tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno P

PACIFIKACE - zklidňování,uklidnění, harmonizování

PALATOLÁLIE - huhňavost a porucha výslovnosti při rozštěpu patra, patologická výslovnost dítěte v důsledku rozštěpových změn na mluvních orgánech
p. prealveolární - při rozštěpu horního rtu,
p. postalveolární - při rozštěpu čípku, měkkého nebo tvrdého patra, dásně (submukózní rozštěp - rozštěp zadní ústní sliznice a čípku)

PALPITACE - bušení

PARADOX PAMATOVÁNÍ - klient si po prvním pročtení zapamatuje více z textu, který nepotřebuje logické členění než z textu s pevným logickým členěním

PARALALIE - zaměňování hlásek při patlavosti

PARALAMBDACISMUS - nahrazování hlásky "L" jinou hláskou (např. "J")

PARADOXIA SEXUALIS - pohlavní vzrušení v nepřiměřeném věku (u malých dětí nebo naopak u gerontů)

PARALÝZA - obrna, ochrnutí

PARAMNÉZIE - zkreslené vzpomínky, vzpomínkové klamy

PARANOIA - druh psychózy (duševní porucha) vyznačující se bludy a stihomamem

PARANOIDNÍ TENDENCE - nepřiměřená vztahovačnost

PARAPROSEXIE - porucha pozornosti z napjatého očekávání

PARCIÁLNÍ - částečný, dílčí

PAREIDOLIE - zkreslení vnímaných předmětů

PARENTOGENNÍ - vyvolaný rodiči (např. konflikt, neurotický příznak aj.)

PARESTESIE - chorobné hmatové počitky (např. svědění aj.)

PARONYMA - slova podobné formy, ale různého významu (fyzikální - fyzický, ekonomika - ekonomie, dramatik - dramaturg, adaptovat - adoptovat), v důsledku jejich podobné formy se někdy chybně zaměňují

PAROREXIE - zvrácená chuť na nepoživatelné věci

PAROXYSMUS - záchvat (paroxymální – záchvatovitý)

PARTICIPACE - účast, spoluúčast, podíl na něčem

PARVULOIDNÍ - chování dítěte odpovídající nižší věkové úrovni

PASIVNÍ NEGATIVISMUS - tichá tvrdohlavost, vzdorovitost (beze slov)

PATOLOGIE - věda, zabývající se chorobnými (patologickými) jevy

PATOS - vášnivé nadšení

PATICKÝ - chorobný

PATOFILIE - záliba v chorobnosti, nemoci

PATOGENESE - nauka o vzniku a vývoji nemoci

PATOGNOMICKÝ - charakteristický pro určitou chorobu

PATOLOGICKÝ - chorobný

PATRICIDIUM - otcovražda

PAVOR NOCTURNUS - dětský noční děs s projevy úzkostné afektivity, neklidem a poruchou orientace, psychogenní reaktivní stav vyvolaný předchozími konflikty, psychickým napětím, strachem z trestu a nepřiměřenými zážitky

PCP - tzv.andělský prach (fencyklidin), psychotropní droga vyrobená původně jako veterinární anestetikum, je zneužíván kouřením, šňupáním, inhalováním, při menších dávkách vyvolává euforii, pocity vyrovnanosti, sebedůvěry, tělesné výkonnosti, sexuální uvolnění - při středních dávkách naopak anestezii a analgezii - u vyšších dávek nastupují křeče, katalepsie až kóma

PEDAGOGENNÍ - pedagogem vyvolaný (např. neurotický příznak u dítěte)

PEDIATRIE - dětské lékařství, nauka o dětských chorobách

PEDOFILIE - chorobná pohlavní náklonnost k dětem

PEKUNIÁRNÍ - ziskuchtivý

PERCEPCE - vnímání

PERCEPČNÍ OBRANA - člověk připouští do vědomí pouze ty informace, které jsou v souladu s jeho vyhodnocovaným rámcem

