tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno K

KACHEKTICKÝ - sešlý, zchřadlý, zchátralý

KANNABINOIDNÍ LÁTKY - psychotropní látky (kannabinol, kannabidiol, tetrahydrokannabinol) obsažené v konopí (Cannabis sativa) a jeho produktech (marihuana, hašiš), vyvolávající psychoaktivní účinky téměř okamžitě po prvých vdeších (na rozdíl od hašiše užívaného per os, kde psychické zážitky nastupují po hodině kouření), zážitky jsou prchavější, mělčí, spojené s pocity tlaku v hlavě, závratěmi, lehkou somnolencí, suchem v ústech, s žízní, sporadicky s nauzeou, event.vomitem, výrazný je dráždivý kašel, pocity tachykardie, při kombinaci s alkoholem se dostavuje hlubší somnolence, výrazný psychomotorický útlum, nepřiměřený smích a euforické stavy, při častém abúzu nepříjemné somatické projevy ustupují, stav trvá hodinu, několik hodin až celou noc - podle dávky vykouřených cigaret (2-6 cigaret při sezení)

KANCEROFOBIE - strach před rakovinou (též karcinofobie)

KAPPACISMUS - vadná výslovnost hlásky "k"

KAPACITA - rozsah schopnosti k určité činnosti, míra možné výkonnosti

KARENCE - nedostatek, někdy chorobný stav znedostatku živin nebo duševních podnětů

KATALEPSIE - ztrnulost

KATAMNÉZA - zjištění nebo zjišťování stavu a vývoje klienta po vyšetření nebo léčbě v určitém časovém odstupu

KATARZE - očista, očisťující proces, uvolnění napětí, odreagování, povznesení

KATATONIE - syndrom chorobných poruch jednání, jejichž podstatou jsou psycho- motorické příznaky/symptomy. U stuporózní katatonie jde o útlum či ochuzení pohybových projevů. U produktivní katatonie jde o pohyby přemrštěné, ale i o některé další projevy, které se v normě nevyskytují

KATEGORIZACE - rozdělení, rozdělování (jestliže je množina výkonů kategorizována, je prostě rozdělena podle nějakého pravidla do určitých skupin výkonu)

KAUZALITA - příčinnost

KAZUISTIKA - intenzivní metoda studia jednotlivého případu s důrazem na utříděný celkový pohled, včetně základních charakteristik osobnosti jedince, jeho příznaků, vývoje poruch, významných zážitků, postojů aj.

KLASIFIKACE - hodnocení jevů podle určitých kritérií

KLAUSTROFOBIE - nutkavý strach z malého prostoru, z uzavřené místnosti (též klitrofobie)

KLEPTOMANIE - chorobná a impulsivní tendence ke krádežím, často drobných předmětů

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE - aplikovaný psychologický obor, který se zabývá duševním životem a psychickou regulací chování jedince v podmínkách vzniku nemoci, jejího průběhu a terapie,obdobně se zaměřuje na objasnění příčin duševních nemocí a poruch, vývojových odchylek a anomálií, které lze objektivizovat prostřednictvím vhodných psychodiagnostických metod (obory klinické psychologie: psychopatologie, psychodiagnostika, psychoterapie)

KLONY - křečové záškuby

KOARTOVANÝ - stažený, zúžený

KODEIN - alkaloid opia, který se v organismu až z 10% může demetylovat na morfin zvláště je-li aplikován nitrožilně, kodein je obsažen např.v Alnagonu, který obsahuje v jedné tab.20 mg kodeinu a současně i fenobarbital

KOFOLÁLIE - řeč osob později ohluchlých, tzn. až po vývoji řečové složky

KOGNITIVNÍ PROCESY - poznávací procesy (vnímání, paměť, představivost, myšlení)

KOGNITIVNÍ DISONANCE - poznávací nesouhlas, v případě, že má klient o nějakém předmětu nebo jevu protikladné poznatky, vznikají u něho zážitky nespokojenosti, které ho motivují ke snaze o snížení nesouhlasu, nesouladu (disonance) pomocí poznávacích a postojových změn

KOHERENCE - souvislost, spojitost

KOHERENTNÍ MYŠLENÍ - souvislé myšlení (opak – inkoherentní)

KOHEZE - soudržnost, přitažlivost skupiny pro její členy, jejíž součástí je: uspokojování osobních potřeb, vztahy mezi členy, motivace členů ke členství, vliv a prestiž skupiny a soutěžení s jinou skupinou

KOKTAVOST (BALBUTIES)
neuróza řeči projevující se zadrháváním ve verbálním (mluveném) projevu

KOLAPS - zhroucení, náhlé ochabnutí činnosti důležitého orgánu

KOLISE - střetnutí protichůdných nebo protikladných tendencí

KOMA - úplné bezvědomí

KOMPARATIVNÍ - srovnávací (komparace – srovnání, přirovnání)

KOMPATIBILITA MATRIONÁLNÍ - vzájemné uspokojivé manželské přizpůsobení

KOMPENZACE - souhrn speciálně pedagogických postupů, jimiž se zlepšuje a zdokonaluje výkonnost jiných funkcí než funkce postižené, nahrazení jedné funkce činností jiných funkcí

