tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno L

LA - zkratka s významem "pracovně schopen" (labore aptus)

LABILITA - vratkost, nevyrovnanost

LACRIMOSNÍ - plačtivý

LAKONISMUS - stručnost v řeči, stručné vyjadřování myšlenek

LALOFOBIE - strach před mluvením

LAMBDACISMUS - porušená výslovnost hlásky "L"

LATENTNÍ - utajený, skrytý

LATERALITA - stav, který vyjadřuje převahu pravo- nebo levostranné preference párových orgánů
a) levá - při dominanci levé poloviny těla (oka, ruky, nohy)
b) pravá - při dominanci pravé poloviny těla (oka, ruky, nohy)
c) zkřížená - při dominanci pravého oka/ucha a levé ruky a nohy (levého oka/ucha a pravé ruky a nohy)

LATERÁLNÍ - boční, postranní

LAXNÍ - lhostejný, nevšímavý

LEGASTENIE - starší označení pro dyslexii

LMD - LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE - sběrné označení pro celou řadu projevů dítěte na bási strukturálních změn CNS, jež se odchylují od běžné normy, a jeví se jako nezvyklé, nápadné a zvláštní - nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností, nápadnosti a poruchy v dynamice psychických procesů, hyperaktivita až hypoaktivita, nesoustředěnost, malá vytrvalost, impulsivita, překotnost, výkyvy nálad a duševní výkonnosti, tělesná neobratnost, poruchy vnímání aj. (starším synonymem je též výraz "lehká dětská encefalopatie" - LDE, nověji se užívá termín ADHD - viz. výrazy na A)
LENIENČNÍ CHYBA - chyba ze shovívavosti

LEPTOSOMNÍ TYP - štíhlý, astenický

LESE (LÉZE) - poškození, porucha

LETÁLNÍ - smrtelný

LETARGIE - stav dlouhodobého útlumu, hluboký chorobný spánek blížící se stavu bezvědomí, celková netečnost, ochablost, otupělost

LETORA - vrozená složka povahy / osobnosti klienta

LIBIDO - žádost, náruživost, psychoanalytický termín pro sexuální touhu nebo pohlavní pud (dle S. Freuda) u Junga znamená libido psychickou energii vůbec

LITTLEOVA NEMOC - forma rané mozkové obrny perinatálního původu s příznaky ložiskového poškození mozku a obrnami

LIPOTHYMIE - krátká mdloba, bezvědomí

LOGASTENIE - slabost ve vyjadřování ve spojení s myšlením

LOGOFOBIE - chorobný strach před vlastním mluvním projevem

LOGOPEDIE - obor speciální pedagogiky, zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob stižených poruchami sdělovacího procesu (speech-therapy)

LOGORACE - nepřetržité mluvení

LOGORREA - chorobná "epičnost", bezobsažná žvanivost

LOKOMOCE - nepřetržitý pohyb ve smyslu změny místa

LONGITUDINÁLNÍ - dlouhodobý, podélný, průběžný

LORDÓZA - ortopedická vada projevující se zvýšeným zakřivením bederní páteře

LUMBÁLNÍ - bederní

LUCIDNÍ - jasný
l. VĚDOMÍ - jasnost vědomí

LŽI SKÓRE - validizační měrná hodnota dotazníku, která sleduje tendenci zkoumané osoby jevit se v sociálně příznivějším světle. Zkoumané osoby se ptáme, jak by se zachovala za určité situace, přičemž se připouští, že většina normálních osob (95%) se v dané situaci chová nepříznivě