tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno O

OBDUKOVANÝ - potažený, pokrytý

OBEZITA - otylost, nadváha

OBJEKT - to, co je ve vztahu ksubjektu součástí vnějšího světa – vše co můžeme vnímat a uvědomovat si

OBJEKTIVACE - zpředmětnění

OBJEKTIVNÍ - existující nezávisle na subjektu

OBLIGATORNÍ - závazný, povinný

OBNUBILACE - porucha vědomí, mrákotný stav, ve kterém si postižený počíná jako v hypnóze

OBSAHOVÁ ANALÝZA - metoda systematického a kvantitativního studia a analyzování sdělení systematickým a objektivním způsobem za účelem měření jevů , které jsou obsahem nějaké zprávy

OBSAHOVÉ ČTENÍ / PSANÍ - individuální nebo skupinová reedukační technika, při které se žáci zaměřují na obsahové vyjádření čteného (psaného) textu, aniž by byl kladen důraz na formální aspekty vlastní techniky čtení (psaní)

OBSEDANTNÍ - nutkavý, přehnaně svědomitý, pedantský, opatrný, obřadný, ulpívající na určitých schématech chování

OBSESE - posedlost, nutkavé myšlení nebo jednání neurotického klienta

OBSOLENTNÍ - zastaralý, málo používaný

OBSTIPACE - zácpa

ODIÓZNÍ - krajně nežádoucí, opovrženíhodný

OFTALMOPLEGIE - ochrnutí okohybných svalů

OIDIPOVSKÝ KOMPLEX
psychoanalytický pojem vycházející z báje o králi Oidipovi, který si nevědomky vzal za ženu vlastní matku - pojem přeneseně znamená komplex milostných pocitů a erotických tendencí syna k matce, resp.dcery k otci

OLFAKTORICKÝ - čichový

OLIGOFRENIE - mentální defekt, vrozená slabomyslnost

ONOMATOLALIE - nutkání opakovat určitá slova

ONTOGENEZE - nauka o vývoji jedince od počátku jeho narození až do smrti o.lidské psychiky pojednává o duševním vývoji klienta od jeho početí až do jeho smrti

ONYCHOFAGIE - neurotické okusování nehtů

OPTIMISTICKÝ - zdůrazňující dobré stránky života lidí i věcí

ORÁLNÍ STÁDIUM VÝVOJE - Freudův pojem pro zhruba první rok života klienta

ORGANICKÁ PORUCHA - porucha některého ústrojí těla doprovázená změnami funkčnosti organismu

ORIGINÁLNÍ - původní

ORTOFONIE - správné tvoření hlásek vurčitém jazyce (např. hláska “r” včeštině)

OSCILACE - kolísání (např. pozornosti)

OVERLEARNING - přeučení

OVERPROTECTIVA - nadměrně ochranné chování

OXYBLEPSIE - nadměrně ostré vidění na dálku