás proto požádat o zaslání informace (uvítám do 15. 4. 2016), který váš pedagog bude v této roli pracovat (včetně kontaktních údajů na něj).

Od cca. měsíce května plánujeme uskutečnit s těmito pedagogy informační metodické schůzky (v množství a intenzitě dle potřeby), zaměřené na formy spolupráce a další otázky spojené se společným vzdělávání ve vztahu PPP – škola.

Děkuji předem za spolupráci