tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno D

DALTONISMUS - částečná nebo úplná barvoslepost s nejčastější záměnou červené a zelené barvy

DEBILITA - lehká forma slabomyslnosti, starší označení lehké mentální retardace odpovídající v termínech klasického IQ pásmu 50 - 70 bodů, mentální výkonnost je zhruba o čtvrtinu až polovinu nižší a v závěru svého intelektového vývoje dosahuje jedinec úrovně dětí mladšího školního věku

DEBILITA SOCIÁLNÍ - sociální deprivací podmíněná snížená úroveň sociálních schopností klienta

DECENTNÍ - slušný, jemný, nevtíravý

DEDUKCE - usuzování, schopnost usuzovat a vyvozovat závěry z obecného na zvláštní (velký počet testů inteligence je sycen tímto Thurstonovým faktorem D)

DEDUKTIVNÍ UČENÍ - učení založené na deduktivním myšlení, vyvozování konkrétních poznatků z obecných principů, premis a závěrů (opak induktivního učení)

DEFEKT - vada, chybění nebo nedostatek některého orgánu nebo jeho části (orgánové pojetí d.), etiologií orgánového defektu je: vývojová vada, nemoc nebo úraz,
- relativně stálá porucha či poškození orgánové funkce, popř. porucha v celkových funkcích organismu, aniž by původně orgán nebo orgánový systém byl tkáňově porušen (funkční pojetí d.) a kam lze řadit i orgánové neurózy, psychoneurózy a porucha chování, etiologií funkčních defektů jsou poruchy v sociálních vztazích individua

DEFEKTIVITA - porucha celistvosti jedince či porucha vztahů ke společnosti (k výchově, vzdělání a k práci)

DEFEKTOLOGIE - nauka, která zkoumá příčiny, tj. za jakých okolností se člověk stává defektním, změny v oblasti somatické, psychické a sociální, tj. jak se jeho postižení promítá do struktury jeho osobnosti, možnosti a metody nápravné, výchovné a popř. preventivní péče

DEFENZIVNÍ - obranný (postoj)

DEFINICE - přesné vymezení významu,tj. obsahu a rozsahu pojmu

DEFICIT - úbytek, ztráta, nedostatek něčeho (d. psychický, senzorický aj.) - reverzibilní, dočasný nedostatek (též dificilita)

DEFORMITA - znetvoření

DEGENERACE - vývojový ústup, odklon, tělesný nebo duševní úpadek

DEGRADACE - snížení, zbavení významu, hodnoty, ocenění, postavení /statutu (např. hluboké snížení úrovně osobnosti)

DEGRES - pokles

DEKOMPENZACE - opětovný návrat poruchy nebo deviace, které se mezitím podařilo odstranit

DEKONCENTRACE - nesoustředěnost, neschopnost soustředit se

DELIKVENCE - soubor asociálních projevů, které jsou v rozporu se společenskými, sociálními nebo právními normami (též delikvence, dificilita)

DELIRIUM - obluzené vědomí, ztráta orientace

DELIRIUM TREMENS - alkoholická psychóza s obluzeným vědomím, zmateností, halucinacemi drobných zvířat

DELTACISMUS - vada výslovnosti hlásky “d”

DEMENCE - pokles nebo chorobný úbytek duševní činnosti získané a relativně trvalé snížení inteligence organicky podmíněné snížení osobnostní úrovně klienta

DEMENTIA PRAECOCISSIMA - schizofrenie dětí

DEMENTIA PRAECOX - starší označení pro ranou formu schizofrenie

DEMONSTRACE SUBMISE - pokus o důkaz podřídivosti vůči nějaké osobě (např. tím, že člověk po konfliktu si "udobřuje" druhého partnera)

DEPERSONALIZACE - stav sebeodcizení, ztráta nebo změněné vědomí o vlastní osobnosti, porucha vlastního "já"

DEPISTÁŽ - předběžné vyšetřování, předvýzkum

DEPRAVACE - mravní defektivita (např. tendence ke krádežím, prostituci aj.)
- směrem k horšímu (podstatné zhoršení)

DEPRESE - sklíčenost, skleslost, těžkomyslnost

DEPRESIVNÍ - sklíčený, smutný, těžkomyslný

DEPRIVACE - strádání, ochuzení o podněty citové, smyslové, prostorové, sociální aj.

