tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno H

HABITUÁLNÍ - návykový, opakováním se ustalující, stabilizující se, fixující se, obvyklý

HABITUÁLNÍ SMOLAŔSTVÍ - postižená osoba je již před jakoukoli akcí předem přesvědčena o nezdaru a neúspěšnosti

HABITUS - celkový vzhled, typ, zjevné návyky klienta

HALÓ EFEKT - tendence nechat se ovlivnit všeobecným a často prvým dojmem, kterým na nás klient působí

HALUCINACE - přelud, smyslový klam, subjektivní představa vytvářející zážitek jako skutečný vjem

HANDICAP - nepříznivá situace pro daného jedince, vyplývající z poruchy nebo dis- aptibility, která omezuje nebo znemožňuje plnění úloh, které jsou pro tuto osobu normální

HAPTICKÝ - hmatový

HEDONICKÝ - rozkošnický

HEKTICKÝ - horečnatý, prudký, horečně činný

HEMATOFOBIE - chorobný strach z krve

HEMATURIE - přítomnost krve v moči

HEMERALOPIE - snížená schopnost vidění za šera, šeroslepost

HEMIASTESIE - necitlivost poloviny těla (podle vertikální osy)

HEMIKRANIE - bolestivost poloviny hlavy (podle předozadní osy), migréna

HEMIPARESA - ochrnutí poloviny těla lehčího stupně

HEREDITÁRNÍ - dědičný

HETEROGENNÍ - různorodý, mnohočetný

HETERONOMNÍ - nesamostatný, závislý

HEURISTICKÝ - poznávající, objevující, usilující o dosažení pravdy a objektivní poznání

HEZITACE - přerušování souvislé řeči vyslovením některého vokálu, případně slabiky

HOLISTICKÝ - celostní (něm. gestalt)

HOMEOPATIE - léčba prostředky, které ve větších dávkách způsobují tytéž příznaky, jaké má léčená nemoc

HOMEOSTÁZA - princip spočívající v tendenci živých organismů udržovat stálou vnitřní rovnováhu

HOMICIDUM - vražda člověka

HOMOGENNÍ - stejnorodý

HOMONYMA - slova stejně znějící, ale významu zcela různého (travička-travička, pokoj-pokoj aj.)

HOMOSEXUALITA - sexuální sklon k příslušníkům téhož pohlaví

HOSPITALISMUS - škodlivé duševní účinky nebo důsledky dlouhodobého pobytu klienta ve zdravotnickém nebo výchovném zařízení projevující se zejména psychickou deprivací nebo subdeprivací

HOSTILITA - nepřátelskost, zlostnost

HOTENTOTISMUS - těžká forma patlavosti, při které se nahrazují souhlásky většinou hláskou "t", vyslovované samohlásky bývají nejasné

HRANÍ ROLE / ROLE PLAYING - hraní role v dané osobní nebo sociální situaci v krátkém omezeném čase dvěma nebo více osobami, kterým byly přiděleny specifické role

HRUBÉ SKÓRE (H. S.) - prvý kvantitativní výsledek, který je získán po vyhodnocení výsledků testu
- celkový počet správně řešených testových úloh klientem nebo suma položek, získaná odpočtem chybně řešených odpovědí od správně řešených úloh

HYPERAKTIVITA - nadměrná, zvýšená činnost

HUHŇAVOST / RHINOLALIA - porucha zvuku řeči spříčinou ve změnách vnosní dutině

HYPERBULIE - chorobná rozhodnost, "přebujelost" volní činnosti

HYPERESTEZIE - zvýšená citlivost, např.na hluk

HYPERFUNKCE - nadměrná činnost určitého orgánu

HYPERHYDROSIS - zvýšená, nadměrná potivost

HYPERKOMPENZACE - stav, kdy postižený klient zvýšenou agilitou přehání přiměřenou a účelnou potřebu kompenzace, klient si nárokuje další pomoc již v jiných, méně potřebných oblastech svých potřeb

HYPERMETROPIE - dalekozrakost, refrakční oční vada, při které buď pro oploštění oka, nebo pro menší lomivost se paralelní paprsky spojují až za sítnicí, takže výsledný obeaz je neostrý

HYPERPLASIE - nadměrný vývin některých částí těla zvětšení orgánu nebo jeho části (opakem hypoplasie)

HYPERSENSITIVNÍ - nadměrně citlivý, přecitlivělý

HYPERTENZE - zvýšený nebo vysoký krevní tlak (TK) na bázi orgánové nebo psychogenní poruchy, stresu

HYPERTONIE - zvýšené napětí, např.svalstva nebo krevního tlaku

HYPERTROFIE - nadměrný vývoj nebo zvětšení

HYPNOTIKA - uspávací prostředky

HYPOAKTIVITA - snížení, oslabení aktivity

HYPOBULIE - oslabená vůle

HYPOFUNKCE - nedostatečná činnost určitého orgánu

HYPOGLYKÉMIE - snížení množství cukru v krvi

HYPOCHONDRIE - neopodstatněné obavy z onemocnění, vymýšlení si některých chorob

HYPOMANIE - veselost a rozjařenost mírnějšího stupně

HYPOMIMIKA - snížené mimické projevy

HYPOOSMIE - snížení až ztráta čichu

HYPOPLASIE - nedostatečný vývoj určitého orgánu

HYPOPROSEXIE - snížené volní úsilí

HYPOTENZE - snížení napětí

HYPOTÉZA - konstatování, opírající se o naše domněnky či tentativní výrok o vztazích mezi dvěma nebo více pozorovanými nebo nepozorovatelnými jevy/ proměnnými

HYPOTONIE - snížený krevní tlak

HYSTERIE - druh neurózy, při níž se vedle afektivních výbuchů a záchvatů mohou vyskytovat různé tělesné příznaky (mdloby, ztráta zraku, řeči, třesavka, ochrnutí aj.) bez prokazatelné organické příčiny