tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno E

EBRIETA - opilost

EDUKACE - výchova, vzdělávání

EFEKTIVNÍ - účinný, úspěšný, výkonný

EDUKATIVNÍ INSUFICIENCE - výchovná nedostačivost

EEG - elektroencefalograf – neurologický přístroj sloužící k zápisu akčních mozkových proudů

EGO - "já" - jeden ze základních pojmů psychoanalýzy

EGOCENTRICKÝ - zaměřený na sebe

EGOISMUS - sobectví

EGOTISMUS - zdůrazňování vlastního já

ECHOLALIE - chorobné opakování slov, vět nebo zvuků bez vědomé kontroly (též echofrazie)

ECHOMATISMUS - chorobné napodobování viděného

ECHOMIMIE - chorobné napodobování mimiky, výrazu druhé osoby

ECHOPRAXIE - chorobné opakování činnosti a úkonů druhé osoby

EIDETICKÁ SCHOPNOST - schopnost přesného, jasného a plastického vybavení si předešlých vjemů

EKVIVALENTNÍ - rovnocenný, se stejným účinkem

ELEKTIVNÍ - výběrový

ELEKTIVNÍ MUTISMUS - výběrová němota, reaktivní stav klienta, který odmítá komunikovat s určitými lidmi nebo v určitém sociálním prostředí

ELEMENTÁRNÍ - základní (potřeba, znalosti ...)

ELIMINACE - vyloučení, vyřazení

EMOCE - cit, citové vzrušení, hnutí mysli, dojetí

EMERGENCE - vynoření, vyniknutí

EMOCIONALITA - (též emotivita) způsob, jakým je jedinec citově disponován

EMOCIONÁLNÍ - vyvolávající emoce, snadno ovlivnitelný city

EMOCIONÁLNÍ LABILITA - citová nestálost

EMOCIONÁLNÍ REZONANCE - citová odezva jedince na stavy nebo myšlenky jiných osob

EMOTIVNÍ INKONTINENCE - citová nevyrovnanost, nevyváženost projevující se silnými emocionální reakcemi i na velmi slabé podněty

EMPIRIE - zkušenost

ENCEFALITIDA - zánět mozku

ENCEFALOPATIE - poškození mozku (např. v průběhu těhotenství - perinatální)

ENDOGENNÍ - vnitřní, podmíněný biologickými dynamismy a dispozicemi vyvolaný z vnitřních příčin organismu (opak exogenního)

ENDOKRINNÍ - s vnitřním vyměšováním

ENERVACE - nervová vyčerpanost

ENKOPRÉZA - neschopnost udržet stolici, pokálení, sebeznečišťování u těžce slabomyslných osob nebo jako neurotický symptom negativismu, agresivity, strachu a úzkosti

ENTUSIASMUS - nadšení, zanícení pro něco

ENURÉZA - pomočování, neschopnost udržet moč s etiologií orgánové či funkční poruchy nebo na neurotické bázi (enuresis nocturna - noční, enuresis diurna - denní)

ENTERITIS - zánět tenkého střeva

EPILEPSIE - padoucnice, nervové onemocnění projevující se křečovitými záchvaty a ztrátou vědomí (EPI GM - epilepsie s velkými záchvatovitými stavy, EPI-PM - epilepsie s malými záchvatovitými stavy)

EPI-POVAHA - dráždivá, zlostná povaha

ERETICKÝ - neklidný, neposedný, hyperagilní, dráždivý, podrážděný, verzatilní

EREUTOFOBIE - strach z červenání

ERGASTENIE - chorobná vyčerpanost, únava

ERGOTERAPIE - léčba prací

EROTOMANIE - nezřízené, nezvládnuté eroticko-sexuální projevy

ERUDICE - vzdělanost, znalost, dovednost

ERUPTIVNÍ - prudký, výbušný, vzrušivý

ESKALACE - stupňování, zvyšování

ETICKÝ - morální, mravní

ETIOLOGIE - nauka o příčinách, které vyvolávají poruchy či choroby - nauka o vzniku chorob a poruch abnormálních funkcí

ETIOPATOGENEZA - nauka o příčinách vzniku a vývoji onemocnění, poruchy

ETOPEDIE - speciální pedagog, který se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním dificilních, obtížně vychovatelných dětí a mládeže

ETYLIK - alkoholik

EUFORIE - zvýšeně dobrá pohoda, nálada, rozjařenost, subjektivní pocit zdraví

EVALUACE - hodnocení

EVOKACE - vyvolání, vybavení (např.vzpomínky, představy)

EVOLUCE - vývoj (evoluční – vývojový)

EXAKTNÍ - přesný, vědecký, vědecky prokazatelný

EXALTACE - přepjaté nadšení, povznesená nálada, vzrušení

EXAMINÁTOR - osoba provádějící se zkoušku, zkoušející

EXCENTRIČNOST - výjimečnost, výstřednost

EXCES - výstřelek, vybočení z mezí

EXCITACE - vzrušení, podráždění

EXHAUSCE - vyčerpání

EXISTENCIÁLNÍ - týkající se základních životních otázek

EXOGENNÍ - vnější, vycházející z vnějšku, zevního původu

EXPANZE - rozpínavost, výbojnost

EXPANSIVNÍ NÁLADA - povznesená nálada

EXPERIMENT - pokus

EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUMBRROJEKT - výzkumBRrojekt, v němž examinátor přímo kontroluje nejméně jednu nezávisle proměnnou a manipuluje alespoň jednou nezávisle proměnnou

EXPERTIZA - znalecký posudek, dobrozdání

EXPLANACE - vysvětlení, výklad

EXPLICITNÍ - jasně vyslovený, jasně vymezený

EXPLOATACE - využívání, zneužívání

EXPLORACE - výzkum, průzkum, zkoumání, získávání údajů, rozhovor,
- psychologické vyšetření uskutečněné v průběhu rozhovoru

EXPLORACE TESTOVÁ - psychologické vyšetření s použitím testových nástrojů

EXPLOSIVNÍ - výbušný

EXPOSICE - vystavení

EX POST FACTO VÝZKUM / PROJEKT - typ výzkumu / projektu, který doslovně znamená postup "toho, co je vy- konáno potom", výzkumBRrojekt, který nejprve získá určitá data, jež jsou následně podrobeny výzkumnému studiu, výzkumBRrojekt retrospektivního typu (opak experimentálního výzkumu)

EXPRESE - vnější vyjádření vnitřních prožitků

EXPRESIVNÍ - výrazový, vyjadřovací

EXTASE - krajní nadšení, citový stav spojený se sníženým vnímáním okolí

EXTRAPOLACE - obecně jakýkoliv proces odhadu některé funkce, založen na souboru srovnatelných hodnot e. je užívána v testových norem, jestliže výkon klienta přesahuje stávající rozsah možných výsledků (e.matematická aj.)

EXTRAVERZE - orientace libida k vnějšímu světu (Jung), osobnostní zaměření jedince na vnější objekty a činnosti s preferencí společnosti, sociální komunikace, touhy po vzrušení, bezstarostnosti a rizika

EXTRÉMNÍ - krajní, mimořádný