DEPRIVACE PSYCHICKÁ - psychický stav vzniklý následkem takových životních situací, kdy subjektu není dána příležitost uspokojovat některé základní psychické potřeby v dostačující míře a po dostatečně dlouhou dobu

DEPRIVAĆNÍ SYNDROM - souhrn příznaků/symptomů v chování klienta, které signalizují výskyt četných projevů deprivace/strádání

DEREALIZACE - odvrat od skutečnosti, pocit neskutečnosti ve vztahu k okolí

DESENZIBILIZACE - znecitlivění, odstranění přecitlivělosti vůči něčemu

DESINHIBICE - odtlumení

DESINTEGRACE OSOBNOSTI
narušení stability osobnosti či osobnostních rysů klienta v čase její odolnost vůči vnějším vlivům

DESIRABILITA SOCIÁLNÍ - stupeň souhlasu dávaného v dané společnosti nebo skupině určitému chování, míra sociální přijatelnosti daného typu chování

DESKRIPCE - popis

DESPEKT - pohrdání, neuznávání (d. autority atd.)

DESPOTISMUS - panovačnost, autoritativní způsob chování

DETERIORACE - progresivní, postupné zhoršování funkce, získaný defekt

DETERMINACE - určení, vymezení, podmíněnost (determinanta - určující, usměrňující činitel nebo faktor)

DETOXIKACE - (biologická) "ostřízlivění" organismu pacienta zamořeného drogou a jinými metabolity, detoxikace spočívá v důsledné abstinenci od látek s drogovým účinkem, pobyt v detoxikačním středisku je nejméně čtyřtýdenní až několikaměsíční

DÉTSKÁ OBRNA - poliomyelitis anterior acuta
- Heineova-Medinova nemoc - prudké nakažlivé onemocnění způsobené virem s následkem obrny nejčastěji jednotlivé končetiny, břišního, zádového a trupového svalstva (o.chabá, periferní)

DEVALVACE - znehodnocení

DEVASTACE - zpustošení

DEVIACE - statistická odchylka od průměrné hodnoty (např.od průměru, normy) odchylka, úchylka, odklon

DEVOTNÍ - ponížený, ponižující se

DEZILUZE - rozčarování

DEZINTEGRACE - rozdělení celku, rozpolcení, vyčlenění, vpsychologii ztráta integrity (celistvosti) osobnosti

DIADICKÝ VZTAH - interpersonální vztah mezi dvěma lidmi

DIAGNÓZA - přesné určení aktuálního somatického či psychické stavu klienta, které vymezuje určitý stupeň patologie
- psychiatrická a psychologická diagnóza mají shodné rysy v tom, že jednotlivé projevy (symptomy) začleňují do skupin a kategorií a současně umožňují určení vzniku a průběhu nemoci, rozdíly jsou v:
1) cíleném zaměření,
2) metodologickém postupu
3) odlišné strategii získávání informací

DIAGNÓZA DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
opírá se o tyto znaky: neodolatelná touha po přijímání a opatřování drogy, tendence k zvyšování dávek, psychosomatická závislost,
- je obtížně stanovitelná u perorálních drog(užívaných ústy) nebo drog přijímaných čicháním či kouřením, toxikologická vyšetření v počátečním stádiu abúzu p.d. jsou negativní

DIAGNOSTICKÝ TEST - testový nástroj umožňující stanovení diagnózy, tj. vymezení specifických předností a nedostatků/deficitů klienta. Diagnostické výkonové testy jsou nejčastěji užívány v oblasti diagnostiky dovedností (např.gramatické, čtecí, matematické testy aj.)

DIFERENCIACE - rozlišování, rozlišení, odlišování

DIFICILITA - chování vykazující četné obtíže, jež vznikají chybami v procesu učení, poruchové chování projevující se nedostatky osvojení socializačních nebo výchovných podnětů

DIFICILNÍ - obtížný, působící starosti nebo těžkosti (např.ve výchově nebo v učení)

DIFUZNÍ - rozptýlený, roztroušený

DIGESTIVNÍ - zažívací, trávicí

DICHOTOMIZACE - rozdvojení, dichotomický = dvojčlenný

DIKCE - způsob řeči

DILATOVANÝ - rozšířený, roztažený (opak koartovaného), - dilatovaný typ prožívání znamená podle Rorschacha výrazněji rozšířené a vychýlené prožívání ve směru extraverze nebo introverze

DILEMATICKÝ - rozporuplný, nesnadno volitelný ze dvou alternativ, ze dvou navzájem se vylučujících možností

