tel. 554 717 737
e-mail: info@pppbruntal.cz

Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Přejeme hezký den a vítáme Vás na webu www.pppbruntal.cz


DIAGNOSTIKA PŘEDŠKOLÁKŮ

Žádáme mateřské školy (příp. zákonné zástupce předškoláků), aby žádostí o vyšetření
školní zralosti zaslali nejpozději do 28. února 2018!

Podrobnější informace o problematice školní zralosti ZDE
Žádost o vyšetření a pedagogické zjištění MŠ (formulář) ke stažení ZDE


INFORMACE KE SPOLEČNÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

Průběžně aktualizované metodické informace zaměřené na společné postupy
v problematice inkluze (koordinace jednotlivých kroků škol vers. PPP)

Info ZDE (aktualizováno 13. 12. 2017 !)Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, p.o. poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou péči dětem, žákům, studentům (ve věku od tří let do ukončení vzdělávání na střední škole), jejich zákonným zástupcům a školám a školským zařízením.

Poradenské služby uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb. jsou na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení poskytovány bezplatně.
Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce.

JAK A KDY NÁS KONTAKTOVAT!
Podrobné informace ve složce
"Kontakty"

VNITŘNÍ ŘÁD
Náhled vnitřního předpisu ZDE.
ETICKÝ KODEX   a   INFORMOVANÝ SOUHLAS

Další nezbytnou podmínkou je tzv. "infomovaný souhlas", kdy zletilý klient (v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce) má právo být dle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., předem plně a srozumitelně informován(a) o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízené poradenské služby, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta. Současně má právo být seznámen s právy a povinnostmi spojenými s poskytnutím poradenské služby a je mu umožněno klást doplňující otázky, které musí být poradenským pracovníkem zodpovězeny.

STANDARDNÍ SLUŽBY

Standardní činnosti pedagogicko-psychologické poradny jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb. a přílohou č. 1 této vyhlášky

 • Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika (školní zralosti, dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje, specifických poruch učení a chování - SPUCH a žáků s výukovými problémy, mimořádného nadání žáků).

 • Diagnostika jako podklad pro integraci žáků se SPUCH nebo pro specializovanou péči.

 • Diagnostika pro pomoc žákům v případech komplikací při volbě další školy či povolání, při reorientaci a přestupu na jinou střední školu, žáků s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy.

 • Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných programů.

 • Krátkodobá reedukace žáků se SPUCH, vyžadujích odborně mimořádně náročnou péči.

 • Krátkodobá individuální práce se žáky osobními problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

 • Kariérové poradenství.

 • Krátkodobé poradenské nebo terapeutické vedení rodin (v případech problémů negativně ovlivňujících vzdělávání).

 • Poradenské konzultace a krátkodobé vedení pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků, kterým je poskytována diagnostická a intervenční péče poradny.

 • Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence.

 • Příprava podkladů pro inidividuální a skupinovou integraci žáků se SPUCH.

 • Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům, vto. pomoci s vytvářením a naplňováním individuálních vzdělávacích plánů.

 • Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol.

 • Spolupráce se středisky výchovné péče (žáci se specifickými poruchami chování).

VÍKENDOVÝ ADAPTAČNÍ KURZ
PRO UČITELE I.

6. až 8. 6. 2008
Malá Morávka

Více info + a foto ZDE

 

VÍKENDOVÝ ADAPTAČNÍ KURZ
PRO UČITELE II.

5. až 7. 6. 2009
Malá Morávka

Více info + a foto ZDE


REALIZUJEME

 • Odborné semináře pro rodičovskou i pedagogickou veřejnost se zaměřením na témata předškolní výchovy, vývojových poruch učení a chování, sociálně patologických jevů atd.

 • Činnost přednášková, školící a osvětová.


V roce 2008 - 2011 partnerství v projektu
ROZVOJ PODPORY ROVNÝCH VZDĚLÁVACÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ ŽÁKŮ V MS KRAJI ROZŠÍŘENÍM A ZDOKONALENÍM PORADENSKÝCH SLUŽEB V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÝCH PORADNÁCH MS KRAJE

Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

V roce 2010 - 2014 partnerství v projektu č: CZ.1.07/2.4.00/31.0153
VZNIK A ROZVOJ PARTNERSKÉ SÍTĚ PRO REALIZACI STÁŽÍ A APLIKOVANÉHO VÝZKUMU KATEDRY PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Vznik a rozvoj partnerské sítě ...

Projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PAPSAV

V roce 2010 - 2014 partnerství v projektu č: CZ.1.10/2.1.00/20.01234
DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE, ICT A POMŮCKY PRO PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

Diagnostické nástroje, ICT a pomůcky pro PPP

Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem a Evropským fondem pro regionální rozvoj