tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno CH

CHAOTICKÝ - zmatený, neuspořádaný

CHARAKTER - ráz, podstata, rys - soubor relativně stálých vlastností klienta, vyjadřující se vztahy k práci, k ostatním lidem a k sobě samému

CHARAKTERISTIKA - popis, zachycení podstatných rysů, znaků

CHARAKTEROPATIE - povahová porucha

CHOLERIK - typ temperamentu vyznačující se prudkými, vznětlivými reakcemi i na podprahové podněty a zvýšenou afektivní reaktivitou, panovačností

CHOREA - porucha CNS projevující se četnými mimovolnými pohyby

CHROMATOPSIE - při vidění převládá jedna barva, přechodné vidění barevných skvrn

CHRONICKÝ - vleklý

CHRONOLOGICKÝ VÉK - skutečný věk klienta, kterého dosáhl do doby vyšetření

CHYBA INTERPRETAČNÍ - chyba, která způsobena chybným použitím metodiky a chybnou interpretací získaných výsledků

CHYBA SITUAČNÍ - chyba, která podmíněna aktuální situací, v níž hodnocení nebo interpretace probíhají, osobní orientací examinátora

CHYBA Z DEPRECIONIZACE - tendence hodnotit určitého jedince nebo skupinu lidí, kteří na nás udělali špatný první dojem, ve všech vlastnostech hůře, než jak je tomu ve skutečnosti

CHYBA Z FAVORIZACE - tendence odhadovat určitého jedince nebo skupinu lidí, kteří na nás udělali dobrý první dojem, ve všech vlastnostech výše, než jim přísluší