tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno R

RACIONALIZACE - v psychologii dodatečné rozumové zdůvodnění, ospravedlňování, hledání rozumných důvodů pro jinak nerozumné jednání, vymýšlení důvodů klientem, proč to či ono dělá, aby tím zakryl nerozumnost svého jednání (častá u neurastenie, hypochondrie, chronické únavy aj.)

RACIONALISMUS PEDAGOGICKÝ
pedagogický směr přeceňující v pedagogice rozumovou složku osobnosti

RAPORT - kontakt, komunikace, vzájemný vztah

RAPTUS - náhlý a neobvykle silný motorický projev

REAKCE - odpověď organismu na vnitřní nebo vnější podnět

REAKTIBILITA - obecně schopnost organismu adekvátně a účelně reagovat na podněty

RECEPTORY - smyslové orgány přijímající podnět a tak umožňující vnímání

RECESIVNÍ - potlačený (genetický pojem)

RECIDIVA - návrat vyléčené poruchy nebo choroby

RECIPROČNÍ - navzájem související

REDUKCE - zmenšení, omezení, snížení, např.tenze, napětí, potřeby

REEDUKACE - souhrn speciálně pedagogických postupů, kterými se zlepšuje a v mezích daných možností zdokonaluje výkonnost v oblasti postižené funkce (někdy nesprávně a nepřesně označovaný jako převýchova)

REFLEX - základní jednotka nervové činnosti

REFLEX MOORŮV - úleková reakce

REFLEXE - úvaha, promyšlení

REFRAKTERNÍ - nevnímavý

REGENERACE - obnova, znovuvytvoření, znovunabytí

REGRES (REGRESE)
ústup, přechod k vývojově nižším formám chování, ústup na nižší úroveň, forma jednání, která byla přiměřená v dřívější době, v období mládí aj., ale která je ve věku klienta nepřiměřená (např. klient se najednou chová jako malý chlapec - používá obdobných výrazů, pohybů, jednání aj.)

REJEKCE - zavření, negativní vztah, odmítání

REHABILITACE - souhrn speciálně pedagogických postupů, jimiž se upravují společenské vztahy i možnosti pracovního uplatnění postiženého jedince, její součástí je: psychologická příprava, výchova k práci, tělesná cvičení, výchova a vzdělávání

REINTEGRACE OSOBNOSTI - nová integrace osobnosti. Může být nejen společensky žádoucí, ale také nežádoucí

REKAPITULAČNÍ HYPOTÉZA - domněnka, podle níž ontogenetický vývoj je zkráceným opakováním fylogenetického vývoje, někdy se označuje jako biogenetický zákon

REKLUSE - samotářství, uzavřenost

RELAXACE - uvolnění

RELEVANTNÍ - závažný, důležitý, významný, podstatný

RELIABILITA - spolehlivost testu v čase jeho administrace, je-li test aplikován u dané skupiny osob nebo jedince

REMINISCENCE - vzpomínka, úvaha z ní vycházející

REMISE - občasné, dočasné vyléčení, přechodné uzdravení

REPARACE - úprava orgánového defektu nebo orgánové funkce (transplantací, protézou, odbornou léčbou)

REPRESE - potlačení, popření (např.nepříjemného zážitku)

RESENTIMENT - pocit křivdy, zášti

RESIDUUM - zbytek, paměťová stopa po určitém zážitku

RESIGNACE - poddání se něčemu, smíření se s něčím

RESISTENCE - odolnost

RESOCIALIZACE - proces, kterým se odstraňují nepříznivé následky získané defektivity vsociální oblasti

RESORPCE - vstřebávání

RESPIRAĆNÍ - dechový

RESTITUCE - navrácení do původního stavu

RESTRIKCE - omezení, zúžení

RETARDACE - zdržení, zpoždění, kvantitativní porucha vývoje intelektu (opakem je předčasná progrese)

RETENCE - schopnost udržení např.vštípených zážitků po dobu delšího časového úseku (paměti), uchování

RETINA - oční sítnice

RETROGRÁDNÍ - zpět postupující

RETROGRÁDNÍ AMNÉZIE - ztráta paměti vztahující se na časový úsek před úrazem hlavy

RETROSPEKTIVA - pohled zpět

REVERZNÍ PÍSMO - zrcadlové písmo

REZIGNACE - psychický stav klienta s projevy pasivní apatie a odevzdání se svému osudu

RIGIDITA - setrvávání na starých zvyklostech, ztuhlost, ztrnulost, nepružnost

RIGORÓZNÍ - přesný, přesně určený

RINOLÁLIE - huhňavost, patologicky snížená rezonance hlasité řeči vlivem překážky v nose nebo nosohltanu - zavřená huhňavost (r. clausa), nebo jako otevřená huhňavost - "nosová" výslovnost v důsledku poruchy patrohltanového uzávěru (r.aperta)

RITUÁL - obřadný úkon spřísně stanoveným souborem pravidel a zvyků

RIVALITA - soupeřivost

ROLE - soustava potřeb, cílů, názorů, citů, hodnot a činností, které by podle očekávání členů určité společnosti měly charakterizovat typického představitele určité pozice očekávaný způsob chování člověka v určité pozici

ROTACISMUS - vadná výslovnost hlásky "r", ráčkování

ROTACISMUS BOHEMICUS - vadná výslovnost hlásky "ř"

- - - - - - - - - -

Výrazy začínající na písmeno Ř

ŘEČ AUTONOMNÍ (IDIOLALIE)
vlastní jazyk, který si jedinec vytváří

ŘÍZENÉ ČTENÍ - individuální nebo skupinová práce se známým textem, kde jednotliví žáci nacvičují různé techniky čtení