tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno V

VÁGNÍ - neurčitý, nejasný

VALIDITA - platnost testu nebo přesnost testu, s jakou metoda měří to, co má měřit v.obsahová(empirická, praktická), souběžná, predikční, pojmová aj.

VALIDIZACE (POSUDKU) - ověřování pracovních hypotéz mimo rámec vlastního psychologického vyšetření doplňujícími údaji z pracovního nebo rodinného života klienta

VANDALISMUS - bezohledné ničení hodnot

VARIABILITA - proměnlivost, schopnost proměny, odchylnost od normy, průměru

VEGETATIVNÍ - nezávislé na vůli (zrudnutí, třes při afektu atd.)

VENEROFOBIE - strach z pohlavního styku, resp.z pohlavní choroby

VENTRÁLNÍ - břišní

VERBALISMUS - mnohomluvnost, nadměrné užití slov

VERBALIZACE - převedení do slovního projevu

VERBÁLNÍ TESTY - psychologické diagnostické metody ve formě slovních (ústních nebo písemných) zkoušek

VERBIGERACE - vykřikování nebo odříkávání téhož slova, věty nebo fráze

VERBOMANIE - tlachavost, upovídanost, žvanivost, nutkavé mluvení

VERIFIKACE - ověření, ověřování

VERTIGO - závratě

VIRGO - panna

VISCERÁLNÍ - útrobní, týkající se vnitřností

VITALITA - životní síla

VITÁLNÍ - životný, životní, životaschopný, živelný

VIZE - živý představa

VIZUÁLNÍ - zrakový

VLOHA - vrozený předpoklad nebo potenciální schopnost k výkonu, úspěchu v určité oblasti činností nebo aktivit klienta (aptitude)

VOMITUS - psychogenní zvracení jako neurotický symptom úzkosti

VULGARISMUS - obhroublé slovo, nesprávný obrat

VÝKON - poznávací (kognitivní) soubor vlastností osobnosti (např. inteligence, schopnosti, znalosti)

VÝKONOVÝ KVOCIENT / AQ
index výkonu klienta, který je poměrem jeho vzdělávací a mentální úrovně (achievement / accomplishment quotient - AQ)

VÝKONOVÝ TEST - testový nástroj, který měří rozsah možných schopností klienta z dosaženého výkonu klienta ve standardizovaném výkonovém testu je např. explicitně usuzováno na úroveň jeho aktuálních schopností nebo dovedností (achievement test)

VÝVOJ GRADUÁLNÍ - stupňovitý vývoj

VÝZKUM
v. DESKRIPTIVNÍ - zjišťuje četnost výskytu zkoumaných jevů
v. EXPLORATIVNÍ - provádí se za účelem stanovení hypotéz