PER DEFECTUM - z nedostatku

PER EXCESSUM - z přemíry

PERFEKCIONISMUS - snaha o dokonalost

PERFORMAČNÍ TESTY - objektivní osobnostní testy, jejichž výsledky umožňují vyvodit závěry o povaze faktorů spadajících do jiné oblasti než intelektuální (např. výkonové testy, které na rozdíl od testů typu tužka-papír, nevyžadují verbální reakci, ale pouze motorickouBRohybovou nebo manipulační odpověď či řešení klientem, zkoušky zručnosti, laterality aj. (performance tests)

PERIFERNÍ VIDÉNÍ - nepřímé vidění, vidění pozadí

PERIODICKÝ - pravidelně se opakující

PERINATÁLNÍ - vyskytující se těsně před porodem, v jeho průběhu nebo těsně po něm v období do 10 dnů po porodu

PERINATÁLNÍ ENCEFALOPATIE - raná dětská mozková obrna, porucha hybnosti na základě poškození CNS v době před porodem, při porodu nebo krátce po něm
Formy:
- diparéza s postižením dolních končetin
- hemiparéza se stejnostranným postižením jedné poloviny těla
- kvadruparéza s postižením všech čtyř končetin
- extrapyramidová forma s postižením mimovolních pohybů, které jsou kroutivé, hadovité a pomalé (atetotické), nebo prudké a nečekané (choreatické)
- hypotonická forma s globálním snížením svalového napětí

PERISTALTIKA - rytmické smršťování svalstva trávicího traktu

PERMISIVNÍ - souhlasící, podřizující se

PERSEKUĆNÍ SYNDROM
blud pronásledování

PERSEVERACE - ulpívání (např. v myšlení), abnormálně přetrvávající opakování nebo pokračování téže činnosti (motorická, sensorická, asociační)

PERSISTENCE - vytrvalost, trvání, přetrvání

PERSONIFIKACE - zosobnění, přisouzení lidských vlastností zvířatům, neživým předmětům nebo přírodním jevům

PERVAZIVNÍ - podmíněný abnormalitou chování jedince ve všech situacích

PERVERZE - zvrácenost

PERVITIN - metamfetamin (derivát amfetaminu), blízký efedrinu (nezákonnou cestou je získáván z efedrinu tbl,inj. nebo Solutanu gtt), je řazen mezi psychostimulacia do skupiny tzv.budivých aminů. Po nitrožilní aplikaci hladina p. v krvi rychle stoupá a dosahuje max. účinnosti do 3 hodin, setrvává pak v org. 6-8 hodin, při abúzu vzniká rychle psychická závislost

PETIT MAL - PM - malý epileptický záchvat

PLASTICITA - rychlost a přesnost přizpůsobení klienta měnícím se podmínkám

PLATÓ (PLATEAU) - přechodné období stagnace osvojování nových poznatků

PLEONASMUS - mnohomluvnost, přebytečná slova v řeči

PODPOVRCHOVÉ VLASTNOSTI - např. extraverze, cholerické zaměření, melancholický temperament aj.

PODVĚDOMÍ - všechny duševní děje, které jsou vurčitém okamžiku mimo vědomí jedince

POLOŽKA (ITEM) - obecně jakákoliv volitelná testová položka, kde je testovaný nucen zvolit jednu z možných variant řešení testové / problémové situace (forced-choice item, multiple-choice item)

PORENCEFALIE - ohraničený defekt mozkové tkáně

PORIOMANIE - nutkavá potřeba k útěkům z domova, ústavního zařízení, útěkovost

PORNOSKOPISMUS - chorobná pohlavní zvědavost

PORUCHA - jakákoliv ztráta nebo abnormálnost v psychologické, fyziologické nebo anatomické struktuře nebo funkci (impairment)

POSESIVNÍ - přivlastňující si, podmaňující si

POSTINFIKAČNÍ NEURASTENICKÝ STAV
např. zvýšená únavnost a poruchy paměti po infekční žloutence

POSTOJ - myšlenkový stav nebo připravenost klienta reagovat na určité situace určitým způsobem (attitude)

