tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

SLOVNÍK POJMŮ

speciální pedagogiky a psychologie

Elelktronická podoba slovníku nejužívanějších odborných pojmů speciální pedagogiky a psychologie je jednou z metodických pomůcek určených pro pedagogické a poradenské pracovníky nejen speciálních škol a školských zařízení, ale i běžných základních a středních škol, kteří se věnují problematice výchovně vzdělávací stejně jako i nápravné péče u dětí a žáků s postižením. Měl by čtenáři pomoci rychle a bezpečně se orientovat v pedopsychologických zprávách a jiných odborných vyšetřeních dětí a mládeže.

Slovník má přispět k tomu, abychom si nejenom správně rozuměli a mohli tak účinněji pomáhat těm, kteří to potřebují, ale měl by pomoci i přesnějšímu a jednoznačnějšímu vyjádření i pochopení odborných textů, jež o klientech poskytují řadu významných informací.

Vzhledem k svému omezenému rozsahu si slovník ovšem neklade za cíl jednotlivé termíny a pojmy podrobně vysvětlovat, nemá tedy sloužit např. jako učební text z patopsychologie, speciální pedagogiky či výchovného poradenství. Způsob zpracování přibližně 1300 hesel v tomto slovníku podle našeho názoru postačuje k správné orientaci v běžném odborném psychologickém a speciálně-pedagogickém posudku, písemném doporučení či diskusi o problémových dětech a mládeži.

Budeme rádi, jestliže uživatelé této pomůcky sdělí své zkušenosti z práce se slovníkem, event. své připomínky či návrhy na jeho doplnění. Bude to svědčit o tom, že sledují stejný záměr, s jakým byl slovník vytvořen.

Slovník odborných pojmů psychologického poradenství a speciální pedagogiky zpracoval kolektiv pracovníků Pedagogicko-psychologické poradny Bruntál ve spolupráci s občanským sdružením Citadela Bruntál.