tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno S

SALTATORNÍ VÝVOJ - vývoj ve skocích

SANQVINIK - osobnostní typ projevující se živým reagováním, vnímavostí, snadnou adaptabilitou a lehkým překonáváním překážek, iniciativností a prosociálním chováním

SARKASMUS - jízlivý smích, založený na pocitu převahy nad druhou osobou

SATURACE - nasycení

SCATTER / SKETR - rozptyl výkonů klienta v psychologické zkoušce, testu

SEDACE - uklidnění, utišení

SEDATIVUM - utišující, uklidňující prostředek

SEGREGACE - rozlišení

SEKRECE - vyměšování

SELEKTIVNÍ - výběrový (selekce - výběr)

SELF - CONCEPT - odraz vlastní osobnosti v individuálním vědomí jedince, sebepojetí, sebevědomí, obraz o sobě samém (též "Já", Ego)

SÉMANTICKÝ - významový, týkající se významu

SENILNÍ - stařecký

SENTIMENT - cit (pocit), který vsobě obsahuje intelektuální složku

SENZACE - vjem, zážitek

SENZUALITA - schopnost smyslového vnímání

SENSIBILITA - vnímavost, citlivost, citovost, rozlišovací jemnost

SENSITIVNÍ - citlivý, vnímavý

SENSORICKÝ - smyslový, pocitový

SEPARACE - odloučení, oddělení

SEPSE - otrava

SÉRIOVÝ (POLOHOVÝ) EFEKT - při učení se nejobtížněji pamatuje střední část řady

SERVILNÍ - podlézavý

SCHIZOFRENIE - psychické onemocnění srozpadem osobnosti

SCHIZOTYMIE - psychický stav jedince s typickým zužováním vnějších zájmů, rezervovaností, senzitivitou a nedostatkem citové odezvy vůči vnějšímu prostředí

SCHIZOIDNÍ TENDENCE - např. plané filosofování, odtrženost od života

SCHOLARITA - školní zralost (způsobilost)

SCHOPNOST - psychická síla jedince odpovídat a řešit určité situace, která se u něho vyvíjí na základě výcviku a zkušeností a která je rozsahem širší než dovednost

SIDERODROMOFOBIE - strach z jízdy vlakem

SIGMATISMUS - šišlavost, porucha správné výslovnosti sykavek

SIGNIFIKANCE - významnost

SIMPLEXNÍ - jednoduchý

SIMPLIFIKACE - zjednodušování složitějšího jevu

SIMULACE - vědomé klamání, předstírání choroby, nemoci

SIMULTÁNNÍ - souběžný, současný

SITOFOBIE - odmítání jídla, chorobný strach před jídlem

SKEPSE - pochybování, nedůvěra

SKOLIÓZA - bočivost, ortopedická vada projevující se patologickým (pravolevým) zakřivením páteře "do strany"

SKOTOFILIE - záliba v temném prostředí

SKOTOFOBIE - strach ze tmy

SKOTOPICKÉ VIDĚNÍ - noční vidění oka adaptovaného na tmu

SKOTOM - defekt ve zrakovém poli (s. pozitivní - postižený o něm ví, s. negativní - postižený o něm neví)

SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE - léčebný postup, který využívá k léčebným účelům skupinové dynamiky, tj. vztahů a interakcí jak mezi členy a terapeutem, tak mezi členy navzájem

SKUPINOVÁ DYNAMIKA - souhrn skupinového dění a skupinových interakcí, ke s.d. patří zejména cíle a normy skupiny, vůdcovství, koheze a tenze, projekce

SLABODUCHOST - výrazně podprůměrná úroveň rozumových schopností pohybující se v pásmu 70 - 80 IQ, nikoli však již mentální defekt ve smyslu slabomyslnosti, synonymem jsou výrazy - "pásmo nízkého podprůměru", "přechodné pásmo"

SLABOMYSLNOST - vrozený defekt intelektových schopností (zahrnuje debilitu, imbecilitu, idiocii), též oligofrenie

SLUCH FONEMATICKÝ - schopnost rozlišovat jednotlivé fonémy

SOCIABILITA - schopnost osvojení sociální role, schopnost navazovat potřebné sociální kontakty