POSTOJOVĚ HODNOTOVÝ KOMPLEX
hodnotový systém klienta

POSTNATÁLNÍ - poporodní

POTENCIÁLNÍ - možný, daný možnostmi

POTLAČENÍ - popření existence určitých možností, faktorů, skutečností nebo reality

POVELOVÁ AUTOMACIE - duševní porucha spočívající v automatickém vykonávání úkolů nařízených rozkazovacím povelovým způsobem, přitom mohou být v rozporu se zájmy klienta

POWER TEST - testový nástroj, který je zaměřen vymezení maximálního rozsahu úrovně výkonu klienta spíše než na jeho rychlost řešení testových úloh

POZICE (STATUS)
společností uznávané místo klienta v soustavě společenské klasifikace, s každou pozicí je spojena jistá sociální nebo společenská role

PRACOVNÍ POTENCIÁL
souhrn vloh, schopností, vzdělání, vlivů výchovy, zkušeností a pracovních návyků klienta

PRAECOX - lat. předčasný

PRAXIE - obratnost

PREAKMÉ - období mezi 20. - 30. rokem

PRECEDENS - případ, podle kterého se rozhodují další, stejné případy

PREDIKCE - předpověď

PREDISPOZICE - náchylnost člověka kněčemu, sklon, vloha

PREDROMÁLNÍ SYNDROM - příznak, předcházející bezprostřednímu vypuknutí choroby

PREFERENCE - upřednostňování

PREFORMOVANÝ - předem utvářený, formovaný

PREGNANTNÍ - výstižný

PREKOLAPSOIDNÍ - předcházející zhroucení

PREMORBIDNÍ - předchorobný (p. stav organismu)

PRENATÁLNÍ - před narozením, předporodní

PREVENCE - předcházení, opatření učiněná předem

PROFESIONÁLNÍ - týkající se povolání, zaměstnání, odborný

PROFIL - grafické znázornění výsledků řady testů u klienta nebo osob, kde jsou výsledky vyjádřeny v jednotné formě měrných hodnot (např. v pořadí, percentilech, stenech, skóru), p. nelze stanovit u "testové sestavy" bez předběžné validizace (např. stanovením predikční hodnoty testové sestavy)

PROFYLAXE - ochrana, zábrana, preventivní léčba, ochrana před onemocněním

PROGRESE PŘEDČASNÁ - kvantitativní vývojová porucha, spočívající v nežádoucím urychlení vývoje, např. psychosexuálního při pubertas praecox

PROGRESIVNÍ - pokrokový

PROGNÓZA - předpověď (prognosis / prognostic test)

PROJEKCE - v psychologii promítání vnitřních psychických stavů (často nevědomých) do chování jiných osob, klient předpokládá u druhých to, oč se sám snaží připisováním vlastních tendencí jiným osobám (obranný mechanismus proti aktuální úzkosti)

PROJEKČNÍ TECHNIKA - psychologická metoda výzkumu osobnosti, konfrontující zkoumaného jedince s určitou konkrétní situací, ve které jedinec bude odpovídat podle smyslu, který tato situace pro něj má, a podle toho, co cítí během této odpovědi (projective technique/method), projekční technika konstruktivního typu se zaměřuje na produkt klienta, který produkuje konstruuje něco podle pokynu (obrázek nebo povídku)

PROMĚNNÁ - psychický jev nebo vývojový činitel zjišťovaný psychodiagnostickým nebo pedagogickým výzkumem (kvalitativní p., kvantitativní p.) nezávisle proměnná - činitel, jehož vliv na znaky osobnosti zkoumáme, máme-li možnost s nimi manipulovat (pochvala, trest, odměna), jedná se o aktivní proměnné, závisle proměnná - činitel, který měříme po působení nezávisle proměnné

PROMISKUITA - nevázaný pohlavní styk, střídání sexuálních partnerů

PROTOTYP - pravzor, originál, předobraz

PROTRAHOVANÝ - prodloužený

PROXIMÁLNÍ - blízký, nebližší (opak distálního)

PRŮMĚR ARITMETICKÝ - statistická hodnota, která je získávána součtem všech dílčích hodnot, jež je dělena počtem klientů, obecné označení, jež je užíváno při měření centrální tendence (AM-arithmetic mean, M-median, mode)

