tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno M

MALADAPTACE - nežádoucí, nevhodná nebo nedostatečná forma přizpůsobení, projevující se neschopností řešit běžné životní situace prosociální formami jednání (též maladjustace)

MALFORMACE - nesprávné vytvoření, znetvoření, vrozená anomálie

MALIGNÍ - zhoubný

MAKROPSIE - chorobné vidění předmětů ve zvětšených rozměrech

MANIE - duševní porucha vyznačující se rozjařeností, zvýšenou mobilitou a chorobně zvýšenou aktivitou (vzrušené chování)

MANIFESTNÍ - zjevný, zřejmý, zřetelný

MANIODEPRESIVNÍ PSYCHÓZA - těžké duševní onemocnění, při němž se střídají dvě extrémní nálady – deprese a mánie

MATURACE - zrání, dozrávání

MEGALOMANICKÝ - velikášský (např.blud), trpící slavomamem

MELANCHOLIK - osobnostní temperamentový typ, klient projevující se stálým, citlivým a vážným jednáním, se sklonem kplachosti, trudomyslnosti

MENINGITIDA - zánět mozkových blan

MENTALITA - charakteristické přizpůsobení psychiky klienta určitým skutečnostem

MENTÁLNÍ - duševní, psychický, inteligenční, intelektový

MENTÁLNÍ ANOREXIE - chorobné nechutenství související sduševním stavem

MENTÁLNÍ RETARDACE - oligofrenie, stav speciálně charakterizovaný sníženou/subnormální inteligencí takového stupně a povahy, že osoba vyžaduje lékařskou léčbu, péči a cvičení (WHO, 1974), narušení duševního vývoje jedince ve smyslu nevyvinutosti rozličného stupně vlivem genetických chyb nebo chorob překonaných v graviditě, během porodu a do dvou let po narození, které postihly mozek

METABOLISMUS - látková výměna, přeměna látek v živých tkáních

METAFORA - užití slova v jeho přeneseném významu

METODA - způsob výzkumu nebo vědecké činnosti (např.při poznávání osobnosti)

METODOLOGIE - obecná nauka o metodách

MIGRÉNA - záchvatovitá bolest nejčastěji jedné poloviny hlavy provázená celkovou nevolností a podrážděností (viz hemikranie, hemialgie)

MIKRO - lat. malý

MIKROPSIE - chorobné vidění předmětů ve zmenšených rozměrech

MIMIKA - výraz obličejového svalstva

MIOSA - zúžená zornice

MISOFOBIE - nutkavý strach před nečistotou

MISOIATRIE - nenávist, opovržení vůči lékařům

MISOPEDIE - nenávist a chorobný odpor k dětem

MNÉME - paměť, vzpomínka

MNEMOTECHNICKÝ - to, co technicky napomáhá lepšímu zapamatování

MNESTICKÝ - paměťový

MOBILITA - pohyblivost

MODALITA - způsob provádění něčeho

MODELOVÉ PSANÍ - skupinová výuka psaní v krátkých časových blocích (minilekcích), kdy učitel žákům demonstruje jednotlivé techniky a způsoby psaní, které žáci napodobují

MONGOLISMUS (DOWNOVA CHOROBA)
chromozomální porucha 21.chromozomu s jeho trisomií, projevující se mentální retardací (slabomyslností / oligofrenií) různého rozsahu

MONOFOBIE - chorobný strach být sám

MONOMANIE - abnormální vystupňování jednoho specifického způsobu chování (např.kleptomanie, pyromanie, dipsomanie, nymfomanie aj.)

MONOTETICKÝ PŘÍSTUP
metodologické zaměření na interindividuální variabilitu s důrazem na vyčlenění tříd jevů společných mnohým subjektům

MONOTROPNÍ - jednosměrný

MONSTRÓZNÍ - odchylný od normy, zrůdný

MORBIDNÍ - chorobný

MORFÉM - minimální znaková jednotka jazyka, vzniklá na základě členění významového plánu jazyka (např. beton-ář-i)

MOROSNÍ - nevlídný, nevrlý

MOTILITA - hybnost

MOTIV - pohnutka, popud, podnět k nějaké činnosti (v psychologii příčina chování)

MOTIVACE - tendence jedince být aktivní, a to výběrovým a organizovaným způsobem, komplex psychických vlastností podněcující, vzbuzující, udržující a zaměřující chování klienta

MOTORICKÝ - týkající se pohybu, pohybový

MQ - paměťový kvocient (memory quotient)

MUSKULÁRNÍ - svalový

MUTACE - změna

MUTILACE - znetvoření těla (chorobou, úrazem)
-automutilace – sebepoškozování, sebezraňování

MUTISMUS - oněmění, neurotická ztráta řeči i hlasu bez orgánové poruchy (na rozdíl od afázie) po silném afektivním zážitku nebo psychickém traumatu při zachování schopnosti komunikace gestikulací a v písemném projevu, útlumová mluvní reakce na neurotickém základě, výběrová němota s poruchou globální komunikace a ve spojení projevy negativismu dítěte (m. elektivní - např. ve styku s určitými lidmi)

MUTATIS IDIOTICA OLIGOFRENICA - němota těžce slabomyslných osob

MYALGIE - bolest ve svalech

MYDRIASA - rozšířená oční zornice

MYOKARDITIS - zánět srdečního svalu

MYOPATIE - progresivní svalová dystrofie, degenerativní hormonální a metabolické onemocnění s úbytkem svalových vláken, která se mění na vazivovou hmotu a tuk

MYOPIE - krátkozrakost, refrakční oční vada, projevující se nepřesným viděním v důsledku spojení paralelních paprsků před oční sítnicí

MYSOFOBIE - chorobný odpor vůči každému dotyku vycházející ze strachu ze znečištění nebo infekce někdy také strach z myší

MYSTIFIKACE - vědomé uvedení někoho v omyl

MYTOMANIE - nápadná záliba ve fantaziích a smyšlenkách