tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno T

TACHYKARDIE - zryhlení srdečního tepu

TACHYPNOE - zrychlené dýchání

TACHYPSYCHISMUS - chorobně zrychlené, překotné myšlení překotná duševní reaktivita

TANGOVAT - týkat se, dotýkat se

TAUTOLOGIE - hromadění slov téhož významu

TEMPERAMENT - dynamika procesů psychické činnosti člověka

TENZE - napětí ovlivněné interakcí osob či vnitřních nebo vnějších vlivů (formy: zjevná či skrytá agresivita, intrapsychický či interpersonální konflikt aj.)

TERAPIE - léčba, léčení

TERÉN - prostor, na němž se pozorovaný jev odehrává

TEST PEDAGOGICKÝ - diagnostická zkouška užívaná s cílem dospět k hlubšímu poznání rozsahu vědomostí nebo dovedností osvojených žákem v procesu učení
- CR test (Criterion Referenced) - ověřovací pedagogický test, určený ke zjišťování výsledků učení žáka (co žák umí a co neumí), je sestaven z úloh reprezentujících vymezenou oblast učiva a umožňuje interpretovat individuální výsledky každého žáka (též "domain" nebo "mastery" test)
- NR test (Norm Referenced) - rozlišovací test, je užíván v oblasti diferenciální pedagogické a psychologické diagnostiky (zjišťuje interindividuální rozdíly ve výsledcích učení žáků), je sestaven z úloh nejlépe rozlišujících výkony žáků tak, aby umožňoval porovnávat výsledek každého žáka s výsledky žáků daného postupného nebo populačního věkového ročníku

TEST PSYCHOLOGICKÝ - diagnostická zkouška s cílem dospět k hlubšímu poznání psychických (senzorickomotorických nebo mentálních) vlastností (funkcí) jednotlivců nebo skupin, standardizovaná experimentální situace vyvolávající určité chování, jež je hodnoceno pomocí statistického srovnávání s chováním jiných jedinců, kteří jsou ve stejné experimentální situaci

TESTOVÁ BATERIE - soubor řady testů, jež jsou standardizovány na určitém standardizačním vzorku a které jsou navzájem srovnatelné

TIK - stereotypní rychlé pohyby určitých svalových skupin (funcionálního původu) mimovolní povahy, např. mrkání, kroucení hlavou nebo trupu, škubavé pohyby ramen, očních víček, pomrkávání, kašlání aj. nejčastější neurotický projev / symptom dětského věku, který je nutno odlišit od chorobného choreatického pohybu

THANATOFOBIE - strach ze smrti

THYMOPAT - náladový psychopat

TOLERANCE - snášenlivost
t. FRUSTRAČNÍ - rozsah schopností člověk vhodně se přizpůsobit, odolávat frustraci

TOPICKÝ - místní

TONIZACE - posilování, uvedení do stavu napětí

TONUS - napětí

TOPOFOBIE - strach před určitými místy

TORPIDNÍ - ztrnulý, ztuhlý, tupý, pomalý, pasivní, netečný, apatický

TOXICKÉ TÉKAVÉ LÁTKY
nejčastěji toluen a tetrachloretylen, při inhalaci se objevuje rychle euforie, zvýšené sebevědomí, motorická a emoční excitace, zrakové iluze, halucinace a zúžené vědomí, následuje únava a spánek, bolesti hlavy, nauzea, vomitus a závratě, sporadicky svalové záškuby, křeče a poruchy taxe t. t. l. jsou vstupní branou k abúzu jiných návykových látek

TOXIKOFOBIE - strach z otravy

TOXIKOMANIE - návykové užívání nealkoholových drog

TRANS - vytržení, uchvácení, stav podobný hypnotickému stavu

TRANSCEDENTNÍ - přesahující hranice lidské zkušenosti a smyslového poznání

TRANSFER - přenos kladný (jedna dovednost podporuje druhou) záporný (jedna dovednost brzdí jinou)

TRANSFORMACE - změna stavu, přeměna, přetvoření

TRANSPOZICE - převedení, přenesení

TRAUMA - tělesný nebo psychický úraz

TRÉMA - stav strachu z veřejného vystupování

TREMOR - třes, chvění

TREND - směr vývoje

TRIAL AND ERROR - pokus a omyl/chyba

TRICHALGIE - bolestivost při doteku vlasů

TRICHOTILOMANIE - vytrhávání vlasů

TUMOR CEREBRI - mozkový nádor

TUMULTUS SERMONIS - breptavost

TURRICEFALIS - věžovitá lebka

TYFLOPEDIE - obor speciální pedagogiky, který se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním osob se zrakovým postižením

TYP - (vzor, model) soubor podstatných vlastností a znaků, které jsou společné některým lidem nebo skupinám lidí

TYP APOLINSKÝ - má sklony k harmonii, vyrovnanosti, mírnosti a řádu

TYP DIONÝSKÝ - má sklon k vášnivosti, eruptivnosti, extatičnosti

TYPOLOGIE - nauka o typech osobnosti