DIMENZE - rozměr, rozpětí, rozsah

DIONÝSOVSKÝ - krajně poživačný

DIPLEGIE - oboustranná obrna, ochrnutí

DIPLOPIE - dvojité vidění

DIPSOMANIE - občasné (kvartální) pijáctví, periodicky vystupující impulzivní abúzus alkoholu

DISABILITA - tělesný nebo duševní stav klienta, který má objektivní vliv na jeho po- stižení, neschopnost

DISAPTIBILITA - jakékoliv omezení nebo nedostatek (v důsledku poruchy) schopnosti vykonávat nějakou činnost obvyklým způsobem nebo v rozsahu, jaký je považován u člověka za normální - odklon od normy, vyjádřený výkonem jedince

DISHARMONIE OSOBNOSTI
nerovnoměrný rozvoj jednotlivých osobnostních složek (citů, vůle, intelektu aj)

DISJUNKCE - rozpojení

DISJUNKTIVNÍ - navzájem se vylučující

DISKONTINUITA - nesouvislost, nespojitost

DISKÓZA - porucha chování nebo školních výkonů vznikající na základě chybného učení (viz. dicifilita)

DISKREPANCE - různost, rozpor, nesrovnalost, nesoulad, nesouhlas

DISKRIMINACE - schopnost rozlišování malých detailů, oddělování, potlačování, útlak rozlišovací schopnost testové položky (discriminating power)

DISKRIMINAČNÍ SCHOPNOSTI
rozlišovací schopnosti postřehnout malé detaily

DISLOKACE - rozmístění, přemístění

DISOCIABILITA - narušené sociální chování v oblasti přizpůsobení se,
- nedostatek předpokladů pro normální začlenění do společnosti

DISOCIALITA - nespolečenskost, komplex poruch chování vůči společnosti typu kriminálního chování a trestné činnosti

DISONANCE - nesouzvučnost, nesoulad, neshoda

DISPOZICE - vrozené předpoklady, vlohy klienta

DISPENZARIZACE - vyhledávání a evidence

DISSIMULACE - zatajování, zastírání příznaků choroby

DISSOCIACE OSOBNOSTI
porucha osobnosti projevující se ztrátou koordinace projevů a rozštěpením jednotlivých osobnostních funkcí (např.rozpolcenost myšlení a jednání vedoucí až k "rozpadu" osobnosti)

DISTÁLNÍ - vzdálený, okrajový

DISTANCE - vzdálenost, odstup

DISTORSE - pokroucení, podvrtnutí, poranění měkkých částí kloubu,
- překroucení obrazu o současné realitě na základě analogie z minulosti (parataktická distorze), spojitost na základě dílčí podobnosti je považována za spojitost kauzální, často nesprávná společenská generalizace

DISTRIBUTIVNÍ POZORNOST - rozdělená p., pozornost, jež je schopna zaznamenávat několik dějů najednou

DIVERGENCE - rozbíhavost, rozpor, odklon (např.divergentní - rozbíhavé myšlení)

DOMINANCE - individuální snaha jedince prosazovat vlastní vůli, představy a názory

DOMINANTA - převládající, hlavní složka (dominantní - ovládající, převládající, panující, vůdčí, vůdcovský)

DOPLNĚNÁ RODINA - rodinné společenství, v němž jeden z manželského páru je vlastním biologickým rodičem dítěte a druhý je tzv.nevlastní

DOWNŮV SYNDROM - autozomová aberace 21.chromosozomu projevující se výraznou poruchou intelektových schopností zpravidla v pásmu defektu

DRIL - proces nácviku různých druhů automatických činností s počátečním využíváním rozumové složky

DROGA - každá látka s tzv.psychotropním účinkem, která v lidském organismu způsobuje dočasnou změnu pocitu prožívání života a je schopna vyvolat chorobnou závislost

DROGOVÁ ZÁVISLOST BARBITURÁTOVÉHO TYPU
drogová závislost na derivátech kyseliny barbiturové (hypnotika, antiepileptika, narkotika), z nebarbiturátových hypnotik jsou zneužívány: Glutetimid (Noxyron), Metacholon (Dormogen), Meprobamat, Chlordiaze oxid (Radepur, Librium) Diazepam, Oxazepam, Medazepam, aj.

DROGOVÁ ZÁVISLOST MORFINOVÉHO TYPU
drogová závislost na alkaloidech morfia (Morfin, Morfin-Atropin, Diolan, Kodein, Fenocodin, Heroin-Diacetylmorfin, Dolsin, Fortral aj.)

DROGOVÁ ZÁVISLOST KANNABISOVÉHO TYPU
drogová závislost na kannabinoidních látkách (marihuana, hašiš, domácí konopí aj.)