PŘEDSUDEK - předpojatost, nepříznivý postoj k jevu, předmětu, člověku

PŘENOS - opakování infantilních vztahů k otci a matce ve vztahu k jiné osobě (pedagog, psycholog, terapeut), a to vztahů, vycházejících z pudových sexuálních tendencí nerealistické přenášení zkušeností z jedné interpersonální situace do druhé

PŘEVÝCHOVA - překonávání výsledku stávající výchovy, (která je v souladu s cíli a normami určité společenské skupiny) v tom směru, aby výsledek převýchovy byl v souladu s normami a cíli jiné společenské skupiny (též někdy nesprávně reedukace)

PSELISMUS - patlavost

PSEUDODEBILITA - nepravá debilita, vznikající jako sociální zaostalost rozumového vývoje (tzv. sociální debilita)

PSEUDODEMENCE - zdánlivá slabomyslnost, naivní a neobratné odpovědi a chování, jež navozují dojem organické demence (např. Ganserův syndrom)

PSEUDOHALUCINACE - nepravé halucinace (velmi živé představy, na nichž klient netrvá)

PSEUDOILUSE - iluse, nichž klient sám pochybuje

PSEUDOKOMUNIKACE - dochází k ní při jiném pochopení významu informace (zprávy ) než je to původně zamýšleno

PSEUDOLOGIE - lhavost

PSEUDOLOGIA FANTASTICA - bájivá lhavost

PSYCHAGOGIKA - psychologická forma pomoci nebo také korektivní metoda, při níž psycholog přebírá vedoucí roli, např. dává rady, klade cíle, hodnotí účelné a neúčelné chování klienta

PSYCHASTENIE - druh neurózy projevující se např. nutkavými představami a strachy

PSYCHIKA - souhrn vech duševních jevů

PSYCHICKÉ TRAUMA - duševní otřes po nepříjemném zážitku

PSYCHODIAGNOSTIKA - psychologický obor klinické psychologie zabývající se poznáním du- ševních vlastností klienta a individuálními rysy jeho osobnosti psychodiagnostika vychází ve své teoretické orientaci z individuální a diferenciální psychologie zaměřené na studium znaků, v kterých se lidé navzájem odlišují

PSYCHOGENNÍ - psychicky podmíněný (následek konfliktů, traumat, duševního něptí, citových otřesů)

PSYCHOGRAFIE - popis, charakteristika psychického života klienta

PSYCHOGRAM - psychologický obraz, popis osobnosti klienta

PSYCHOKOREKTIVNÍ PÉČE - péče zaměřená na změnu dílčích rysů ve struktuře osobnosti klienta

PSYCHOMETRIKA (PSYCHOMETRIE)
aplikovaná subdisciplína psychodiagnostiky zabývající se tvorbou a ověřováním spolehlivosti i diagnostickou platností psychodiagnostických metod, nauka o měření psychických jevů zahrnující nejen teorii a praxi měření psychických vlastností, ale i měření jevů, které zkoumá psychofyzika hlavně v oblasti vnímání

PSYCHOMOTORIKA - souhrn pohybových projevů člověka (volních i mimovolních), které odrážejí jeho psychický stav

PSYCHOPATIE - silně disharmonicky rozvinutá osobnost

PSYCHOPEDIE - obor speciální pedagogiky zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s mentálním postižením

PSYCHÓZA - vážné duševní onemocnění hluboce zasahující osobnost

PSYCHOSOMATICKÝ - vztahující se současně k tělesné i duševní stránce osobnosti klienta

PSYCHOTERAPIE - léčebná metoda s pomocí působení psychologických technik (rozhovor, sugesce, hypnóza, psychoanalýza ...)

PSYCHOTROPNÍ - ovlivňující duševní činnost (tlumí, povzbuzuje nebo kvalitativně mění)

PUBESCENT - klient ve vývojové fázi puberty

PUERILISMUS - infantilní chování

PYROMANIE - impulzivní žhářství