tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ
Výrazy začínající na písmeno A

ABASIE- neschopnost chůze

ABERACE - odchylka funkce nebo tvaru od normálního stavu

ABNORMALITA - zvláštnost, nepravidelnost ve smyslu odchylky od obvyklého jevu

ABSENCE - nepřítomnost něčeho, vpsychiatrii také náhlá krátká ztráta vědomí (např. při epilepsii)

ABSTRAKCE - myšlenkový proces vymezení podstatných znaků nebo vlastností od znaků a vlastností nepodstatných, schopnost zevšeobecňování nebo tvorby obecných pojmů (generalizace)

ABSTRAKTNÍ - nenázorný, pomyslný

ABREAKCE - jedna z forem relaxačního uvolnění vnitřního psychického napětí (např. uměleckým projevem)

ABSTINENCE - zdrženlivost

ABSTINENĆNÍ INDOKTRINACE - psychagogický léčebný postup, kterým se snažíme klienta poučit a přesvědčit, že je pro něho nezbytná trvalá abstinence od jakýchkoliv látek s psychotropním účinkem (kouření, alkohol, drogy)

ABRUPTIVNÍ - náhlý, nesouvislý

ABÚLIE - slabost vůle, nedostatek vnitřní energie, nerozhodnost, lhostejnost

ABÚZUS - nadměrné užívání (např.alkoholu, drogových látek), zneužívání (mis- úzus)

ADAPTACE - přizpůsobení

ADAPTABILITA - schopnost přizpůsobení změně podmínek

ADEKVÁTNÍ - přiměřený, shodný, vhodný

ADHD - (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti; ADD (Attention Deficit Disorders) - poruchy pozornosti

ADJUSTACE - sociální přizpůsobení skupině

ADOLESCENCE - dospívání, vývojové období mezi pubertou a dospělostí

ADYNAMIE - slabost, nestálost, ztráta energie

AEROFAGIE - polykání vzduchu jako neurotický příznak

AFAGIE - neschopnost polykat

AFÁZIE - přechodná nebo trvalá porucha činnosti určitých mozkových center projevující se neschopností rozumět mluvené nebo psané řeči /sensorická afázie/ nebo neschopností hovořit a psát /motorická afázie (viz fatická dysfunkce)

AFEKT - prudce probíhající a výrazně emotivní reakce spojená s oslabením nebo ztrátou volní (rozumové) kontroly chování a jednání (např. rozčilení, vztek, strach, hněv, podráždění)

AFEKTIVNÍ LABILITA - výrazná nestálost v citových projevech projevující se častou změnou nálad

AFEMIE - nemluvnost, popř. ztráta řeči

AFILIACE - potřeba citového kontaktu s druhými lidmi, sounáležitosti, potřeba být emočně přijímán a kladně hodnocen

AFILIANTNÍ - přátelský

AFINITA - přítomnost, sklon k něčemu

AFONIE - ztráta zvučnosti hlasu, neschopnost hlasového projevu

AFRAZIE - neschopnost mluvně se projevit adekvátně dané situaci

AFTONGIE - porucha řeči neurologického původu

AFUNKCE - neschopnost činnosti

AGENS - činitel

AGITOVANOST - neklid, silné rozrušení, provázené často zvýšenou pohybovou aktivitou bez jasného cíle

AGITOVANÝ - neklidný, rozrušený

AGNÓZIE - patologicky získaná porucha vnímání, poznávacích / gnostických činností, kdy postižený není schopen rozpoznávat jednotlivé běžné předměty, zvuky (na rozdíl od vývojové formy
- dysgnózie - kde se nejedná o ztrátu schopností již dříve nabytých, ale o nedostatečný rozvoj)

- AGORAFOBIE - nutkavý strach z velkého prostoru nebo velkého davu lidí

AGRAFIE - neschopnost písemného projevu

AGRAMATISMUS - porucha mluvnické/gramatické stránky řeči, neschopnost správně tvořit (spojovat) slova

AGRAVACE - zveličování skutečně existujících obtíží a předstírání horších příznaků, než kterými klient skutečně trpí

AGRESIVITA - tendence, vlastnost nebo způsob chování vyznačující se útočným zaměřením vůči objektu: (a) brachiální / fyzická, (b) verbální / slovní