DROGOVÁ ZÁVISLOST AMFETAMINOVÉHO TYPU
drogová závislost na psychostimulačních látkách řady amfetaminů (Psychoton, Benzedrin, Fenmetrazin, Dexfenmetrazin, Efedrin, Trifenidyl) a metamfetaminu (Pervitin) aj.

DROGOVÁ ZÁVISLOST HALUCINOGENNÍHO TYPU
drogová závislost na těkavých toxických látkách (toluen, trichloretylen, tetrachloretylen, aceton, benzen, xylol, éter), PCP - fencyklidinu, kombinovaných analgetikách obsahujících fenacetin, aminofenazon - aminopyrin (Dinyl, Veralgin, Eunalgit, Spasmoeunalgit, Spasmoveralgin, Defebrin, Sedolor), kofein (Alnagon, Defebrin, Yastyl, Acylcoffin), barbituráty, kodein a kyselinu acetylsalicylovou (Acylpyrin, Acylcoffin, Alnagon, aj.) nebo halucinogenních houbách, LSD aj.

DROMOMANIE - chorobná nutkavá toulavost

DUBIÓZNÍ - nejistý, pochybný (např.dubiózní prognóza)

DUBLETY - slova téhož původu rozštěpená hláskovým vývojem, což v některých případech nemá za následek významové rozlišení (křidélko-křidýlko, už-již), v jiných případech ano (památný-pamětný, město-místo, horký- hořký, sluha-slouha, dívka-děvka)

DYNAMICKÝ STEREOTYP - osvojený soubor úkonů a činností, jež jsou vykonávány na základě stálého podnětu

DYNAMOGENIE - schopnost vyvíjet energii

DYSAKUSIS - porucha ve vnímání zvuku

DYSARTRIE - nezřetelná, špatná výslovnost

DYSBASIE - porucha chůze, obtížná chůze

DYSBULIE - oslabená vůle klienta

DYSESTÉZIE - porucha smyslové citlivosti

DYSFAGIE - porucha polykání

DYSFÁZIE - vývojová nemluvnost dítěte, vývojový nedostatek fatických funkcí, kde počáteční nemluvnost dítěte je hlavním a vedoucím symptomem (na rozdíl od afázie, kde se jedná o ztrátu již vytvořené fatické funkce/řeči) (též alálie)

DYSFONIE - chraptivost, patologická změna v individuální struktuře hlasu, tj.změna v akustických kvalitách, ve způsobu tvoření i v užívání hlasu na bázi orgánové, funkční nebo psychogenní poruchy (např.spastická dysfonie)

DYSFRÁZIE - nesouvislá řeč, vývojová vada syntaktické stránky řeči, projevující se nedostatkem schopnosti tvořit větné celky, tj.vyjádřit myšlenku větným celkem, slovosledem v mateřštině obvyklým (často ve spojení s dysgramatismem)

DYSFRENIE - slabomyslnost, oligofrenie

DYSFUNKCE - porucha funkční činnosti (např.d. mozková)
- dysfunkční – nefunkční, neodpovídající (např. chování neodpovídající přiměřeně cíli, situaci ...)

DYSGLOSIE - souhrnný název pro poruchy výslovnosti

DYSGRAFIE - specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti psaní

DYSGRAMATISMUS - vývojová vada projevující se neúplně a nepřesně vyvinutou schopností užívat v mateřské řeči obvyklých gramatických tvarů, a to v řeči mluvené i psaní (často ve spojení s dysfrázií)

DYSKALKULIE - specifická vývojová porucha matematických schopností, s obtížemi v oblasti řešení numerických operací

DYSKINESA - porucha pohybové schopnosti

DYSLÁLIE - patlavost, vývojová porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin, vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka (na rozdíl od dysartrie, při níž jde o celkovou poruchu výslovnosti)

DYSLEXIE - specifická vývojová porucha čtení, podmíněná nedostatkem některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení za dané výukové metody
- porucha projevující se neschopností naučit se číst, přesto že se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost

DYSOREXIE - nechutenství

DYSORTOGRAFIE - specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti užívání pravopisných pravidel mateřského jazyka

DYSPNOE - dušnost

DYSRYTMIE - porucha pravidelného rytmu (porucha rytmizace)

DYSTROFIE - úbytek tkáně vlivem nedostatečné výživy

DYSTONIE - porucha svalového napětí

DYSPEPSIE - porucha trávení

DYSURIE - obtížné, bolestivé močení