tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

DysCom - PROGRAM PRO DĚTI SE SPECIFICKÝMI VÝUKOVÝMI POTŘEBAMI

ARID - Ing. Pham Xuan
Měchenická 2539/1
141 00 Praha 4

tel/fax: 281 972 220
mobil: 603 482 548
e-mail: arid@razdva.cz
web: www.x-soft.cz/dyscom/

Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a při nabývání jazykových dovedností pro potřeby úspěšné komunikace v našem sociokulturním prostředí. Program vychází vstříc dětem, které potřebují dlouhodobě nebo krátkodobě specifickou výukovou podporu.

Cílovou skupinou uživatelů jsou:

 • Děti s potřebou pozvolnějšího tempa výuky z důvodů pomalejšího či nerovnoměrného vyzrávání nervové soustavy

 • Děti s převládajícími obtížemi v oblasti zrakového vnímání

 • Děti s převládajícími obtížemi v oblasti fonemického uvědomění

 • Děti s obtížemi v oblasti jazykových dovedností (morfologicko-syntaktická rovina, jazykový cit,...)

 • Děti s nedostatečnou úrovní spolupráce obou hemisfér (nedostatky v pravo-levé orientaci, v prostorové orientaci, event. ve vizuomotorickém propojení,...)

 • Děti s poruchou koncentrace

 • Děti s nedostatky ve vnímání časové posloupnost

 • Děti s nižším, či nevýhodným nadáním pro zvládnutí učiva obsaženého ve vzdělávacích programech základní školy, obecné školy, občanské školy (se zaměřením na 1.stupeň), či zvláštní školy

 • Děti z odlišného sociokulturního zázemí

 • Děti (event. dospělí) z odlišného jazykového prostředí

 • Děti demotivované vlivem dlouhodobé "školní neúspěšnosti"

 • Děti se specifickými vzdělávacími potřebami (např. smyslovým či mentálním oslabením)

 • Děti bez speciálních potřeb, které krátkodobě potřebují cílenou podporu (např. z důvodu delší absence ve škole)

klikni pro zvětšení

Program nabízí tři základní oblasti podpory:

 1. ČTENÍ - od prvního seznamování s písmeny v předškolním věku v MŠ nebo v přípravných ročnících ZŠ až po texty pro žáky vyšších ročníků na 2. stupni ZŠ či žáky speciálních škol. Metodika čtení sice vychází zatím z běžně používané analyticko-syntetické metody výuky u nás, ale snažili jsme se o citlivé propojení nácviku techniky a dovednosti porozumění čtenému. Věříme, že i zastánci dalších metod najdou plnohodnotné využití tohoto programu. Oddíl ČTENÍ je členěn do pěti na sebe navazujících úseků: čtení písmen – čtení slabik – čtení slov - čtení vět - čtení textů (viz obr.1). Každý úsek je však dále rozkrokován z hlediska techniky, porozumění čtenému a zájmů čtenářů. Slovní zásoba nesmí dítě podceňovat ani přeceňovat, jinak dítě ztrácí zájem.

 2. PSANÍ - rozvíjení gramatické, obsahové stránky jazyka a fonemického uvědomění se zaměřením na jazykové dovednosti, které jsou náplní vzdělávacích programů základní, obecné, občanské školy na 1. stupni či programu pro zvláštní školy. Oddíl psaní je členěn na slova – cvičení a věty – cvičení .

 3. ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ - má za úkol cílené rozvíjení či reedukaci zrakového vnímání, pravo-levé orientace, prostorového vnímání a vizuomotoriky dětí od předškolního věku až po druhý stupeň ZŠ či speciálních škol. Tento oddíl představuje především cílené cvičení zrakového vnímání - zrakové rozlišování abstraktně konkrétních obrázků se zaměřením na inverzní tvary, rozlišování písmen, slabik, slov, rozlišování figury a pozadí, stimulace levo-pravého směru očního pohybu, cvičení pravo-levé orientace, zrakové pozornosti, cvičení vizuomotoriky, cvičení zrakové paměti a koncentrace. Cvičení jsou určena dětem jak předškolního věku, tak i dětem, které navštěvují 1. až 9. ročník běžné ZŠ. Oddíl je členěn na skládanky a pexeso, zrakové rozlišování a figury na pozadí.

Autoři:
Ing. Pham Xuan - programátor
PaedDr. Renata Wolfová - speciální pedagog - logoped
Jan Komrska - programátor

Více na www.x-soft.cz/dyscom/