SOCIALIZACE - proces postupné společenské kultivace klienta

SOCIÁLNÍ ADAPTABILITA - společenská přizpůsobivost

SOCIÁLNÍ IZOLACE - stranění se druhých lidí, úniková reakce

SOCIOGENNÍ - vznikající v důsledku různých druhů a forem společenského vlivu

SOCIOGRAM - metoda sociometrické analýzy spočívající v grafickém znázornění výsledku sociometrického výzkumu vzájemných sociálních vztahů (další metodou sociometrické analýzy je sociometrická matice a index)

SOCIOMETRIE - soubor metod shromažďování a analyzování údajů o typech volby, komunikace a interakce lidí ve skupinách, technika zkoumání struktury a dynamiky malých skupin

SOCIOPATIE - asociální postoje

SOCIOPATOLOGIE - nauka o poruchách společnosti

SOMATICKÝ - tělesný

SOMATICKÝ HOSPITALISMUS - infekce získaná během léčby v ústavu či nemocnici, interkurentní onemocnění

SOMATOPEDIE - obor speciální pedagogiky, který se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním osob se somatickým (tělesným) postižením

SOMATOTERAPIE - léčba biologickými prostředky

SOMATOTYP - tělesný typ, druh, soustava tvarových a funkčních znaků daných dědičností, vlivem prostředí, zvláštnostmi jedince

SOMATOPEDAGOGIKA - speciálně pedagogický obor zaměřený na oblast péče o tělesně postižené jedince

SOMNAMBULISMUS - náměsíčnost

SOMNILOGIE - mluvení ze spánku

SOMNOLENCE - ospalost

SOPOR - bezvědomí rázu hlubšího spánku

SOUŘADNÁ SLOVA - příbuzné významy slov, které patří k nadřazenému pojmu (červeň - modř - žluť - zeleň = barva, jídelna - ložnice - obývací pokoj - kuchyně = pokoj, pondělí - úterý - středa... = týden)

SPAN - bezprostřední paměť, schopnost okamžitého zapamatování bez mnemotechnické paměti (pravidla)

SPASMUS - křeč, rychlé a mimovolné stažení svalu

SPASMOFILIE - sklon ke křečím

SPECIFICKÁ PORUCHA UČENÍ - porucha v jednom nebo více psychických procesech nutných k porozumění nebo užívání řeči, ať mluvené či psané, projevující se nedokonalou schopností naslouchat, mluvit, číst, psát, ovládat pravopis nebo počítat (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie). Pojem SPU nezahrnuje děti, jejichž výukové obtíže jsou v zásadě důsledkem poruch zraku, sluchu nebo motoriky, opoždění rozumového vývoje, citových poruch nebo málo podnětného prostředí

SPONTANEITA - nenucený projev

SPORADICKÝ - ojedinělý, roztroušený, řídký

STAGNACE - předčasná zástava vývoje, ustálení, zastavení kvantitativní porucha vývoje, ve vztahu k psychosexuálnímu vývoji se někdy hovoří též o fixaci

STANDARDIZOVANÝ TEST - skupinový test s přesně stanoveným obsahem jednotlivých testových položek, který je založen na obecném pedagogickém / psychologickém obsahu, a jehož součástí jsou standardizované věkové nebo výkonové normy, kterých lze používat ke srovnávacím účelům

STANDARDNÍ SKÓRE - vzdálenost jedince od průměru normalizačního souboru/vzorku pomocí směrodatné odchylky

STATUS - stav, postavení jedince v hierarchii referenční skupiny

STATUS QUO - současný stav

STENICKÝ - silný, vitální (opak astenický)

STENIE - psychická i tělesná síla a odolnost

STENOKARDIE - svíravá bolest na hrudi, srdeční úzkost

STENOSA - zúžení

STENOVÁ STUPNICE - normalizovaná posuzovací škála o 10 jednotkách/stenech

STEREOAGNOSIE - "hmatová slepota", neschopnost poznávat předměty hmatem

STEREOGNOSIE - schopnost poznávat předměty hmatem

STEREOTYPIE - dlouhodobě opakované pohyby těla bez souvislosti s ostatními duševními činnostmi a bez zřetelné poruchy vědomí

STEREOTYPNÍ - zvykový, ustálený, mechanicky udržovaný

STERILITA - stav prostředí nebo věcí bez choroboplodných zárodků, neplodnost

STIGMA - poznamenání, znak, stopa po poranění

STIMUL - podnět

STÍNĚNÉ ČTENÍ - individuální reedukační technika nácviku čtení, při které učitel čte identický text s nepatrným předstihem spolu se žákem

