tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno I

IATROGENNÍ - lékařem vyvolaný (např.strach ze smrti)

ID - ono (pudová oblast podvědomí)

IDEÁL - představa člověka o dokonalosti a vrcholu, jehož lze dosáhnout v té či oné oblasti

IDEALIZACE - vnímání či zobrazení někoho/něčeho v lepší nebo dokonalejší podobě než tomu je ve skutečnosti

IDENTIFIKACE - v psychologii - ztotožnění (např. s nějakým vzorem) běžné určení totožnosti

IDENTIFIKACE PARADOXNÍ - člověk se chová opačně než vzor, který se mu předkládá k nápodobě

IDIOGNÓZIE - poznávání duševních pochodů

IDIOGLOSIE - vlastní a osobitá řeč dítěte

IDIOLALIE - autonomní, vlastní řeč

IDIOSYNKRASIE - přecitlivělost na některé látky a vjemy

IDIOCIE - těžká slabomyslnost, starší označení hluboké a těžké mentální retardace odpovídající v termínech klasického IQ pásmu O - 30 bodů, tj. vývojové úrovni kojeneckého až batolecího věku

IDIOGRAFICKÝ PŘÍSTUP - přístup zaměřený na poznání individua s důrazem na rozbor jeho individuálních rysů a osobnosti

IKTUS - mozková mrtvice

ILUZE - zkreslený, klamný vjem

ILUZNÍ PUD - potřeba úniku z reality

IMAGINACE - obrazotvornost

IMAGINÁRNÍ - neskutečný, vymyšlený

IMANENTNÍ - obsažený v něčem, vyplývající z podstaty něčeho, vlastní něčemu

IMBECILITA - středně těžká slabomyslnost, starší označení střední mentální retardace odpovídající v termínech klasického IQ pásmu 30 - 50 bodů, děti v tomto pásmu postižení vývojově zpravidla nepřesahují úroveň předškolního věku

IMOBILIZACE - znehybnění

IMPLEMENTACE - včlenění, začlenění, vsunutí

IMPLIKACE - vřazení, zařazení, včlenění do něčeho

IMPULZIVITA - sklon jednat náhle a bez rozvahy ze silného vnitřního popudu, bez zřejmého důvodu

IMPUNITIVITA - bagatelizace, zlehčování viny či významu situace

INADAPTABILITA - snížená schopnost nebo neschopnost přizpůsobení

INANIZACE - atrofie z nedostatku výživy

INCENTIVA - vnější pohnutka chování, pobídka

INCEST - pohlavní styk mezi nejbližšími pokrevními příbuznými

INCIPIENTNÍ - začínající (např. nemoc)

INDEX - pozorovatelný jev, který byl dosazen za méně pozorovatelný jev nebo za jev, který nemůže být pozorován (např. mentální věk, IQ, index vlivu)

INDIKACE - určení, stanovení

INDIVIDUALIZOVANÉ ĆTENÍ - řízený program tichého čtení, v jehož průběhu žáci odpovídají na otázky vztahující se k obsahu čteného textu buď individuálně nebo v malých skupinách

INDOLENCE - tupost, netečnost, líná lhostejnost

INDUKCE - vyvozování závěrů z konkrétních dat, schopnost usuzovat ze zvláštního na obecné (opak dedukce), často je velmi nesnadné oddělit Thurstonovy faktory D (dedukce) a I (indukce), neboť se mnohdy slučují ve faktor "obecného úsudku" ( Raisonnment - R)

INDUKTIVNÍ UĆENÍ - učení založené na induktivním myšlení, z řady specifických zpráv a informací jsou žákem vyvozovány obecné závěry a principy

INDUKOVANÝ - vzájemně navozený, vyvolaný vzájemným působením

INERTNOST - netečnost, nepohyblivost

INFANTILNÍ - dětský, dětinský, vývojově zaostalý, nezralý

INFAUSTNÍ - nepříznivý stav, špatná prognóza

INFERENCE - úsudek

INFERIORITA - méněcennost, podřízenost, podřadnost

INHERENTNÍ - obsažený, tkvící v něčem

INHIBOVANÝ - utlumený, pasivní

INKOHERENCE - nesouvislost, roztříštěnost

INKOHERENTNÍ MYŠLENÍ - nesouvislé myšlení

INKOPATIBILNÍ - neslučitelný

INKONTINENCE - neschopnost něco udržet, potlačit, ovládnout (např. inkontinence moči, emocí)

INSOMNIE - nespavost

INSTABILITA - nestálost, neklidnost, nevyrovnanost (např.motorická, charakterová), specifický druh poruchy chování na bázi orgánové poškození CNS (typu LMD)

INSTINKT - vrozený, zděděný způsob činnosti a chování, bez potřeby jeho osvojení učením

INSTITUČNÍ FIKCE - názor či představa, podle kterých je skupina něco více, než jednotliví členové

