tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno F

FACIÁLNÍ - clícní

FAKTOR - pojem užívaný v oblasti měření mentálních schopnosti nebo rysů osobnosti, který ovlivňuje nebo "sytí" výkon klienta ve dvou či více testech, jeho kauzální vliv lze prokázat faktorovou analýzou

FAKTOROVÁ ANALÝZA - matematická metoda, jejímž základním cílem je převedení velkého počtu proměnných na menší počet kategorií nebo faktorů (viz korelační koeficient)

FANTOMOVÝ POCIT - pocit klienta s amputovanou končetinou, jenž cítí bolesti v odňaté části těla

FARYNGOPLASTIKA - operativní úprava rozštěpu patra

FASCINACE - uchvácení, zaujetí, oslnění

FATICKÁ DYSFUNKCE - porucha centrálních procesů řeči, porucha rozlišováníBRoznávání významu slovně prezentovaných podnětů / verbální gnoze na bázi poruchy CNS (též afázie)

FAVORIZACE - nadržování, upřednostňování, prokazování přízně nebo obliby

FEBRILNÍ - horečnatý,

FEMINITA - ženskost

FENOMEN - jev, skutečnost, smysly postižitelný úkaz

FENOMENOLOGICKÝ - zabývající se jevovou stránkou daného předmětu, zjišťující a popisující sledované jevy

FENOTYP - soubor vlastností jedince, typ získaný v průběhu individuálního vývoje působení vnějších vlivů (na genotyp)

FERTILITA - plodnost

FETUS - zárodek, plod

FIDELITA - věrnost, věrohodnost

FIKCE - výmysl, smyšlenka, pomyslný jev, zdání

FIXACE - upevnění, ustálení, zachycení, setrvání, ustrnutí - ustrnulá forma jednání, která byla vhodná v určité situaci, ale v daném okamžiku je nepřiměřená (např. klient si zvykl řešit určitý problém zavedeným způsobem), sveřepé ulpívání na dříve užívaných formách jednání a zvycích

FLEXIBILNÍ - pružný, ohebný, opak rigidního

FINÁLNÍ - konečný, závěrečný, směřující ke konečnému cíli

FIXNÍ - stálý, pevný, jistý, neměnný

FLEXE - ohnutí, skrčení

FLEGMATICKÝ - lhostejný, duševně pohodlný, netečný

FLEGMATIK - lhostejný, chladnokrevný člověk, vyznačující se psychickou rovnováhou, vytrvalostí, nízkou ovlivnitelností, ale současně sociabilitou

FLEXIBILITA - schopnost v nalezení nejvhodnějšího způsobu řešení problémové situace ohebnost, pružnost (opak rigidity)

FLUENCE - plynulost, (f.verbální) schopnost klienta plynule si vybavovat slova nebo pojmy podle předem stanoveného zadání ("vyjmenuj všechna slova začínající písmenem P")
- fl. MYŠLENKOVÁ - schopnost produkovat na dané téma co nejvíce myšlenek, aniž by se přihlíželo k jejich kvalitě
- fl. SLOVNÍ - schopnost co nejrychleji si vybavit slova bez významového omezení, ale s omezením mechanickým, které se týká počtu písmen, předpon atd.
- fl. VYJADŘOVÁNÍ - schopnost rozvíjet danou myšlenku

FLUKTUACE - střídání, změna, kolísání (např.výkonu jedince)

FOBIE - chorobný nutkavý strach předmětného charakteru (např. před malý prostorem, tmou, z lidí, zvířat aj.)

FÓN - hlasitost

FONACE - tvoření hlasu vhlasotvorném ústrojí

FONASTENIE - chorobná hlasová únavovost

FONETIKA - věda zabývající se rozporem zvukových prvků řeči

FONIATRIE - lékařský obor zabývající se fyziologií a patologií chorob řeči, hlasu a vad sluchu

FOKUS - ohnisko, ložisko

FONÉM - minimální zvuková jednotka jazyka, řečový zvuk jakožto znak zvláštního typu, jehož prostřednictvím lze rozlišit slova jazyka, přesněji zvukovou stránku slov

FONOMANIE - chorobná touha vraždit

FORENZNÍ - soudní

FOTODERMATÓZA - kožní onemocnění vyvolané účinkem světelných paprsků

FOTOFOBIE - světloplachost

FRAGILITA - křehkost, lomivost

FRAPANTNÍ - nápadný, do očí bijící

FREKVENCE - častost, četnost

FRENETICKÝ STAV
stav silného vzrušení, nadšení

FRIGIDITA - sexuální chladnost

FRIVOLNOST - lehkovážnost

FRONTÁLNÍ - čelní

FRUSTRACE - stav způsobený překážkou znemožňující dosažení nějaké cíle klienta a uspokojení jeho potřebyBRotřeb, blokováním, zmařením uspokojení

FRUSTRAČNÍ TOLERANCE - schopnost odolávat psychické zátěži (zklamání, napětí, konfliktům, oddálení, ohrožení, ztrátě, neúspěchu aj.)

FUNKČNÍ ONEMOCNĚNÍ / PORUCHA - porucha činnosti nebo výkonnosti orgánu postihující jen určitou oblast bez anatomických změn orgánu

FUNKČNÍ ZKOUŠKA - typ pedagogické zkoušky sledující praktické znalosti a dovednosti žáka (porozumění čtenému textu, komunikace, plánování, schopnost vyjádření osobního stanoviska aj.)

FUROR - běs, zuřivost

FYZIOGNOMIE - výraz tváře, vzhled, podoba

FYZIOGNOMIKA - poznávání duševních vlastností z výrazu tváře