AGRYPNIE - nespavost

AHA-EFEKT (AHA-ERLEBNIS) - zážitek náhlého uvědomění si řešení problému nebo problémové situace

ACHROMATISMUS - barvoslepost (postižený vidí vše šedivě)

AICHMOFOBIE - nutkavý strach z ostrých předmětů

AKALKULIE - neschopnost základních početních úkonů a operací

AKCENT - důraz

AKCENTOVANÁ OSOBNOST - osobnost odlišná od standardní osobnosti - je ještě v mezích normy, ale tvoří přechod k osobnosti patické (angl. borderline personality)

AKCEPTACE - přijímání, kladný vztah (např.k dítěti)

AKCIDENTÁLNÍ - vedlejší, náhradní, příležitostný, náhodný

AKINESA - neschopnost pohybu

AKLIMATIZACE - přizpůsobení se novému prostředí

AKOASMA - jednoduchá halucinace, halucinovaný vjem nebo přelud (např. neartikulovaný zvuk, zvonění, a pod.)

AKOMODACE - nejjednodušší a základní sociální způsob přizpůsobení

AKROCYANOSA - promodralost rukou a nohou

AKULTURACE - vrůstání, integrace jedince do kulturního společenství

AKUMULACE - hromadění

AKUPEDIE - odvětví speciální pedagogiky – vývoj a výchova osob sporuchami sluchu

AKUTNÍ - prudký, naléhavý, rychle probíhající

AKUZIE - vada sluchu vzniklá orgánovými změnami v oblasti sluchového analyzátoru (hypakuzie - snížení sluchu/nedoslýchavost, anakuzie - ztráta sluchu / hluchota, dysakuzie - deformace sluchu, hyperakuzie patologické zvýšení sluchu)

ALÁLIE - vývojová nemluvnost dítěte (viz dysfázie)

ALERGIE - přecitlivělost organismu vůči určité látce, silná imunitivní reakce

ALEXIE - neschopnost číst

ALGOLAGNIE - radost z bolesti vlastní nebo způsobené druhým lidem

ALIMENTAČNÍ - vyživovací

ALLOCENTRISMUS - vývoj jedince od důrazu na sebe k důrazu na jiné

ALLOPSYCHICKÁ ORIENTACE - míra správnosti dat uváděných o čase, místě a situaci

ALTERACE - porucha, poškození

ALTRUISMUS - nesobecká láska k ostatním lidem

ALTRUISTA - nesobecký člověk

AMAURÓZA - chorobná ztráta citu pro světlo, nevidomost, slepota

AMBICE - ctižádostivý nárok jedince, úsilí vyniknout, uplatnit se, snaživost

AMBIOPIE - vada zraku projevující se dvojitým viděním

AMBIVALENCE - současně protikladně prožívaný citový vztah k jedné osobě nebo věci (např.současně prožívaná sympatie a antipatie)

AMBLYOPIE - tupozrakost, vada binokulárního vidění projevující se poruchou vnímání plastického a hloubkového obrazu (častá ve spojení se strabismem)

AMENCE - porucha vědomí charakteristická úzkostnou bezradností, dezorientací, poruchami vnímání nebo projevy zmatenosti

AMNÉSIE - porucha nebo ztráta paměti pod vlivem silného citového, psychického nebo traumatizujícího zážitku (afektogenní, psychogenní, poúrazová)

AMOK - náhlé projevy agresivity, zuřivost vyvolané mimořádným vzrušením

AMUSIE - nedostatek nebo ztráta hudebních schopností

ANALGESIE - snížení nebo ztráta citlivosti na bolest

ANÁLNÍ CHARAKTER - soubor osobnostních rysů (přesnost, pořádkumilovnost, šetrnost, lakomost, tvrdohlavost aj.), jehož pudový základ podle psychoanalytiků souvisí s vazbou libida (viz) na anální oblast, resp. na anální (řitní) - druhé stádium vývoje dětské sexuality (po orální fázi)

ANALOGIE - shoda, obdoba, podoba - druh úsudku o podobnosti dvou jevů na základě shody některých je- jich vlastností

ANALÝZA - myšlenkový postupBRroces spočívající v rozložení poznávaného předmětu/jevu na jednotlivé části, jednodušší prvky s cílem vymezení podstatných znaků, pořádání, třídění dat do ladních skupin

ANAMNÉZA - (v lékařství, psychologii) zachycení životního průběhu vývoje člověka od početí po sledovanou současnost (jinak také předchorobí) - soubor všech dat a údajů před onemocněním nebo problémovým stavem klienta (a.osobní, rodinná, sociální, školní). Psychologická anamnéza se soustřeďuje na zjištění vývoje jedince jako celku (osobní, rodinná, kariérová anamnéza) Psychiatrická anamnéza se v analýze vývoje osobnosti klienta primárně soustřeďuje na patologické projevy a vývojové odchylky klienta.