STIMULACE - podněcování, povzbuzování

STRABISMUS - šilhavost, orgánová oční vada způsobená zvýšeným napětím určitých svalových skupin oka a současnou poruchou funkce ostatních očních svalů (častá ve spojení s amblyopií)

STRATIFIKACE - rozvrstvení

STRES - nadměrná zátěž klienta, výrazný nedostatek nebo naopak nadbytek stimulace tíseň, tlak

STRUKTURALIZACE - proces vytváření struktury složitého celku

STUPOR - chorobná nepřístupnost, nehybnost provázená nemluvností

SUBJEKT - individuum, prožívající a jednající jedinec (opak objektu)

SUBJEKTIVNÍ PRACOVNÍ SCHOPNOST - celkové sebehodnocení klienta ve vztahu k jeho pracovnímu sebeuplatnění, představa sebe sama jako pracovníka

SUBLIMACE - zjemnění, převedení, přesun pudové tendence do jiné oblasti nebo činnosti (např. do umělecké tvorby)

SUBMISE - podřídivost, ovladatelnost

SUBNORMÁLNÍ - pod normou

SUBSTITUCE - náhrada, nahrazení, zastoupení

SUBSTITUČNÍ METODA - reedukační metoda v logopedii, při níž se používá náhradního zvuku, který je tvořen hláskou blízkou artikulačním pohybům, ale vzdálenou zvukově (např. substitucí podpůrného "d" místo vadně vyslovovaného "r" - tdnka = trnka)

SUGESTIBILITA - ovlivnitelnost, zvýšená přístupnost vlivu jiné osoby

SUGESTIVNOST (SUGESTIVITA)
stupeň působení nebo vlivu osobnosti na ostatní

SUICIDIUM - sebevražda

SUPERPOZICE - přehnané a zbytečné zdůrazňování závažnosti existujícího zdravotního postižení, motivem je často snaha o získání reálně nenáležejících výhod

SUPRESE - potlačení

SURDITAS - hluchota

SURDOMUTISMUS - neurotická ztráta řeči hysteroidního typu spolu s útlumem slyšení řeči, ztráta řeči již vyvinuté (na rozdíl od surdomutitas) s projevy nápadně živé schopnosti odezírat řeč podle mimiky a úst mluvícího na bázi nevědomého slyšení

SURDOMUTITAS - hluchoněmota

SURDOPEDAGOGIKA - obor speciální pedagogiky sluchově postižených

SUSPEKTNÍ - podezřelý (SUSPEKCE - podezření)

SYMBOL - znak s hlubším nebo skrytým významem, zástupný znak

SYMPTOM - příznak

SYNDAKTYLIE - srůst prstů

SYNDROM - soubor příznaků/symptomů

SYNDROM ANETICKÝ - chybějící heterotelické zaměření

SYNERGIE - součinnost, spolupůsobení různých faktorů

SYNESTESIE - dvojitý počitek (např. sluchový a zrakový)

SYNKOPA - mdloba, rytmický útvar vzniklý přesunem přízvuku z těžké doby na lehkou

SYNONYMA - slova, která se liší svou zvukovou formou, ale mají stejný význam, lexikální jednotky se stejnou nebo odstíněnou významovou složkou pojmovou (nocionální) nebo i expresivní, slova souznačná / hezký - pěkný, chlapec - hoch, jazykověda - lingvistika, jíška - zásmažka - zápražka

SYNTAX - nauka o větě /souvětí a její struktuře /syntagramatických vztazích mezi slovy uvnitř věty a mezi větami uvnitř souvětí

SYNTÉZA - shrnutí

- - - - - - - - - -

Výrazy začínající na písmeno Š

ŠKÁLA - měrný nástroj nebo systematizovaná čísla měrného nástroje, soubor symbolů nebo čísel, které lze podle pravidla přiřadit jedincům nebo aktům jejich chování, z nichž lze dedukovat závěry o těchto osobách a jejich chování

ŠKOLNÍ SCHOPNOSTI - kombinace vrozených a získaných schopností klienta, které jsou nezbytné k osvojování nových poznatků ve školním prostředí (academic / scholastic aptitude), š. s. jsou často zaměňovány za školní úspěšnost