tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno B

BACILOFOBIE - strach z mikrobů

BAGATELIZACE - zlehčování, zmenšování, oslabování reaktivního emočního stavu

BALBUTIES - neurotická koktavost, spastická koordinační neuróza v oblasti mluvní koordinace (též spastická dysfémie)

BENEVOLENTNÍ - svolný, povolný, shovívavý

BENIGNÍ - nezhoubný

BENTACISMUS - vada výslovnosti hlásky “b”

BILANCE - hodnocení, účtování

BILATERÁLNÍ - oboustranný, dvoustranný

BILINGVISMUS - dvojjazyčná výchova

BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ - vidění oběma očima (prostorové vidění)

BISEXUALITA - sexuální orientace na obě pohlaví (dvojpohlavnost)

BOVARYSMUS - klient se cítí být jiným než ve skutečnosti je

BRADY - z řec. bradys - pomalý, zdlouhavý, lenivý

BRADYFRÁZIE - zpomalené reakce na otázky ve verbálním (mluveném) kontaktu

BRADYGLOSIE - pomalá řeč, zpomalená výslovnost

BRADYPSYCHISMUS - zpomalené myšlení nebo jeho útlum, pomalá duševní aktivita

BRAINSTORMING - metoda tvůrčího myšlení založená na uvolnění fantazie a nekonvenčního myšlení

BREPTAVOST - nápadně zrychlené tempo řeči

BULIMIE - chorobný hlad, chorobně zvýšená potřeba jídla