ANANKASMUS - nutkavé jednání

ANÉMIE - chudokrevnost

ANETICKÝ SYNDROM - neschopnost navázat hlubší citové vztahy

ANOMÁLIE - odchylka od normálního stavu nebo vývoje klienta

ANOREXIE - nechutenství

ANORMATIVNÍ CHOVÁNÍ - chování nerespektující např.základní sociální normy dané skupiny, komunity nebo společnosti
ANOSOGNOSIE - neschopnost náhledu klienta na nenormálnost vlastního duševního nebo tělesného stavu

ANOTACE - poznámka, krátký stručný a heslovitý záznam

ANTAGONICKÝ - protikladný

ANTEROGRÁDNÍ AMNESIE - ztráta paměti, vztahující se na období poté, co klient nabyl vědomí (např.po úrazu)

ANTIASTENICKÝ - posilující, působící proti tělesné slabosti

ANTICIPACE - předjímání jevů, které nastanou v následujícím období

ANTICIPAČNÍ SOCIALIZACE - přejímání názorů, hodnot, norem takové nižší nebo vyšší statusové skupiny, do které ještě klient nepřísluší, ale ve které usiluje o členství

ANTITEZE - protiklad, protikladný výrok

ANTONYMA - slova opačného významu, antonyma vytvářejí antonymické dvojice (den-noc, černý-bílý, mladý-starý)

ANTROPOFOBIE - chorobná plachost, strach z lidí

ANXIETA - úzkostnost jako trvalejší povahový rys, povahová základna pro nadměrně časté pocity nejistoty ohrožení a tím i pro nadměrně časté úzkostné prožitky

APATIE - netečnost, lhostejnost, nezájem

APERCEPCE - úmyslné vnímání, spontánní pozornost věnovaná nějakému objektuBRředmětu na úkor jiných objektůBRředmětů (např.u malých dětí)

APHRASIA VOLUNTARIA - dobrovolná němota (srv. mutismus)

APOPLEXIE - mozková mrtvice

APRAXIE - neschopnost nebo neobratnost vykonávat účelné pohyby

APRAXIE MOTORICKÁ - ztráta schopnosti vykonávat určité složité pohyby

APRAXIE SLOVNÍ - viz. heslo fatické funkce - poruchy

APRIORNÍ - předem (bez zkušenosti) daný a přijímaný

APROSEXIE - nedostatek pozornosti, nesoustředěnost

ARREPCE - živelná snaha dětí nabývat nových slov (i nevhodných)

ARTEFICIALISMUS - závislost myšlení dítěte na vykonávané činnosti

ARYTMIE - absence rytmu ve verbálním projevu

ASFYXIE - dušení se z nedostatku vzduchu (např. a.perinatální - v průběhu protahovaného porodu)

ASIMILACE - spodoba hlásky podobné artikulačně nebo zvukově

ASOCIACE - spoj, spojení nebo sdružení psychických obsahů, kdy vybavení jednoho zážitku ve vědomí má za následek vybavení zážitku druhého

ASOCIAĆNÍ TECHNIKA - explorační postup vyžadující, aby klient reagoval nebo odpovídal na předložené podněty tím, co ho okamžitě napadne, a.t. je v psychologii spojována také s technikou projekce (viz projekční technika)

ASPEKT - stránka, hledisko, zřetel nějakého jevu

ASPIRACE - úsilí, touha po něčem, nároky jedince či skupiny na dosažení určitých cílů, vdechnutí

ASPIRAĆNÍ ÚROVEŇ - úroveň budoucího výkonu ve známém úkolu, které se jedinec, jenž zná úroveň svého minulého výkonu v tomto úkolu, rozhodne dosáhnout, snaha po dosažení úspěšnosti v určité oblasti činností

