tel. 554 717 737      fax. 554 714 724
e-mail: info@pppbruntal.cz

VÍKENDOVÝ ADAPTAČNÍ KURZ PRO UČITELE I.

SPOLUFINANCOVÁNO MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM
Moravskoslezký kraj


PROJEKT

1. POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY, KTEROU PROJEKT ŘEŠÍ

Obliba adaptačních pobytových kurzů pro školní mládež v posledních letech roste. Sociálně psychologicky zaměřené výlety pro kolektivy tříd obvykle prospívají dětem i kvalitě školních preventivních strategií, neboť napomáhají odkrývat jindy neviditelné, nebo málo zřetelné projevy výskytu sociálně nežádoucích jevů. Samotným učitelům však osobní zážitek v roli účastníka adaptačního kurzu většinou chybí.

2. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROJEKTU

Kvalita výjezdových programů realizovaných různými školami vzhledem k jejich rostoucímu počtu zákonitě kolísá. Část škol za adaptační kurz označuje v podstatě jakýkoliv druh výletu od výjezdu typu "Za krásami Jeseníků" po pobytové soustředění zaměřené na zdokonalení matematiky. Některé školy využívají služby externích specialistů, jež bývají obsahově kvalitní, ale často minimalizují zapojení učitelů do programu a obvykle také neřeší návaznost projektu na další práci ve škole.

Domníváme se, že se pojem "adaptační kurz" stal do určité míry značkou. Jako manažersky osvědčený termín se postupně mění na standartu kterou je třeba zvedat, kdykoli škola potřebuje peníze. Dostává se tak někdy do pozice zaklínadla bez obsahu.

Našim zájmem je vrátit značce Adaptační kurz původní význam garantující kvalitu spočívající v odborném systematickém přístupu a komplexním působení navazujícím na běžný život školy.

Bolavým místem systému prevence ve školách je skutečnost, že velice často veškerá aktivita "stojí a padá" pouze na pracovním nasazení metodika prevence. Je naší snahou tuto skutečnost měnit. Usilujeme o vyškolení a zapojení dalších učitelů aby se prevence SPJ stala nedílnou součástí života škol.

3. CÍLE PROJEKTU

PRIMÁRNÍ

 • přesvědčit účastníky školení o smyslu realizace adaptačních pobytových kurzů

 • umožnit účastníkům školení zážitek adaptačního kurzu na vlastní kůži

 • předat účastníkům kurzu dovednosti potřebné k sestavení vlastního adaptačního kurzu

 • přimět účastníky kurzu k využití programu ve vlastních školách

 • zapojit do práce v oblasti prevence i jiné pedagogy než ŠMP

 • zkvalitnit úroveň dosud realizovaných programů

 • SEKUNDÁRNÍ

 • včasná identifikace a pomoc potřebným v oblasti SPJ

 • úprava MPP či ŠPS na základě zkušeností plynoucích z realizace adaptačních pobytů

 • zvýšení kompetencí dalších členů pedagogického sboru v oblasti výskytu a předcházení SPJ

 • 4. VYMEZENÍ CÍLOVÉ POPULACE

  PRIMÁRNÍ

 • ŠMP - cca 10 osob

 • další učitelé - cca 10 osob

 • SEKUNDÁRNÍ

 • žáci a studenti - cca 400 osob za 1 rok

 • další učitelé - cca 20 osob

 • 5. METODY A FORMY, JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE PROJEKT REALIZOVÁN

  Projekt má tyto části:

  A. Proběhne vzdělávání pedagogů formou adaptačního kurzu. Důraz bude kladen na rovinu zážitkovou a metodickou. V ideálním případě budou přizváni 2 lidé z jedné školy (ŠMP a další učitel). Kurz bude potrvá od pátku do neděle v rozsahu 20 hodin.

  B. Po skončení úvodní fáze budou mít účastníci kurzu za úkol vypracovat vlastní program adaptačního kurzu zaměřeného na specifické prostředí vlastní školy. V průběhu této fáze budou zaměstnanci PPP Bruntál poskytovat supervizi.

  C. Jednodenní seminář v rozsahu pěti hodin bude věnován rozboru vytvořených programů a jejich případné úpravě.

  D. Posledním bodem bude realizace nově vytvořených pobytových projektů samotnými účastníky kurzu ve vlastních školách. Supervizi programu i následné evaluace budou zajišťovat zaměstnanci PPP Bruntál.

  E. Jako pomůcka pro následnou práci ve škole budou pro žáky vytištěny materiály s tématikou SPJ.

  6. ZPŮSOB HODNOCENÍ EFEKTIVITY

  KVANTITATIVNÍ

 • počet vyškolených účastníků

 • počet následně realizovaných adaptačních kurzů

 • počet dětí, které se kurzů zúčastní/LI>

  KVALITATIVNÍ

 • kvalita zpracovaných projektů na adaptační kurzy

 • subjektivní spokojenost účastníků kurzu (dotazník)

 • subjektivní spokojenost účastníků adaptačních jednotlivých škol

 • 7. RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

 • 1 / 08 - ověření zájmu škol, tvorba projektu a žádosti o dotaci,

 • 4 / 08 - výsledky dotačního řízení, zajištění ubytování, lektorů a technického zázemí

 • 4 - 6 / 08 - oslovení a konečný výběr zájemců nejlépe v poměru 1ŠMP 1 učitel

 • 6 / 08 - 3 denní zážitkově metodický adaptační kurz + zadání úkolu: vypracovat program adaptačního kurzu pro vlastní školu

 • 8 / 08 - 1denní seminář, konzultace k sestaveným programům

 • 6 - 9 / 08 - tisk materiálů pro studenty

 • 9 - 10 / 08 - realizace vlastních adaptačních kurzů škol vlastními silami

 • 9 - 10 / 08 - supervize, vyhodnocení programu, stanovení další strategie