INSUFICIENCE - nedostačivost, slabost, selhání činnosti

INTAKTNÍ - neporušený, zachovaný

INTEGRACE - sjednocení, vřazení, včlenění, spojování různých diferencovaných sociálních jednotek (lidí) ve skupiny

INTEGRACE POZORNOSTI
schopnost se soustředit na kombinování a integrování některých podmínek nebo pravidel, nutných pro získání správní odpovědi

INTEGRITA - celistvost, jednotnost

INTEGROVANOST OSOBNOSTI
stálost osobnosti v čase a její odolnost vůči rušivým vlivům

INTELEKT
pojem označující soubor získaných a vrozených rozumových schopností klienta (též inteligence)

INTELEKTUÁLNÍ PASIVITA - nedostatečná motivace klienta k učení a osvojování nových poznatků

INTELIGENCE - schopnost účelně řešit dané problémy na základě chápání vztahů - celková úroveň poznávacích (kognitivních) schopností klienta

INTELIGENČNÍ KVOCIENT - (IQ) - poměr mentálního a chronologického věku klienta (MA / CA x 100) u starších osob poměr mentálního věku klienta k mentálnímu věku normativní skupiny osob daného chronologického věku násobený hodnotou 100

Klasifikace IQ Dg.
genialita 140 a více  
výrazný nadprůměr 130 – 139
nadprůměr 120 – 129
mírný nadprůměr 110 – 119
průměr 90 – 109
podprůměr 80 – 89
slaboduchost (hraniční pásmo) 70 – 79
debilita (slabomyslnost) 50 – 69 317
lehká duševní zaostalost
imbecilita 49 – 35 318.0
středně těžká duševní zaostalost
idiocie 34 a méně 318.1
těžká až hluboká duševní zaostalost 318.2

INTENCE - úsilí, cíl, úmysl

INTERACE - bezděčné a rytmicky opakované pohyby ve stejném sledu

INTERAKCE - vzájemné působení

INTERFERENCE - střetnutí, vzájemné ovlivnění, křížení (např. zájmů)

INTERPERSONÁLNÍ - mezilidský, meziosobní

INTERPRETACE - vyvozování dílčích nebo celkových závěrů z výsledků, získaných studiem nebo vyšetřením, a závěry o vztazích mezi sledovanými jevy

INTERIM - mezidobí, prozatímní nebo dočasné řešení

INTERMITUJÍCÍ - přerušovaný

INTERNALIZACE - zvnitřnění

INTERPRETACE - výklad, komplexní poznávací proces, jímž vyvozujeme závěry ze získaných diagnostických údajů o psychických nebo pedagogických procesech, stavech a znacích klienta, o patogenezi nebo etiologii jeho obtíží (i. situační, vývojová, pedagogická, neuropsychologická, individuální, syndromologická aj.)

INTERVARIACE - rozdíl ve výkonech nebo reakcích různých lidí, kteří jsou např.testováni stejným způsobem

INTERVIEW DIAGNOSTICKÉ - metoda rozhovoru spojená s psychodiagnostickými prvky. Od běžného klinického rozhovoru se liší tím, že má vždy přesně stanovený postup a formulace otázek (standardizovaný plán) s možností jejich kvantitativního hodnocení

INTOLERANCE - nesnášenlivost

INTOXIKACE - otrava

INTRAPOLAČNÍ MYŠLENÍ - činnost, kdy člověk zná počátek a konec nějaké řady jevů a hledá neznámé články mezi nimi

INTROITUS - vstup

INTROJEKCE - přijetí cizích názorů, motivů za vlastní

INTOPUNITIVNÍ - sebeobviňující, hledající vinu převážně v sobě samém

INTROSPEKCE - sebepozorování, psychologická metoda pozorování vlastních vnitřních psychických stavů a procesů

INTROVERZE - orientace libida směrem dovnitř (Jung), zaměření osobnosti na vlastní vnitřní svět (opak extraverze)

INTROVERTNÍ TYP - typ osobnosti zaměřený na svůj vlastní vnitřní psychický svět, zážitky a duševní stavy, projevující se klidným, uzavřeným a méně sociabilním chováním

INTUICE - poznání "vnuknutím", nevědomou cestou, bezprostředně

INVEKTIVA - ostré obvinění, útočná námitka

INVENCE - tvořivost

INVOLUCE - stárnutí, postupné změny omezující výkonnost klienta v celé jeho somatopsychické jednotě

INVOLUČNÍ DEPRESE - sklíčenost, smutek, endogenní duševní porucha, která se osoby poprvé projevila v období státnutí, přičemž stárnutí (involuce) působí jako výbavný faktor

IPSACE - sebeukájení, onanie, masturbace

IRACIONÁLNÍ - mimorozumový, bez vztahu k rozumové oblasti a logickému myšlení

IREPARABILNÍ - nenapravitelný

IREVERZIBILNÍ - nevratný, nezvratný

IRONIE - skrytý posměšek

ITERACE - opakování