ASTASIE - neschopnost stát

ASTENIE - slabost, malátnost

ASTENIK - hraniční případ leptosomního (štíhlého) Kretschmerova typu, hubený, štíhlý, s dlouhým a plochým hrudníkem a úzkou hlavou, náchylný k extrémům, citlivý, zdánlivě chladný, ale výbušný a bez duševní rovnováhy, egocentrický, se smyslem pro umění, abstrakční vědy, méně prakticky zaměřený

ASTHMA BRONCHIALE - záducha

ASTIGMATISMUS - refrakční oční vada způsobená nepravidelným zakřivením rohovky nebo čočky s nepřesným obrazem pozorovaného objektu na sítnici

ASYNCHRONNÍ - nesouběžný

ATAKA - útok, napadení, prudký záchvat choroby

ATAXIE - nesoulad pohybů, porucha hybnosti

ATLETIK - Kretschmerův somatický typ, širokoramenný, s vyvinutou kostrou a charakteristicky nutým svalstvem ramen a dolních končetin, povahově bezohledný, energický, jný egoista, s tvrdou vůlí a silným pudem k činnostem

ATONIE - ochablost, snížení normálního svalového napětí

ATROFIE - zmenšování funkce nebo orgánu živého jedince

ATYMIE - trudnomyslnost

AUDIOMETRIE SLOVNÍ - obvyklá zkouška sluchu za pomoci standardizovaných vzorků řeči (hlasitých i šeptaných)

AUDIOMUTITAS - sluchoněmota, starší termín pro označení nemluvnosti dítěte, dítě, které má dostačující sluch i rozumové schopnosti, nezačíná mluvit ani po 3.roce života

AUDITIVNÍ - sluchový

AUTISTICKÉ CHOVÁNÍ - neschopnost navázání kontaktu s ostatními lidmi, netečnost k projevům ostatních, odmítání spolupráce při výuce, neschopnost uvědomit si reálné nebezpečí, odmítání změny v navyklé rutině a úzkost ze změny, obtíže při verbální (slovní) i neverbální komunikaci, echolalie, odmítání tělesného kontaktu, nepřiměřený smích nebo záchvaty zuřivosti, pohybová hyperaktivita a instabilita, zvláštní bizardní pohyby, záliba v neobvyklých předmětech, v točení se, v rytmických pohybech, ve stejnosti a stále se opakujících činnostech,vyhýbání se pohledu do očí, celková uzavřenost a samotářství (pokud se vyskytuje alespoň polovina příznaků, hovoří se o autistické poruše)

AUTISTICKÉ MYŠLENÍ - myšlenky volně unášené fantazií bez ohledu k reálné skutečnosti a vlastní zkušenosti klienta

AUTISTICKÝ - v myšlení stále soustředěný na sebe sama, snivý

AUTISMUS - (též Kannerův syndrom) pervazivní vývojová porucha intelektu projevující se zhoršením vzájemných sociálních interakcí, způsobu komunikace a omezeným, stereotypně se opakujícím repertoárem zájmů a aktivit, která se projeví u 4 - 5 z 10 tis.narozených dětí v prvých třech letech života jejich života.

AUTOAGRESIVITA - agresivní (útočné) projevy zaměřené na vlastní osobu

AUTOAKUSACE - sebeobviňování

AUTOFONIE - odcizené vnímání vlastního hlasu

AUTOMATISMUS - neúčelné, samovolné a bezděčné jednání nekontrolované vůlí stereotypní pohyb, který si klient neuvědomuje

AUTOMUTILACE - sebetrýznění, sebemrzačení

AUTOPSYCHICKÁ ORIENTACE - míra správnosti uvádění dat o sobě samém

AUTOKRATICKÉ (AUTORITATIVNÍ) VEDENÍ - dominantní řízení a usměrňování skupinové dynamiky jedinou osobou, která bez ohledu na názory ostatních členů skupiny ovlivňuje, řídí a hodnotí činnost skupiny jako celku

AUTOSKOPICKÁ HALUCINACE - klient vidí sebe, svého dvojníka

AUTOSTEREOTYP - představy a často neobjektivní mínění, které mají jedinci a skupiny o sobě samých

AVANTURISMUS - dobrodružné počínání a jednání

AVIZOVAT - oznamovat dopředu