KOMPLEX - v psychologii afektivně nabitý psychický obsah, např.soubor tíživých zážitků a motivů, vázaný na nějakou (většinou nepříznivou) životní zkušenost a projevující se navenek určitým chováním, komplexy jsou málo podřízené vědomí a vůli a často ovlivňují chování a jednání klienta nežádoucím směrem (např.komplex méněcennosti)

KOMPLEX ELEKTŘIN - láska dcery k otci a žárlivost dcery na matku

KOMPLIKACE - ztížení (např.původní choroby)

KOMUNIKACE - sdělování, významu významů, zahrnuje porozumění i vzájemné vztahy

KONCENTRACE - vpsychologii soustředění se, udržení pozornosti

KONCIZNÍ - krátce a přesně vyjádřený

KONFABULACE - smyšlenka, vyprávění, které je založeno na klamech paměti

KONFLIKT - rozpor, spor, střet dvou nebo více protichůdných tendencí, sil (konflikty: představ, názorů, postojů, zájmů)

KONFLIKTOGENNÍ - vyvolávající konflikty, původce sporů

KONFLIKT ROLÍ - situace, ve které se od člověka očekává, že bude hrát dvě nebo více rolí, které jsou v protikladu

KONFORMITA - přizpůsobení klienta individuálním nebo skupinovým normám

KONFORMITA OPAČNÁ - klient má naopak tendenci k aktivnímu nebo nutkavému nesouhlasu se skupinovými normami

KONFORMITA ÚČELOVÁ - forma konformního chování, ve které klient navenek souhlasí a podvoluje se skupinovým normám, ale vnitřně se skupinou nesouhlasí

KONFUSE - zmatek, nepořádnost, roztržitost

KONGENIÁLNÍ - duševně podobný, spřízněný v názorech a postojích

KONGENITÁLNÍ - vrozený, získaný v průběhu prenatálního (nitroděložního) vývoje

KONGLOMERÁT - neuspořádaný souhrn

KONGRUENCE - shoda, souhlas

KONKORDANCE - shodnost

KONSANGVINITA - pokrevní příbuznost manželů

KONSILIÁRNÍ - poradní (při obtížných případech)

KONSISTENTNÍ - pevný, soudržný, souhrnný

KONSONANCE - souzvuk

KONSTANTNÍ - stálý, neměnný, tvrdý, pevný

KONSTELACE - souhra okolností

KONSTERNACE - rozpaky, zděšení, ohromení

KONSTITUCE - obecně stavba, skladba, struktura - psychologicky duševní založení klienta jako produkt vrozených vloh a dispozic

KONTAKT - spojení, sociální styk nebo setkávání

KONTEMPLACE - rozjímání

KONTEXT - souvislost

KONTINUUM - nepřetržitost, trvání, souvislost

KONTRAINDIKACE - nevhodné léčebné postupy, které mohou způsobit zhoršení stavu klienta

KONTRAST - pronikavý rozdíl, ostrý protiklad

KONVENCE - ujednání, zvyk

KONVERGENCE - sbíhavost, příklon, sbližování (např. konvergentní - sbíhavé myšlení)

KONVULSE - celkové křeče (např.padoucnice)

KOOPERACE - spolupráce, součinnost, plánovité spolupůsobení více osob

KOORDINACE - účelová součinnost vzájemně spjatých činností

KOPROLALIE - nutkavá potřeba vulgárního vyjadřování

KOREKTIV - opravný prostředek

KOREKTIVNÍ VLIV - opravný vliv nějaké zkušenosti na průběh určitých procesů
k. ZKUŠENOST - zkušenost, která vede k nápravě

KORELACE - přesně vymezitelná míra souvislosti, vztahu nebo souvztažnosti mezi jevy, jež je vyjadřována korelačním koeficientem

KORELAĆNÍ KOEFICIENT - numerický index udávající stupeň vazby mezi dvěma proměnnými

KORTEX - kůra velkého mozku

KORTIKOVISCERÁLNÍ PORUCHA - narušení činnosti vnitřních orgánů způsobené duševními vlivy (např. vředové onemocnění aj.)

KRANIÁLNÍ - lebeční

KREATIVNÍ - tvořivý

KRETENISMUS - duševní a tělesná zaostalost způsobená přírodními podmínkami a vlivy

KRITÉRIUM - měřítko, hledisko užívané pro posuzování, rozhodování o nějakém jevu, určovací, odlišovací a diferenciační znak

KRUCIÁLNÍ MOMENT - rozhodný okamžik

KULMINACE - vyvrcholení, dosažení vrcholu (tzv.kritického bodu)

KULTIVOVANÝ - vzdělaný, pěstěný

KURIKULUM - životopis, (k. školní - učební plán)

KURÁTOR - pečovatel

KVERULANT - stálý nespokojenec, věčný stěžovatel

KYFÓZA - ortopedická vada, projevující se zvětšeným (předozadním) zakřivením hrudní páteře (nejčastěji tzv. juvenilní kyfóza)